BENARKAH SAHABAT BERSENGKETA?

OLEH: MUHAMMAD ASRIE AL-MADANI

Telah masyhur dalam sejarah Islam bahawa selepas kewafatan baginda Rasulullah s.a.w dan selepas terbunuhnya Khalifah al-Rasyidin yang ketiga; Usman bin Affan r.h, umat Islam berada dalam keadaan perpecahan dan perbezaan pendapat yang membawa kepada pertumpahan darah.

Sering diwar-warkan di merata ceruk bahawa persengketaan yang berlaku dalam peperangan Jamal dan Siffin adalah persengketaan antara Sahabat-sahabat Rasulullah r.hum dan mereka ini berperang sesama sendiri.

Namun, berapakah jumlah Sahabat yang berperang sesama sendiri ini? Adakah semua Sahabat yang hidup ketika itu terlibat dalam persengekataan sesama sendiri ini? Syiah Rafidah mendakwa semua Sahabat menjadi kafir kecuali beberapa kerat kerana mereka semua terlibat dalam pertumpahan darah ini. Benarkah sedemikian rupa?

Jawapan yang tepat dan tidak teragak-agak adalah dakwaan dan tohmahan jijik Rafidah ini adalah dusta sama sekali kerana para Sahabat ridwanullahi ‘alaihim majoriti mereka langsung tidak terlibat dalam pertempuran sesama sendiri ini.

Imam Muhammad bin Sirin r.h, salah seorang Tabiin yang menyaksikan persengketaan ini dengan dua matanya berkata:

هاجت الفتنة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف، فما حضرها منهم مائة، بل لم يبلغوا ثلاثين

Maksudnya: “Berlaku fitnah sedangkan jumlah para Sahabat Rasulullah s.a.w semuanya (yang masih hidup) ketika itu 10,000 (sepuluh ribu) orang, tidak ikut serta dalam fitnah itu daripada mereka kecuali 100 (seratus) orang bahkan mungkin tidak sampai 30 (tiga puluh) orang sekalipun”. [al-Bidayah wan Nihayah, 7/281].

Hal ini juga dapat dilihat dalam kitab-kitab sejarah Islam yang muktabar seperti al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibn Kasir dan Tarikh al-Islam Imam al-Zahabi. Al-Imam Ibn Kasir r.h ketika menyenarikan nama-nama pembesar Sahabat yang terbunuh semasa peperangan Jamal menyebut hanya dua orang iaitu Talhah r.a dan al-Zubair r.a sedangkan kata Ibn Kasir r.h jumlah keseluruhan yang terbunuh dalam peperangan Jamal adalah 10,000 orang.

Bandingkan jumlah korban keseluruhan dengan jumlah Sahabat yang terkorban dalam peperangan Jamal ini, menunjukkan betapa sedikitnya Sahabat yang terlibat dalam peperangan ini.

Bahkan lebih menarik, Al-Zubair r.a tidaklah dibunuh di medan peperangan namun seorang Rafidah yang terlibat dalam pembunuhan Usman r.a mengekori beliau semasa beliau meninggalkan medan peperangan lalu si celaka ini membunuh beliau secara tipu muslihat ketika beliau sedang tidur reda Allah sebanyak-banyaknya atas beliau-Hawari Rasulillah s.a.w-.

Ketika berlaku peperangan Jamal ini, Saidina Al-Zubair r.a sebuah hadis Nabi s.a.w kepada beliau ketika Nabi s.a.w menemui beliau sedang duduk bersama Ali r.a lantas Nabi s.a.w bersabda: “Adakah kamu mencintainya wahai Zubair?” Jawab Zubair: “Apakah yang menghalangi aku untuk mencintainya?” Lalu Nabi s.a.w bersabda: “Maka bagaimana pula keadaan kamu nanti ketika kamu memeranginya sedangkan kamu berlaku zalim kepadanya?”

Apabila beliau teringat akan hadis ini, maka Saidina Zubair r.a segera beredar daripada pertempuran dan bersumpah tidak akan memerangi Ali r.a. [al-Bidayah wan Nihayah, 7/268-269].

Demikian juga telah tsabit semua Sahabat ridwanullahi ‘alaihim yang terlibat dalam peperangan Jamal ini menyesal dan mengaku mereka bersalah dalam tindakan mereka dan terjadi perdamaian antara mereka sebaik sahaja selesai peperangan.

Imam al-Sya’bi r.h begitu mengingkari ramainya Sahabat yang terlibat dalam peperangan Jamal sehingga beliau berkata:

لم يشهدها إلا علي، وعمار، وطلحة، والزبير من الصحابة

Maksudnya: “Tidak turut serta dalamnya (perang Jamal) melainkan Ali, Ammar, Talhah, dan al-Zubair daripada Sahabat”. [Tarikh al-Islam, 3/484]

Malah riwayat-riwayat sejarah lainnya menyatakan para Sahabat yang turut serta bersama Ali r.a dalam peperangan Jamal ini tidak lebih daripada 1000 sahabat sahaja sedangkan seperti kata Ibn Sirin r.h jumlah Sahabat yang masih hidup ketika itu adalah 10,000 orang. Bayangkan terdapat 9000 lagi sahabat ridwanullahi ‘alaihim tidak menyertai fitnah yang terjadi ini. [Ibid]

Sudahlah bilangan Sahabat yang turut serta ini sedikit, peperangan yang berlaku pula bukan berpunca daripada mereka ridwanullahi ‘alaihim sebagaimana yang ditegaskan para sejarawan Islam. Berkata Imam al-Zahabi r.h menyatakan pendapat para Ahli Sejarah:

اصطف الفريقان، وليس لطلحة ولا لعلي رأسي الفريقين قصد في القتال، بل ليتكلموا في اجتماع الكلمة، فترامى أوباش الطائفتين بالنبل، وشبت نار الحرب، وثارت النفوس

Maksudnya: “Kedua-dua pasukan berada dalam barisan dan tiada niat dalam diri Talhan dan Ali, ketua kedua-dua pasukan untuk berperang bahkan untuk berbincang untuk menyatukan suara lalu sekelompok orang daripada kedua-dua pihak mula melontarkan lembing maka menyala lah api peperangan dan berkobarlah jiwa…”.[Tarikh al-Islam, 3/486].

Jelas kalimah أوباش  menunjukkan yang memulakan peperangan adalah kaum yang tidak diketahui dan bukanlah daripada kalangan Sahabat sendiri bahkan mereka itu sangat berusaha untuk menyatukan kaum muslimin, bahkan Aisyah r.ha Ummul Mukmini sendiri ketika memujuk Kaab bin Sur keluar bersamanya ke Jamal berkata: “Sesungguhnya tujuanku hanyalah untuk memperbaiki antara manusia”.[Ibid]

Bahkan Kaab bin Sur al-Azdi r.h (Abu Nuaim r.h memasukkan beliau dalam kalangan Sahabat) keluar sebagai pemegang tali unta Ummul Mukminin membawa Mushaf dan perisai sahaja dan sepanjang peperangan beliau mengajak manusia supaya berdamai namun dia terbunuh terkena panah sesat (dan kita tidak meragui kemungkinan besar kaum Sabaiah –Rafidah- yang memanah beliau kerana tidak mahu peperangan dihentikan).

Demikian juga Muslim al-Juhani r.h daripada pihak Ali r.a diarahkan oleh Ali r.a untuk mengarak Mushaf dan menyeru supaya mereka berhenti berperang dan kembali kepada hukum al-Quran namun dia juga dibunuh bahkan dikatakan orang pertama yang terbunuh.[ibid, m.s 490].

Lihat, para Sahabat dalam peperangan Jamal ini sentiasa berusaha untuk menghentikan peperangan yang bukan mereka mulakan. Maka Laknat Allah atas tangan-tangan tersembunyi di sebalik kejadian ini yang tidak lain tidak bukan pengikut Abdullah bin Saba’, pengasas ajaran Syiah.

Berpindah pula kepada fitnah yang kedua iaitu peristiwa Siffin yang berlaku antara Saidina Ali r.a dan Saidina Muawiyah r.a.

Berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal r.h: Menceritakan kepada kami Umayyah bin Khalid, dikatakan kepada Syu’bah: Ibn Abi Syaibah telah meriwayatkan daripada al-Hakam daripada Abdul Rahman bin Abi Laila berkata: “Turut serta dalam peperangan Siffin daripada Ahli Badar 70 (tujuh puluh) orang”. Berkata Syu’bah: “Abu Syaibah salah, kami telah berdiskusi dengan al-Hakam berkenaan perkara ini dan kami tidak dapati Ahli Badar yang menyertai Siffin kecuali Khuzaimah bin Tsabit[1]”. Dikatakan juga turut serta dalam Siffin daripada Ahli Badar, Sahl bin Hunaif r.a dan Abu Ayyub al-Ansari r.a. [al-Bidayah wan Nihayah, 7/281].

Al-Zahabi r.h menukil daripada Khalifah bahawa Sahabat Ahli Badar yang menyertai Siffin bersama Ali r.a adalah: ‘Ammar bin Yasir, Khawat bin Jabir, Sahl bin Hunaif, Abu Saad al-Sa’idi, Abul Yusr, Abu Rifa’ah al-Ansari dan Abu Ayyub al-Ansari.

Sahabat yang bukan Ahli Badar pula adalah: Khuzaimah bin Tsabit[2], Qais bin Saad bin Ubadah, Abu Qatadah, Sahl bin Saad al-Sa’idi, Qurzah bin Kaab, Jabir bin Abdullah, Ibn Abbas, al-Hasan, al-Husein, Abdullah bin Jaafar bin Abi Talib, Uqbah bin ‘Amir, Abu ‘Ayyash al-Razki, ‘Adi bin Hatim, al-Asy’as bin Qais, Sulaiman bin Surad, Jundub bin Abdullah, dan Jariah bin Qudamah”.

Lihat jumlah Sahabat yang menyertai peperangan Siffin ini boleh dibilang dengan jari sahaja wahai kaum Muslimin sekalian, masih terdapat beribu-ribu Sahabat lain lagi yang tidak turut serta dalam peperangan ini.

Adapun riwayat daripada Abdul Rahman bin Abza r.a:

شهدنا مع علي ثمانمائة ممن بايع بيعة الرضوان، قتل منهم ثلاثة وستون رجلاً، منهم عمار

Maksudnya: “Kami menyertai Ali bersama 800 orang yang berbaiat dalam Baiat al-Ridwan, terbunuh antara mereka 360 lelaki antaranya Ammar”. [Tarikh al-Islam, 3/545].

Riwayat ini munkar kerana perawinya: Yazid bin Abdul Rahman adalah Abu Khalid al-Dalani kerana dia sahaja bernama Yazid bin Abdul Rahman yang mempunyai riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Salam bin Harb.

Yazid ini dihukum Layyin oleh Ibn Adi dalam al-Kamil fid Dhu’afa’ dan cukuplah menjelaskan kedaifannya dengan disenaraikan dalam al-Kamil, kitab yang khusus menceritakan perawi yang daif sahaja dan Syuraik berkata: “Dia seorang Murjiah, kami berlindung dengan Allah daripadanya”. [Lihat al-Kamil, 7/277-278 dan al-Tarikh al-Kabir , al-Bukhari, 8/346-347].

Maka jelas kepada kita jumlah Sahabat yang terlibat dalam peperangan Siffin tidak sampai beberapa kerat sahaja, maka di manakah kesahihan tohmahan Rafidah bahawa ‘SEMUA SAHABAT KECUALI BEBERAPA KERAT’ kafir mereka kerana berperang sesama sendiri??

Kemudian, adakah mereka yang terlibat dalam peperangan Kafir? Demi Allah, sama sekali tidak kerana Nabi s.a.w telah menamakan mereka sebagai MUSLIMIN sebagaimana dalam sabda baginda:

إنَّ ابني هذا سَيِّدٌ ، ولعَلَّ اللهَ أَنْ يُصلِحَ به بَيْنَ فِئتَينِ عَظِيمَتَينِ من المسلمين

Maksudnya: “Sesungguhnya anak ku ini (yakni al-Hasan bin Ali r.hma) adalah Sayyid (penghulu), mudah-mudahan Allah akan membaikkan dengannya dua puak yang besar daripada Muslimin”. [al-Bukhari].

Hadis ini mengisyaratkan islah yang dilakukan oleh Saidina al-Hasan r.a dengan menyerahkan jawatan Khalifah kepada Saidina Muawiyah r.a yang dengan itu kaum muslimin berkumpul semula di bawah satu Khilafah dan dinamakan tahun itu sebagai ‘Tahun Jamaah’.

Jelas dan terang lagi bersuluh Nabi s.a.w menamakan kedua-dua kumpulan yang menyokong Ali r.a dan Muawiyah r.a sebagai MUSLIMIN, maka siapakah Rafidah sehingga berani-berani sahaja mengkafirkan para Sahabat Nabi s.a.w. Sungguh rahmat dan reda Allah tidak putus-putus mencurah ke atas para Sahabat Rasulullah s.a.w dan tidak putus-putus pula laknatNya atas kaum Rafidah yang zalim dan fasiq ini.


[1] Kedudukan Khuzaimah bin Tsabit r.a sebagai Ahli Badar terdapat pertikaian.

[2] Atas pendapat beliau bukan Badri

Advertisements

KEDUDUKAN PARA SAHABAT RASULULLAH S.A.W

OLEH: MUHAMMAD ASRIE BIN SOBRI

 

Takrif Sahabat:

Sahabat adalah jamak (plural) daripada kalimah ‘sahib’ (صاحب) yang bermaksud: ‘Kawan rapat, teman baik, dan pengikut setia’.

Dalam istilah usuluddin apabila dikatakan Sahabat Rasulullah s.a.w bermaksud:

هو: الذي لقي الرسول وهو مؤمن به ومات على ذلك

Maksudnya: “Adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah s.a.w dan beriman dengan baginda serta mati sebagai seorang muslim”. [Syarah Tahawiah, Soleh al-Fauzan, 1/203].

Maka syarat untuk seseorang diiktiraf sebagai sahabat adalah melihat baginda secara lansung bukan dalam mimpi dan beriman dengan baginda lalu terus dalam iman itu sehinggalah dia meninggal.

Oleh itu, tidak termasuk sahabat seperti al-Najasyi yang hanya beriman tetapi tidak melihat baginda bahkan dia termasuk al-Tabiin, demikian juga tidak termasuk sama sekali Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubai bin Salul dan seumpama mereka yang berjumpa Rasulullah s.a.w tetapi tidak beriman dengan baginda.

Kedudukan Sahabat radiallahu’anhum:

Sahabt Rasulullah s.a.w termasuk dalam golongan pertama dalam martabat al-Wala’ yang wajib diberi kesetiaan penuh kepada mereka. Tidak boleh ada walau sebesar zarah sekalipun dalam hati seorang mukmin perasaan benci atau tidak suka kepada Sahabat Rasulullah s.a.w bahkan hendaklah hatinya dipenuhi kecintaan 100% terhadap mereka.

Dalilnya banyak sekali antaranya firman Allah s.w.t:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Maksudnya: “Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang yang beriman, ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (Wahai Muhammad) di bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah); maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahuiNya tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati mereka, lalu ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka, dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya” [al-Fath:18].

Ayat ini menjelaskan kedudukan para Sahabat Nabi s.a.w yang telah berbaiat setia dalam peristiwa Hudaibiah sekaligus menunjukkan kepada kita wajibnya kita memerangi kelompok Syiah Rafidah kerana Rasulullah s.a.w telah berbaiat (janji setia) dengan Sahabat baginda untuk memerangi orang kafir Quraish yang disangka menahan Saidina Usman bin Affan r.a maka lebih utama lagi kita memerangi orang yang benar-benar menahan dan mengepung Usman bin Affan r.a seperti Rafidah dan mencaci beliau sepanjang masa.

Firman Allah s.w.t:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)

Maksudnya: “(pemberian itu hendaklah diuntukkan) kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari kampung halamannya dan harta bendanya (kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam), untuk mencari limpah kurnia dari Allah dan keredaanNya, serta menolong (ugama) Allah dan RasulNya; mereka itulah orang-orang yang benar (imannya dan amalnya). dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: “Wahai Tuhan kami! ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami! sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan RahmatMu”. [al-Hasyr: 8-10].

Dalam ayat ini Allah s.w.t memuji dan menetapkan bahawa para Sahabat Rasulullah s.a.w daripada Muhajirin dan Ansar berhak mendapat bahagian harta Fai (yang diperoleh daripada kafir harbi tanpa peperangan) dan menetapkan bahawa kedua-dua golongan ini benar-benar beriman kepada Allah s.w.t dengan ikhlas dan termasuk hamba Allah yang dikasi oleh-Nya. Demikian juga Allah memuji pada ayat ke-10 mereka yang mengikut jejak Muhajirin dan Ansar dan mendoakan kebaikan bagi mereka.

Berdasarkan ayat ini, Imam Malik rahimahullah menetapkan bahawa kaum Rafidah adalah kafir dan tidak berhak mendapat fai. Maka dalam ayat ke-10 ini juga menetapkan kemuliaan Ulama al-Salaf al-Soleh selepas Sahabat iaitu al-Tabiin dan al-Tabi Tabiin.

Firman Allah s.w.t dalam surah al-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Maksudnya: “dan orang-orang yang terdahulu – yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang “Muhajirin” dan “Ansar”, dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta Dia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar.”

Ayat ini menetapkan bahawa para Sahabat dan pengikut mereka daripada Ahli Sunnah wal Jamaah akan selamat di akhirat nanti dan mereka dijanjikan syurga oleh Allah s.w.t, adapun mereka yang menyimpang seperti Rafidah, Asyairah, dan lainnya adalah golongan tercela. Ini sesuai pula dengan sabda Nabi s.a.w:

وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي

Maksudnya: “dan umatku (Umat Islam) akan berpecah kepada 73 golongan yang semuanya menuju ke neraka kecuali satu sahaja”; Sahabat bertanya: ‘Siapakah dia wahai Rasulullah?’ Jawab baginda: “Golongan yang mengikutku dan para sahabatku”. [al-Tarmizi, hasan].

Sabda Rasulullah s.a.w:

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

Maksudnya: “Janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku kerana jika kamu salah seorang kamu bersedekah emas sebesar Uhud sekalipun tidak akan sama (pahalanya) dengan sedekah sahabatku sebanyak secupak dan tidak pula setengahnya”. [al-Bukhari & Muslim].

Hadis ini jelas menunjukkan bahawa Sahabat itu adalah golongan yang dimuliakan dan dipuji mereka itu serta tidak layak sama sekali untuk dicerca dan dihina walaupun ada antara mereka yang melakukan dosa besar seperti Maiz r.a dan Hatib bin Abi Balta’ah r.a bahkan dosa mereka semuanya terampun dengan segera. Sabda Nabi s.a.w apabila Umar r.a ingin menghukum Hatib bin Abu Balta’ah atas kesalahan beliau cuba membocorkan rahsia kedatangn Rasulullah s.a.w ke Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah:

إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

Maksudnya: “Sesungguhnya dia (Hatib) telah menyertai peperangan Badar dan apa yang dapat memberi tahumu jika mudah-mudahan Allah s.w.t telah melihat Ahli Badar dan berkata: “Buatlah apa sahaja yang kamu kehendaki kerana Aku telah mengampunkan kamu”. [al-Bukhari & Muslim].

Ini menunjukkan kesalahan Sahabat sama ada dosa besar atau kecil adalah diampunkan serta merta dan mereka pasti masuk ke syurga tanpa syak walau sedikit pun. Sesiapa yang mengkafirkan salah seorang sahabat maka dia kufur dengan serta merta seperti Rafidah.

Atas dalil-dalil ulama Ahli Sunnah wal Jamaah telah berijmak bahawa wajibnya ke atas kaum muslimin mencintai para Sahabat Nabi s.a.w tanpa memilih bulu dan atas dasar dalil al-Quran, al-Sunnah, dan Ijmak ini Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan salah satu prisnip Iman mereka adalah:

ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

Maksudnya: “dan kami (ASWJ) mencintai para Sahabat Rasulullah s.a.w dan kami tidak berlebih-lebihan dalam mencintai mereka dan tidak pula kami berlepas diri walau dari seorang daripada mereka dan kami membenci orang yang membenci mereka dan kami tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan dan mencintai mereka adalah Islam, Iman, dan Ihsan serta membenci mereka adalah kafir, munafiq, dan taghut”. [Aqidah al-Tahawiah].

Oleh itu, Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan keimanan kita kepada Allah s.w.t dan Rasul-Nya termasuk juga dalamnya mencintai para Sahabat Nabi radiallahu’anhum serta menurut ,manhaj mereka dalam segenap aspek kehidupan sama ada akidah, ibdah, akhlak, muamalah, politik, dan sosial.

Martabat Para Sahabat:

Ahli Sunnah wal Jamaah telah Ijmak bahawa yang paling afdal selepas Rasulullah s.a.w adalah Abu Bakar al-Siddiq r.a kemudian Umar r.a berdalilkan hadis:

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

Maksudnya: “Ikutlah dua orang selepasku: Abu Bakar dan Umar”. [Riwyat Ashab al-Sunan].

Hadis ini juga menunjukkan Khalifah selepas Rasulullah s.a.w adalah Abu Bakar kemudian diikuti Umar r.a. Kemudian diikuti Usman r.a dan Ali r.a dan terdapat ikhtilaf dalam menetapkan antara Usman dan Ali siapakah yang lebih utama setelah mereka bersepakat Khalifah selepas Umar adalah Usman kemudian Ali. Pendapat Jumhur adalah Usman lebih utama kemudian Ali berdalilkan hadis daripada Ibn Umar r.a katanya:

كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

Makudnya: “Adalah kami (yakni para Sahabat) mengatur manusia yang paling baik di zaman Rasulullah s.a.w maka kami letakkan yang paling baik adalah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Usman bin Affan radiallahu’anhum”. [al-Bukhari & Muslim].

Juga berdalikan sabda Nabi s.a.w:

أبو بكر في الجنة و عمر في الجنة و عثمان في الجنة و علي في الجنة و طلحة في الجنة و الزبير في الجنة و عبد الرحمن بن عوف في الجنة و سعد في الجنة و سعيد في الجنة و أبو عبيدة بن الجراح في الجنة

Maksudnya: “Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Usman dalam syurga, Ali dalam syurga, Talhah dalam syurga, al-Zubair dalam syurga, Abdul Rahman bin Auf dalam syurga, Saad dalam syurga, Said dalam syurga, dan Abu Ubaidah bin al-Jarah dalam syurga”. [al-Tarmizi, sahih].

10 orang sahabat ini dinamakan al-Asyarah al-Mubasyarah bil Jannah (10 orang yang dijamin syurga) dan mereka adalah seafdal-afdal sahabat menurut turutan yang Nabi s.a.w aturkan.

Kemudian diikuti oleh Ahli Badar atas ijmak Sahabat memuliakan Ahli Badar dan hadis terdahulu yang menunjukkan Allah s.w.t mengampunkan Ahli Badar, kemudian Ahli Baiat al-Ridwan kemudian orang yang beriman dan berjihad sebelum Hudaibiah kemudian mereka yang beriman dan berjihad selepas Hudaibiah, kemudian golongan Muhajirin kemudian Ansar secara umum. [Syarah Tahawiah, Syeikh al-Fauzan, 203].

Sahabat Tidak Maksum:

Ahli Sunnah wal Jamaah hanya berkeyakinan Sahabat adalah afdal daripada manusia lain namun mereka tidak maksum bahkan ada antara mereka yang melakukan dosa besar seperti Maiz r.a yang berzina dan Hatib bin Abi Balta’ah r.a yang terdahulu sebutnya namun mereka semua diampunkan Allah s.w.t atas kelebihan yang besar yang mereka lakukan daripada Iman dan Jihad bersama Rasulullah s.a.w. Inilah yang dimaksudkan oleh Syeikh Tahawi bahawa kita tidak melampau dalam mencintai Sahabat bermakan kita tidak mengangkat sahabat lebih atas daripada darjat kemanusiaan seperti Syiah Rafidah yang menangkat Ali r.a sebagai Tuhan atau tempat masuknya roh Tuhan-nauzubillah min zalik-.

Kesimpulan:

Oleh itu, kita dapati Ahli Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang paling adil dalam menilai para sahabat Nabi s.a.w bahkan mereka termasuk pengikut setia para Sahabat r.a.

Diharap risalah ini dapat membetulkan fahaman kita terhadap para Sahabat r.a terutama dalam keadaan negara kita Malaysia ini dilanda gelombang Tasyayyu’ (Syiah)-semoga Allah memusnahkan Rafidah- dan memupuk semangat mencontohi Sahabat dalam diri kita.

 

 

SIAPAKAH AL-QAIM AL-MAHDI YANG DITUNGGU SYIAH RAFIDAH?

Oleh: Muhammad Asrie bin Sobri

Melihat kepada keadaan akhir-akhir ini, pihak Syiah semakin berani mempergunakan isu Gaza untuk menjerusmuskan manusia kepada akidah kufur mereka. Syiah Rafidah melalui kerajaannya, Iran, cuba menunjukkan bahawa mereka adalah pembela rakyat Gaza dan mereka cuba membuat manusia lupa bahawa mereka pernah menyokong Parti Amal Syiah Lubnan membunuh orang-orang sunnah Palestin di kem pelarian Shabra dan Shatilla pada tahun 1985 yang terkenal dengan Perang Perkhemahan atau War of Camps.

Syiah Imamiah Rafidah percaya bahawa Imam mereka yang ke-12, al-Mahdi al-Muntazar akan muncul di akhir zaman. Ahli Sunnah wal Jamaah juga percaya akan kemunculan al-Mahdi, tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan siapakah al-Mahdi itu kecuali ada hadis sahih riwayat Abu Daud, Nabi s.a.w menyatakan bahawa al-Mahdi itu bernama Muhammad bin Abdullah daripada keturunan Saidatina Fatimah r.a.

Adapun Syiah, al-Mahdi mereka bernama Muhammad bin al-Hasan al-Askari, anak kepada Imam mereka yang ke-11, al-Hasan bin Ali al-Askari. Al-Mahdi mereka ini telah dilahirkan dan ghaib kemudian akan muncul semula di akhir zaman. [Aqaed al-Imamiah, Nasir Makarim al-Syirazi, Bab 52]. Mereka percaya al-Mahdi ini telahg dilahirkan semenjak 15 Syaaban 255 H. [Raudatul Waizin, 266].

Oleh itu, kita telah menjawab persoalan utama, al-Mahdi Syiah bukanlah al-Mahdi yang dijanjikan Rasulullah s.a.w yang akan memenuhi keadilan di muka bumi ini.

Apakah Pula Tugas al-Mahdi Syiah?

 Apabila kita mengetahui al-Mahdi Syiah bukanlah al-Mahdi yang dijanjikan Rasulullah s.a.w, maka tentulah tugasnya juga berbeza dengan tugas al-Mahdi Islam yang akan menyebarkan Sunnah dan akidah salafiah di muka bumi ini.

Maka tugas al-Mahdi Syiah adalah sebagai berikut :

1- Berhukum dengan hukum Nabi Daud a.s dan Nabi Sulaiman a.s. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab mereka yang paling sahih, Usul al-Kafi :

إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) حَكَمَ بِحُكْمِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ لَا يَسْأَلُ بَيِّنَةً

Maksudnya : “Apabila datang al-Qaim (al-Mahdi) daripada Ahli keluarga Muhammad s.a.w dia akan berhukum dengan hukum Daud dan Sulaiman serta tidak perlukan bukti” [al-Kafi, m.s 397].

Tahukah anda apa maknanya ‘berhukum dengan hukum Daud dan Sulaiman’? Maksudnya berhukum dengan Taurat dan Zabur bukan dengan al-Qur’an sekaligus bermakna al-Mahdi Syiah akan mengikut Syariat Yahudi!!

2- Menghukum Ummul Mukminin Saidatina Aisyah r.a, isteri Rasulullah s.a.w dengan hukuman zina!! Ini jelas menunjukkan Syiah Rafidah menuduh Aisyah r.a berzina, mereka menolak mentah-mentah al-Qur’an yang menyatakan Aisyah r.a adalah wanita suci. Ini jelas dalam kitab hadis utama mereka Biharul Anwar :

أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد ، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها

Maksudnya : “Adapun apabila datang al-Qaim kita, maka dikembalikan padanya al-Humaira’ (dihidupkan semula Aisyah r.a untuk al-Mahdi mereka) sehingga dia menyebatnya sebagai hukuman had (zina) dan membalas dendam bagi pihak anak perempuan Muhammad s.a.w, Fatimah a.s daripadnya” [Biharul Anwar, 22/242, Bab Keadaan Asiyah dan Hafsah].

Tahukah anda bahawa menuduh Ummul Mukminin Asiyah r.a dengan zina adalah kufur dan kekufuran orang menuduh Aisyah r.a berzina sama seperti kufurnya Abdullah bin Ubai bin Salul al-Munafiq?!Allah s.w.t berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

Maksudnya : “Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebah tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat; dan (ingatlah) Allah mengetahui (segala perkara) sedang kamu tidak mengetahui (yang demikian)”. [al-Nur : 19]

Ayat ini Allah s.w.t turunkan berkenaan peristiwa fitnah kaum munafiqin bahawa Aisyah r.a berzina. Imam Mujahid r.h menyatakan maksud : “Orang-porang yang suka mengehebah tuduhan zina” adalah “Mereka yang menuduh Aisyah r.a berzina dan menyebarkannya”. [al-Tabari, 19/134].

3- Al-Mahdi Syiah akan mengeluarkan mayat Abu Bakar al-Siddiq r.a dan Umar bin al-Khattab r.a daripada kubur keduanya dan menyalib mayat keduanya. Ini terbukti dalam kitab Biharul Anwar menisbahkan riwayat dustanya kepada Abu Abdillah (Jaafar al-Sadiq r.h)  :

قال المفضل : يا سيدي ثم يسير المهدي إلى أين ؟ قال عليه السلام : إلى مدينة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإذا وردها كان فه فيها مقام عجيب يظهر فيه سرور المؤمنين وخزي الكافرين .قال المفضل : يا سيدي ماهو ذاك ؟ قال : يرد إلى قبر جده صلى الله عليه وآله فيقول : يامعاشر الخلائق ، هذا قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فيقولون : نعم يا مهدي آل محمد فيقول : ومن معه في القبر ؟ فيقولون : صاحباه وضجيعاه أبوبكر وعمر ، فيقول وهو أعلم بهما والخلائق كلهم جميعا يسمعون : من أبوبكر وعمر ؟ وكيف دفنا من بين الخلق مع جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعسى المدفون غيرهما .فيقول الناس : يا مهدي آل محمد صلى الله عليه وآله ما ههنا غيرهما إنهما دفنا معه لانهما خليفتا رسول الله صلى الله عليه وآله وأبوا زوجتيه ، فيقول للخلق بعد ثلاث : أخرجوهما من قبريهما ، فيخرجان غضين طريين لم يتغير خلقهما ، ولم يشحب لونهما فيقول : هل فيكم من يعرفهما ؟ فيقولون : نعرفهما بالصفة وليس ضجيعا جدك غيرهما ، فيقول : هل فيكم أحد يقول غير هذا أو يشك فيهما ؟ فيقولن : لا فيؤخر إخراجهما ثلاثة ايام ، ثم ينتشر الخبر في الناس ويحضر المهدي ويكشف الجدران عن القرين ، ويقول للنقباء : ابحثوا عنهما وانبشوهما .فيبحثون بأيديهم حتى يصلون إليهما .فيخرجان غضين طريين كصورتهما فيكشف عنهما أكفانهما ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما عليها ، فتحيى الشجرة وتورق ويطول فرعها

Ertinya : “Berkata al-Mufaddal (perawi) : Wahai tuanku (Abu Abdillah), kemudian al-Mahdi akan bergerak ke mana? Kata Abu Abdillah : Dia akan bergerak ke Bandar (Madinah) datukku, Rasulullah s.a.w , apabila dia tiba di sana, berlaku kejadian yang ajaib, terzahir kegembiraan kaum mukminin (Syiah) dan kejelekan kafir (Sunni). Kata al-Mufaddal: Wahai tuanku, apakah kejadian itu? Jawab Abu Abdillah: Dia akan pergi ke kubur datuknya s.a.w lalu bertanya : Wahai sekalian manusia, adakah ini kubur datukku Rasulullah s.a.w? Jawab mereka: Ya, wahai Mahdi keluarga Muhammad. Dia bertanya lagi : Siapakah yang ditanam bersama baginda? Jawab manusia: Sahabat baginda Abu Bakar dan Umar. Dia kemudian berkata sedangkan dai lebih mengetahui dan para manusia mendengar ucapannya: Siapakah Abu Bakar dan Umar? Bagimanakah mereka boleh ditanam bersama datukku? Mungkin dua kubur ini milik orang lain. Kata manusia: Wahai Mahdi keluarga Muhammad s.a.w, tiadalah rahu lagi ini kubur kedua mereka dan ditanam mereka di sini kerana mereka berdua adalah khalifah Rasulullah s.a.w dan bapa kepada dua isteri baginda. Lalu dia berkata kepada manusia: Keluarkan keduanya daripada kubur. Lalu mereka mengeluarkan mayat keduanya dan mayat itu masih sempurna. Al-Mahdi bertanya: Adakah antara kamu yang mengenali keduanya? Jawab manusia: Kami mengenali keduanya melalui sifat mereka dan tidak ada yang ditanam bersama datukmu kecuali dua orang ini. Alp-Mahdi bertanya lagi: Adakah antara kamu yang berpendapat selain ini atau syak akan hal ini? Lalu mereka menjawab dengan pasti: Tidak. Kemudian ditannguhkan pengeluaran mayat keduanya selama tiga hari dan berita itu tersebar antara manusia. Kemudian al-Mahdi datang (ke kubur) lalu merobohkan dinding kubur keduanya dan berkata kepada naqib-naqibnya: Cari mayat keduanya dan korek daripada kuburnya. Mereka pun melakukannya dan mengeluarkan mayat keduanya dalam keadaan masih elok lalu disingkap kain kafan kedua mayat itu lalu al-Mahdi menyuruh supaya dua mayat itu disalib di atas sebatang pokok yang kering lalu pokok itu menjadi hidup”. [Biharul Anwar, jil. 53].

Jelas Syiah Rafidah sangat berdendam kepada Abu Bakar al-Siddiq r.a dan Umar al-Faruq r.a sedangkan keduanya adalah sahabat yang paling mulia dan disahkan sendiri oleh Rasulullah s.a.w bahawa keduanya adalah ahli syurga.

Nabi s.a.w bersabda:

أبو بكر في الجنة , وعمر في الجنة

Maksudnya: “Abu Bakar dalam Syurga, Umar dalam Syurga…” [Abu Daud, al-Nasai, Ibn Majah, Ahmad]

 

4- Membunuh orang-orang Arab. Ini dijelaskan dalam kitab al-Anwar al-Nukmaniah :

ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح

Maksudnya : “Tidak ada lagi yang tinggal antara kita dengan Arab kecuali penyembelihan” [al-Anwar al-Nukmaniah, 52/349].

Disandarkan juga riwayat kepada Abu Abdillah poleh Syiah:

اتق العرب فإن لهم خبر سوء أما إنه لا يخرج مع القائم منهم واحد

Maksudnya: “Jaga-jagalah dengan orang Arab kerana mereka mempunyai khabar buruk, tidak akan ada seorang pun daripada mereka akan mengikut al-Qaim (al-Mahdi Syiah)”. [al-Ghaibah lil Thusi, 476, Biharul Anwar, 52/333, Isbatul Hudah, 3/517,Bisyaratul Islam, 197].

Jelas menunjukkan bahawa Syiah bukan sahaja mazhab sesat tetapi juga mazhab taifi (kepuakan) yang taksub kepada bangsa Farsi. Ajaran Syiah ini mirip sekali dengan agama Yahudi yang membenci selain kaum dan bangsa mereka.

5- Al-Mahdi Syiah akan merobohkan Kaabah. Hal ini sebagaiman yang dijelaskan dalam kitab mereka seperti Raudatul Waizin, al-Ghaibah li al-Tusi, al-Irsyad lil Mufid, Bihar alp-Anwar dan sebagainya:

إذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه وحول المقام إلى الموضع الذى كان فيه ، وقطع ايدى بنى شيبة وعقلها بالكعبة وقال : هؤلاء سراق الكعبة

Maksudnya: “Apabila datang al-Qaim, dia akan menghancurkan Masjidil Haram lalu dia mengembalikannya semula kepada asasnya dan meletakkan maqam di tempatnya semula lalu dia memotong tanganp-tangan Bani Syaibah dan menggantungnya di Kaabah dan berkata: “Mereka adalah pencuri Kaabah”.[Raudatul Waizin, m.s 264, al-Ghaibah, 472]

Syiah juga rupap-rupanya berdendam kepada Bani Syaibah yang sebenarnya telah dilantik oleh Rasulullah s.a.w sendiri sebagai Sidanah al-Kaabah (Pemegang Kunci Kaabah) dan mereka sampai hari ini terus menjalankan tugas tersebut. Telah sabit dalam riwayat Sirah Nabawiyah, apabila Nabi s.a.w membuka Makkah (Fathu Makkah), selesai baginda memecahkan segala berhala dan memberi pengampunan umum kepada penduduk Mekah, Nabi s.a.w memanggil Usman bin Talhah r.a, sahabat Nabi s.a.w yang mulia daripada Bani Syaibah, salah seorang Muhajirin, lalu baginda memberinya kunci Kaabah dan bersabda:

خُذُوْهَا يَا بَنِي طَلْحَةَ خَالِدَةً تَالِدَةً، لاَ يَنْزِعُهَا مِنْكُم إِلاَّ ظَالِمٌ

Maksudnya: “Ambil lah kunci ini wahai Bani Talhah selama-lamanya, tidak akan merampas kunci ini daripada kamui melainkan orang yang zalim” [al-Tabrani, sahih].

Jika sekadar mengambil kunci daripada Bani Syaibah pun Rasulullah s.a.w menyifatkannya sebagai zalim bagaimana pula mereka yang memotong tangan Bani Syaibah, membunuh mereka, dan memfitnah mereka?! Kebencian Syiah terhadap Bani Syaibah hanyalah kerana Bani Syaibah tidak mengikut agama mereka dan memilih akidah salafiah sebagai pegangan mereka.

Bagaimana Al-Mahdi Syiah akan muncul?

Al-Mahdi Syiah akan muncul dalam keadaan telanjang sebagaimana yang disebutkan oleh Baqir al-Majlisi daripada al-Thusi dan al-Nukmani bahawa antara alamat munculnya al-Mahdi dia akan menzahirkan dirinya di hadapan matahari dalam keadaan bogel. [Haqqul Yaqin, 347, Lihat: al-Wasyiah fi Kasyfi Syana’i Aqaid al-Syiah].

Penutup

Ini merupakan sebahagian daripada kejelekan dan kekarutan mazhab Syiah Rafidah dalam kepercayaan mereka terhadap Imam al-Mahdi. Al-Mahdi Syiah jauh berbeza dengan al-Mahdi Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Mahdi Ahli Sunnah akan datang membawa keamanan dan ketenteraman bukan untuk membalas dendam apatah lagi untuk menghina para Sahabat Rasulullah s.a.w yang telah banyak berjasa kepada Islam. Nabi s.a.w bersabda:

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ.

Maksudnya: “Janganlah kamu hina para sahabatku, kerana jika kamu bersedekah emas sebanyak gunung Uhud sekalipun tidak akan sama pahalanya dengan sedekah sahabatku sebanyak secupaka atau setengah dari itu” [al-Bukhari, Muslim].

LIGA ARAB DI BAWAH BAYANG-BAYANG FARSI

Iran dan YahudiKeputusan Kerajaan Qatar mengadakan sidang tergempar Liga Arab mungkin dilihat sebagai sesuatu yang wajar pada pandangan pertama. Namun, apabila kita melihat adanya kelibat pencerca Allah dan Rasul-Nya, Ahmadi Nejad -semoga Allah menghukumnya- dalam sidang tersebut bersama anak penyembelih umat Islam Palestin, Bashar Asad, Presiden Syria, menjelaskan kenapa Arab Saudi dan Mesir begitu bersungguh-sungguh menolak sidang tersebut.

Khalid Mashal, pemimpin tertinggi Hamas dalam sidang itu mengumumkan penolakannya terhadap Mubadarah (Inisiatif) Mesir dan perkara ini membenarkan laporan berita al-Ahram sebelum ini bahawa Syiah Nusairiah (Syria) dan Syiah Ghulah (Iran) bertanggungjawab menekan Mashal menolak inisiatif ini.

Peranan dua orang munafiq ini, Bashar dan Ahmadi Nejad menunjukkan bahawa negara-negara Arab yang menghadiri sidang ini masih belum dapat menghilangkan perasaan takut mereka terhadap bekas penjajah mereka, bangsa Farsi. Mereka masih lagi mengharap campur tangan golongan kafir seperti Bashar (kekufuran Bashar maklum secara darurat kerana dia Syiah Nusairiah yang telah ijmak ulama akan kekufurannya) dan Ahmadi Nejad (kekufurannya maklum kerana dia Syiah Rafidah). Mereka tidak berasa puas dengan cadangan yang datang daripada saudara se-Islam mereka. Dahulu Hamas dan Fatah sanggup memungkiri perjanjian Makkah yang dibuat di hadapan Kaabah dan sekarang mereka menolak cadangan yang datang daripada negara Sunni (walaupun bukan Ahli Sunnah wal Jamaah) iaitu Mesir serta memilih cadangan daripada kaum munafiqin Syiah.

Apakah Hamas telah lupa bahawa Rasulullah s.a.w pernah membuat perjanjian Hudaibiah bersama kaum musyrikin Mekah jika mereka merasakan cadangan Mesir itu tidak sesuai dengan syariat? Apakah Hamas sudah lupa bahawa dalam perjanjian itu akan membuka ruang selama 15 tahun untuk mereka menyusun strategi dan memberi nafas baru kepada rakyat Palestin.

Kita tidak nafikan bahawa perjanjian itu jika dilihat memang memberi ruang kepada Yahudi untuk mengambil kesempatan, maka apakah mereka lupa perjanjian Hudaibiah juga membuka ruang kepada kaum musyrikin tetapi terdapat maslahah yang lebih besar untuk diraikan maka Nabi s.a.w menerimanya? Apakah mereka lupa Allah s.w.t membenarkan kita membuat perjanjian damai dan dalam masa yang sama Allah menyuruh kita berhati-hati dengan pihak musuh semasa perjanjian itu?Ini menunjukkan setiap perjanjian damai memang akan ada noktah-noktah yang terpaksa kita berikan kelebihan kepada musuh, tetapi bukanlah makna kita menngalah.

Pihak Syiah sama ada Iran atau Syria tidak henti-henti menuduh Mesir bersubahat dengan Yahudi, kemudian kakak tua Hamas, Khalid Mashal mengajuk percakapan mereka ini tanpa henti juga. Kami ingin ingatkan Hamas, siapakah yang melancarkan Perang Tel al-Zaatar yang membunuh rakyat Palestin yang dalam pelarian di Lubnan? Bukankah orang itu tidak lain tidak bukan Hafiz al-Asad, ayah Bashar al-Asad Presiden Syria sekarang. Lupakah Hamas Syria pernah mengancam Yaser Arafat bahawa Palestin adalah milik Syria, tiada hak bagi mana-mana pertubuhan pertahanan Palestin untuk mempertahankan Palestin tanpa restu Syria?

Kemudian kita ingin bertanya, adakah Hamas sudah lupa siapa yang menyembelih rakyat Palestin pada tahun 1985 dalam bulan Ramadan di Shabra dan Shatilla sehingga memekasa rakyat Palestin memakan tikus dan anjing kerana tiada makanan? Lupakah mereka kepada Perang Mukhayyamat? Jika lupa kami ingin ingatkan, mereka yang melakukan itu adalah Harakat Amal Syiah yang dibela oleh Iran dan Syria sampai sekarang.

Pernahkah walau sekali kita mendengar Khomeini-Laknat Allah atasnya- meminta maaf atas kejadian ini atau dia mengutuk Nabih Berri yang mengetuai kekejaman itu? Bahkan Hasan Nasrallah pernah menyatakan Nabih Berri adalah ‘abang’ bagi Hizbullah dan memujinya sebagai bijaksana. Bijaksanakah manusia yang menyembelih dan membunuh pelarian Palestin? Sudahlah mereka dihalau keluar dari tanah air, di negeri jiran pula mereka disembelih!!

Bukankah Yasir al-Habib, pendakwah Syiah di Tanah Arab menyatakan Hamas akan masuk neraka walaupun mati di medan Jihad kerana mereka orang sunnah, maka pernah walau sekali Ali Khomeini menafikan kenyataan Yasir ini? Pernah walau sekali Ahmadi Nejad menafikan kenyataan ini? Jawapannya tidak. Maka kenapa kamu wahai pemimpin yang bijaksana boleh tertipu sebegini rupa?!!

Kita juga ingin ingatkan Hamas, orang yang pertama membebaskan Palestin adalah Saidina Umar bin al-Khattab r.a, dan tokoh pahlawan yang mulia ini, sahabat Rasulullah s.a.w dan khalifah baginda ini telah dihukum kafir oleh Ahmadi Nejad dan negara Syiahnya Iran, mereka menuduh Umar adalah Syaitan, mereka ingin membongkar kubur Umar dan menyalib mayatnya. Maka, orang seperti inikah yang kamu hendak jadikan sekutu membebaskan Palestin?!

Ingatkan wahai Hamas, Salahuddin alp-Ayyubi r.h sebelum dia membebaskan Palestin, dia terlebih dahulu membebaskan bumi-bumi Islam daripada penjajahan Syiah Fatimiah, maka sekarang kamu hendak mengajak keturunan Syiah Batiniah seperti Bashar al-Asad ini membebaskan Palestin?!Tidak, demi Allah, tidak sama sekali Allah akan membantu kamu!!

Saya menyeru kepada kaum muslimin dan muslimat melihat kembali sejarah, siapakah pengkhianat yang sebenarnya. Walaupun kita akui Mesir adalah negara Asyairah, namun mereka bukanlah pengkhianat tidak pula kafir seperti Syiah Iran dan Syria. Janganlah kita cepat menilai tanpa melihat fakta yang sahih. Ukurlah setiap perkara dengan al-Qur’an dan al-Sunnah sesuai dengan Manhaj al-Salaf al-Soleh. Kita tidak akan berjaya membebaskan Palestin selagi kita tidak mengikut cara yang digunakan oleh al-Salaf al-Soleh membebaskan dunia ini daripada kufur dan syirik.

Ingatlah wahai Hamas dan pemimpin Arab, Palestin tidak akan menjadi negara kecuali ia negara Tauhid, kami tidak reda ia menjadi negara Sekular seperti Mesir, Luban dan lain-lain, kami juga tidak mahu ia menjadi negara Penyembah Kubur seperti Iran, kami juga tidak mahu ia menjadi negara Sosialis seperti Syria, kami hanya reda jika ia menjadi Negara Tauhid.

Saya menyeru para pengamal Media dalam usaha mereka melakukan sebarang tahlilat dan kaji selidik terhadap keadaan yang berlaku, jangan belakangkan pandangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dan jangan sama sekali belakangkan isu Agama dalam soal ini.Wallahua’lam.

Muhammad Asrie bin Sobri,           

Al-Madinah International University, Shah Alam.

SYIAH MELAKNAT ABU BAKAR DAN UMAR!!

OLEH : MUHAMMAD ASRIE BIN SOBRI

Tahukah anda bahawa Saidina Abu Bakar al-Sidiq radiallahu’anh dan Saidina Umar bin al-Khattab radiallahu’anh, seafdal-afdal umat ini, Khalifah Rasulullah dan Amirul Mukminin, bapa mentua Rasulullah s.a.w melalui perkahwinan baginda dengan Aisyah binti Abu Bakar Radiallahu’anha dan Hafsah binti Umar Radiallahu’anha merupakan musuh utama Syiah Rafidah ‘alaihim minallah ma yastahiqqun. Mereka menyamakan Abu Bakar r.a dan Umar r.a dengan berhala Lata dan Uzza.

Anda tidak percaya? Ini buktinya :

Doa Dua Berhala Quraish

 

اللهم صل على محمد و آل محمد و العن صنمي قريش و جبتيها و طاغوتيها

 

و إفكيها و ابنيهما] و ابنتيهما [اللذين خالفا أمرك و أنكرا وحيك و جحدا إنعامك و

 

عصيا رسولك و قلبا دينك و حرفا كتابك و أحبا أعداءك و جحدا آلاءك و عطلا أحكامك و

 

أبطلا فرائضك و ألحدا في آياتك و عاديا أولياءك و واليا أعداءك و خربا بلادك و

 

أفسدا عبادك اللهم العنهما و أتباعهما و أولياءهما و أشياعهما و محبيهما فقد أخربا

 

بيت النبوة و ردما بابه و نقضا سقفه و ألحقا سماءه بأرضه و عاليه بسافله و ظاهره

 

بباطنه و استأصلا أهله و أبادا أنصاره و قتلا أطفاله و أخليا منبره من وصيه و وارث

 

علمه و جحدا إمامته و أشركا بربهما فعظم ذنبهما و خلدهما في سقر و ما أدراك ما سقر

 

لا تبقي و لا تذر اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه و حق أخفوه و منبر علوه و مؤمن

 

أرجوه و منافق ولوه و ولي آذوه و طريد آووه و صادق طردوه و كافر نصروه و إمام قهروه

 

و فرض غيروه و أثر أنكروه و شر آثروه و دم أراقوه و خير بدلوه و كفر نصبوه و إرث

 

غصبوه و فيء اقتطعوه و سحت أكلوه و خمس استحلوه و باطل أسسوه و جور بسطوه و نفاق

 

أسروه و غدر أضمروه و ظل?نشروه و وعد أخلفوه و أمان خانوه و عهد نقضوه و حلال حرموه

 

و حرام أحلوه و بطن فتقوه و جنين أسقطوه و ضلع دقوه و صك مزقوه و شمل بددوه و عزيز

 

أذلوه و ذليل أعزوه و حق منعوه و كذب دلسوه و حكم قلبوه اللهم العنهم بكل آية

 

حرفوها و فريضة تركوها و سنة غيروها و رسوم منعوها و أحكام عطلوها و بيعة نكسوها و

 

دعوى أبطلوها و بينة أنكروها و حيلة أحدثوها و خيانة أوردوها و عقبة ارتقوها و دباب

 

دحرجوها و أزياف لزموها و شهادات كتموها و وصية ضيعوها اللهم العنهما في مكنون السر

 

و ظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لأمده و لا نفاد

 

لعدده لعنا يغدو أوله و لا يروح آخره لهم و لأعوانهم و أنصارهم و محبيهم و مواليهم

 

و المسلمين لهم و المائلين إليهم و الناهضين باحتجاجهم و المقتدين بكلامهم و

 

المصدقين بأحكامهم

 

Ya Allah, berikanlah selawat ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad dan laknatlah dua berhala Quraish dan dua Jibti dan Taghut mereka dan dua pembohong mereka, dua anak perempuan keduanya kerana kedua mereka telah menyalahi perintah-Mu dan wahyu-Mu dan mengingkari nikmat-Mu dan menderhaka kepada rasul-Mu dan menukar agama-Mu dan mengubah kitab-Mu, dan mencintai musuh-Mu, mengingkari pemberian-Mu, mengosongkan hukum-hukumMu, membatalkan kewajipan-kewajipan yang Kau tetapkan, menyeleweng dalam ayat-ayatMu, memusuhi wali-wali Mu dan mencintai musuh-musuhMu, memusnhakan negeri-Mu dan memusnahkan hamba-hambaMu, Ya Allah, laknatlah keduanya dan pengikut keduanya dan pendukung keduanya dan puak keduanya dan yang mencintai keduanya.

Sesungguhnya keduanya telah merobohkan rumah Kenabian dan meruntuhkan pintunya, mencabut bumbungnya dan meranapkannya serat membunuh penghuninya dan menghapuskan penolongnya, membunuh anak-anaknya dan mengosongkan mimbarnya daripada wasinya dan pewaris ilmunya dan mengingkari imamahnya dan mensyirikkan Tuhan keduanya. Maka besarkanlah dosa keduanya dan kekalkan keduanya dalam saqar, apakah yang dapat memberitahumu apa iti saqar? Ia tidak meninggalkan bekas sedikit pun (kecuali dibakarnya), Ya Allah, Laknatlah keduanya sebanyak kemungkaran yang mereka lakukan dan kebenaran yang mereka sembunyikan dan mimbar yang mereka injak, dan mukmin yang mereka buang dan munafiq yang mereka bela dan wali yang mereka sakiti, orang terlaknat yang mereka lindungi, juga sebanyak mana sadiq yang mereka jauhkan serta kafir yang mereka lindungkan dan imam yang mereka kalahkan dan kewajipan yang mereka tukar, asar yang mereka ingkar, kejahatan yang mereka tinggalkan, darah yang mereka tumpahkan, khabar yang mereka tukar, kafir yang mereka lantik, pusaka yang mereka rampas[1], fai yang mereka ambil, rasuah yang mereka makan, khumus yang mereka halalkan, kebatilan yang mereka asaskan, kezaliman yang mereka lakukan, kenifakan yang mereka sembunyikan, pengkhianatan yang mereka sembunyikan, kezaliman yang mereka sebarkan, perjanjian yang mereka salahi, kemanan yang mereka khianati, perjanjian yang mereka batalkan, halal yang mereka haramkan, haram yang mereka halalkan, perut yang mereka belah dan janin yang mereka gugurkan[2], rusuk yang mereka pecahkan, sak yang mereka koyakkan, kesatuan yang mereka pecahkan, orang mulia yang mereka hinakan, orang hina yang mereka muliakan, hak yang mereka halang, penipuan yang mereka susupkan, dan hukum yang mereka tukar.

Ya Allah laknatlah mereka sebanyak ayat yang mereka hapuskan, kewajipan yang mereka tinggalkan, sunnah yang mereka tukar, adat yang mereka larang, hukum yang mereka kosongkan, baiat yang mereka mungkir, dakwaan yang mereka gugurkan, bukti yang mereka ingkar, helah yang mereka adakan, khianat yang mereka lakukan, lereng bukit yang mereka panjat[3], batu yang mereka lontar, pemalsuan yang mereka lazimi, saksi-saksi yang mereka sembunyikan, dan wasiat-wasiat yang mereka hilangkan.

Ya Allah, laknatlah keduanya dalam sembunyi dan terang, laknat yang banyak selama-lamanya, tidak putus-putus dan tidak terkira, laknat yang pergi dan tidak akan kembali bagi mereka dan pengikut mereka, penolong mereka, pencinta mereka, yang menerima mereka, yang mengikut pemerintahan mereka, yang mengikut hukum dan perkataan mereka[4]..!!

[al-Misbah oleh al-Kaf’ani yang bertaraf Ayatullah di sisi Rafidah]

Inilah doa yang dibaca Syiah sebagai amal ibadat mereka dan mereka mendakwa doa ini diriwayatkan daripada Saidina Ali r.a. Ini adalah pendustaan sangat besar terhadap Saidina Ali r.a. Para Ulama Syiah menerima doa ini dan menjadikannya antara doa yang afdal di sis mereka. Lihat sahaja doa ini dibawa oleh al-Kaf’ani yang bertaraf Ayatullah di sisi mereka serta terdapat juga dalam Tuhfah Awam Maqbul. Di syarahkan oleh beberapa ulama mereka dalam kitab-kitab khas. Antaranya Zukhratul ‘Alamin fi Syarhi Doa al-Sanamain. [al-Zariah ila Tasanif al-Syiah].

Kesahihan doa ini tidak perlu dipertikaikan kerana Khomeini sendiri telah mengakuinya dalam Tuhfah Awam Maqbul karangan seorang ulama Syiah Urdu dan diakui juga Yasir al-Habib, seorang pendakyah Syiah terkini di negara-negara Arab dengan katanya :

نعم هو وارد عن المعصوم وهو أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) حيث كان يقنت به في الصلاة، وثوابه عظيم حيث قال فيه: ”إن الداعي به كالرامي مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر وأحد بألف ألف سهم“. وهو دعاء معتبر إذ رواه الكفعمي (قدس سره) في المصباح

Maksudnya : “Ya, doa ini warid daripada al-Maksum iaitulah Amirul Mukminin di mana dia berqunut dalam solatnya dan pahalanya sangat besar dikatakan : sesungguhnya orang yang berdoa dengan doa ini seperti pemanah yang bersama Nabi dalam Badar dan Uhud bersama beribu-ribu anak panah. Dan ia doa muktabar kerana diriwayatkan al-Kaf’ami dalam al-Misbah..” [Lihat fatwanya ini di : http://www.alqatrah.org/question/index.php?id=264 ]

Siapakah itu Sanamain dan siapa pula dua anak perempuan mereka?

Nak tahu siapakah yang dilaknat dalam doa ini oleh Syiah? Mari kita dengar jawapan Agabazrak al-Tehrani yang bertaraf al-Allamah di sisi mereka :

أي صنمي قريش المذكور في ج 8 ص 192 و هما اللات و العزى أبو بكر و عمر

Maksudnya : “yakni dua berhala Quraish yang tersebut dalam jil 8 muka surat 192 (daripada kitab Zukhratul ‘Alamin) iaitulah al-Lat dan al-Uzza Abu Bakar dan Umar..” [al-Zariah ila Tasanif al-Syiah]

 Dan lihat pulak tafsiran Yasir al-Habib seorang Syiah yang bertebar di negeri Arab :

أما شرحنا للدعاء فإليكه: (اللهم العن صنمي قريش) أبا بكر وعمر

 Maksudnya : “adapun berkenaan syarah doa ini ialah : (Ya Allah laknatlah dua berhala Quraish) yakni Abu Bakar dan Umar..” [ Rujuk laman webnya sebagai berikut : http://www.alqatrah.org/question/index.php?id=264 ]

Nah, sekarang terjawab sudah persoalan kedua, iaitu anak perempuan keduanya,  tidak lain, tidak bukan Aisyah dan Hafsah radiallahu’anhuma. Lihat perkataan Yasir al-Habib ‘alaih minallah ma yastahiq :

(وابنتيهما) عائشة وحفصة

Maksudnya : “(dan dua anak perempuannya) yakni Aisyah dan Hafsah..” [Rujuk web yang sama].

Dalam doa ini mereka menuduh Abu Bakar r.a, Umar r.a, dan dua Ummul Mukminin  sebagai perampas hak Ali r.a, menzalimi ahli bait Nabi s.a.w dan sebagainya daripada tuduhan-tuduhan dusta lalu mereka  mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan semua pengikut keduanya yakni kita sekalin Ahli Sunnah wal Jamaah bahkan seluruh kaum muslimin kerana hanya Syiah Rafidah sahaja yang tidak mengiktiraf Abu Bakar r.a dan Umar r.a.

Jangan dilupa melihat tempat bergaris kerana di situ terdapat bukti akidah Syiah bahawa Abu Bakar r.a dan Umar r.a mengubah al-Qur’an.

Apa pula Kata Rasulullah s.a.w berkenaan Abu Bakar r.a dan Umar r.a?

Sekarang kita datangkan hadis-hadis Rasulullah s.a.w berkenaan Abu Bakar r.a dan Umar r.a dan biarlah Rasulullah s.a.w yang menjawab golongan kafir ini :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ

Maksudnya : Daripada Muhammad bin Jubair daripada ayahnya Jubair bin Mutim r.a katanya : Datang seorang wanita kepada Nabi s.a.w kemudian baginda menyuruh wanita itu datang lagi berjumpa baginda. Maka wanita itu bertanya : Bagaimana jika aku datang dan kamu telah tiada? Seolah-olah maksudnya jika Rasulullah telah wafat. Jawab baginda s.a.w : Jika kamu tidak menjumpaiku maka datanglah berjumpa Abu Bakar. [al-Bukhari dan Muslim].

Dalam hadis yang terang bagaikan mentari ini Rasulullah s.a.w menerangkan Abu Bakar adalah pengganti baginda, yang paling berhak ke atas jawatan Khalifah.

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

Maksudnya : Daripada Huzaifah katanya : Bersabda Rasulullah s.a.w : “Ikutilah dua orang selepasku; Abu Bakar dan Umar”.[al-Tarmizi dan Ahmad, Sahih]

Dalam lafaz yang lain Huzaifah menyatakan :

كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر و عمر

Maksudnya : Adalah kami sedang duduk di sisi Nabi s.a.w lalu baginda bersabda : “Sesungguhnya aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan bersama kamu maka (jika aku telah wafat) ikutlah dua orang ini selepasku”; dan baginda menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar”.[al-Tarmizi, Sahih].

Lihatlah hadis-hadis sahih ini, bagaimanakah Syiah hendak menjawab di hadapan Allah s.w.t nanti? Subhanallah betapa kafirnya Syiah!!

Ummul Mukminin Aisyah r.a dan Ummul Mukmini Hafsah r.a pula mereka telah diiktiraf Allah s.w.t dalam al-Qur’an :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)

Maksudnya :  “Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan Yang lain kalau kamu tetap bertaqwa. oleh itu janganlah kamu berkata-kata Dengan lembut manja (semasa bercakap Dengan lelaki asing) kerana Yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang Yang ada penyakit Dalam hatinya (menaruh tujuan buruk kepada kamu), dan sebaliknya berkatalah Dengan kata-kata Yang baik (sesuai dan sopan). dan hendaklah kamu tetap diam di Rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti Yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu; dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat; dan Taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu Dengan semuanya itu) hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara Yang mencemarkan diri kamu – Wahai “AhlulBait” dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari Segala perkara Yang keji)”. [al-Ahzab : 32-33]

Dengan jelas dalam ayat ini, Allah s.w.t menamakan isteri-isteri baginda sebagai Ahlul Bait baginda Nabi s.a.w. Jadi kenapa Syiah yang selama ini mendakwa mereka pembela Ahlul Bait mencerca Aisyah dan Hafsah yang juga Ahlul Bait?!

Aisyah r.a pula mempunyai kedudukan istimewa di sisi Rasulullah s.a.w sehingga baginda bersabda :

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

Maksudnya : “Kelebihan Aisyah atas sekalian wanita sama seperti kelebihan Sarid atas sekalian makanan” [al-Bukhari].

Sarid adalah makanan kegemaran Rasulullah s.a.w dan merupakan antara makanan terbaik di sisi Arab ketika itu. [Fathul Bari, 6/447].

Lebih menyedihkan, bagaimana Syiah sanggup mencela dan melaknat insan yang telah menjaga dan merawat baginda Nabi s.a.w semasa detik-detik akhir baginda dan di pangkuannya baginda Nabi s.a.w menghembuskan nafas terakhir..Jawapannya hanya satu iaitu Syiah adalah kafir sebagaimana kafirnya Yahudi dan Nasrani.

Apakah Hukum Perbuatan Syiah Ini?

Syeikhul Islam Ibn Taimiah rahimahullah menyatakan mereka yang mencela Sahabat ini mempunyai beberapa jenis :

1-     Mereka yang mencela sahabat  lalu bersikap ghuluw terhadap Ali r.a dan menagngkat darjatnya kepada ketuhanan atau mendakwa al-Qur’an diubah atau ada takwilan batin terhadap al-Qur’an, maka mereka ini tidak ada keraguan kufurnya dan kufur juga orang yang meragui kekufuran mereka.

2-     Mereka yang mencela Sahabat dalam perkara yang tidak mencacatkan keadilan mereka seperti mengatakan mereka pengecut, bakhil, tidak zuhud dan seumpamanya maka dia hendaklah dihukum takzir tetapi tidak kafir[5].

3-     Mereka yang mencela dan mencerca sahabat secara mutlak tanpa sikap di atas, maka mereka ini berlaku khilaf dalam mengkafirkan mereka.

4-     Mereka yang berpendapat jumhur sahabat telah murtad dan mereka semua fasiq setelah kewafatan Nabi s.a.w kecuali bilangan yang kecil, maka mereka ini tidak diragui kafirnya dan kafir juga yang meraguinya dan kufurnya tertentu (Kufur ‘Ain).

Jadi Syiah Rafidah hari ini termasuk dalam kategori pertama dan ke-4 sekaligus, maka tidak syak pada kekufuran mereka dan kufur juga mereka yang syak pada kekufuran mereka setelah tegak hujah. Wallahua’lam. [al-Sorim al-Maslul, m/s 586 & 587].

[1] Yakni berkenaan Tanah Fadak

[2] Syiah mendakwa Abu Bakar dan Umar memukul Fatimah sehingga dia keguguran.

[3] Syiah mendakwa Abu Bakar dan Umar cuba membunuh Nabi s.a.w dengan menolak baginda di lereng bukit.

[4] Ini jelas mereka mengkafirkan Ahli Sunnah wal Jamaah dan seluruh kaum muslimin termasuk Zaidiah.

[5] Perbuatan seperti ini banyak terjadi dalam kalangan sejarawan dan penulis dalam bidang Tamadun.


AL-QUR’AN DI SISI SYIAH IMAMIAH

OLEH : MUHAMMAD ASRIE BIN SOBRI

Umat Islam telah bersepakat bahawa al-Qur’an yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w terpelihara daripada sebarang perubahan sehinggalah hari akhirat. Al-Qur’an adalah Kalam Allah yakni Perkataan Allah yang Dia tuturkan dengan sendiri-Nya, bukan makhluk ciptaan-Nya, jadi amat mustahil ia akan berubah.

Dalilnya adalah firman Allah s.w.t dalam surah al-Hijr ayat ke-9 :

 

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  

 

   

 

 

Maksudnya : “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya” .

Al-Imam al-Tabari r.h dalam mentafsirkan ayat ini berkata :

وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل مَّا ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه

Maknanya : “dan sesungguhnya Kami memelihara al-Qur’an daripada ditambah dalamnya perkara batil yang bukan daripadanya atau dikurangkan apa yang ada dalamnya daripada hukum-hukum, had-had, dan kewajipan-kewajipan”. [Tafsir al-Tabari, 17/68].

Oleh itu, Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan dalam akidah mereka :

وأَهل السُّنَة والجماعة : يُكفِّرون من أَنكر حرفا منه أَو زاد أَو نقص ، وعلى هذا فنحن نؤمن إيمانا جازما بأَنَّ كلَّ آية من آياتِ القرآن مُنزلةٌ من عِنْدِ اللهِ ، وقد نُقِلَتْ إِلينا بطريق التواتر القطعي .

Maksudnya : “dan Ahli Sunnah wal Jamaah mengkafirkan sesiapa yang mengingkari satu huruf daripadanya (yakni al-Qur’an) atau menambah padanya atau mengurang daripadanya kerana kita beriman dengan yakin bahawa setiap ayat daripada ayat-ayat al-Qur’an diturunkan daripada Allah dan diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir”. [al-Wajiz fi Aqidatis Salaf al-Soleh, 1/61].

Bahkan, terpeliharanya al-Qur’an adalah termasuk dhahruriat (perkara paling asas) dalam akidah Islam sekaliannya.  Al-Qur’an diturunkan beransur-ansur dan ditulis semenjak zaman Nabi s.a.w dengan arahan dan kawalan baginda s.a.w kemudian dikumpul pada zaman Abu Bakar al-Siddiq r.a dalam mushaf dengan ijmak Sahabat. Pada Zaman Usman bin Affan Zun Nurain r.a, al-Qur’an dikumpul atas satu huruf.

AL-QUR’AN DI SISI SYIAH IMAMIAH

Syiah Imamiah mempunyai beberapa akidah yang ganjil lagi kufur berkenaan al-Qur’an :

Pertama : Wujudnya Kitab Setanding al-Qur’an

Syiah Imamiah percaya adanya Mushaf Fatimah yang merupakan wahyu Allah berupa Ilham diturunkan melalui Malikat kepada Fatimah binti Rasulillah s.a.w radiallahu’anha dan ditulis oleh Saidina Ali bin Abi Talib r.a. Dalilnya :

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) يَقُولُ تَظْهَرُ الزَّنَادِقَةُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ وَ ذَلِكَ أَنِّي نَظَرْتُ فِي مُصْحَفِ فَاطِمَةَ ( عليها السلام ) قَالَ قُلْتُ وَ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا قَبَضَ نَبِيَّهُ ( صلى الله عليه وآله ) دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ ( عليها السلام ) مِنْ وَفَاتِهِ مِنَ الْحُزْنِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكاً يُسَلِّي غَمَّهَا وَ يُحَدِّثُهَا فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) فَقَالَ إِذَا أَحْسَسْتِ بِذَلِكِ وَ سَمِعْتِ الصَّوْتَ قُولِي لِي فَأَعْلَمَتْهُ بِذَلِكَ فَجَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) يَكْتُبُ كُلَّ مَا سَمِعَ حَتَّى أَثْبَتَ مِنْ ذَلِكَ مُصْحَفاً قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامِ وَ لَكِنْ فِيهِ عِلْمُ مَا يَكُونُ .

Maksudnya : Daripada Hammad bin Usman katanya : Aku mendengar Abu Abdillah a.s berkata : “Akan muncul golongan Zindiq pada tahun 128 (Hijrah) kerana aku telah melihatnya dalam Mushaf Fatimah a.s”. Aku (Hammad) berkata : Apakah itu Mushaf Fatimah? Katanya : Sesungguhnya apabila Allah Taala mencabut nayawa Nabi-Nya s.a.w, maka Fatimah menjadi sedih yang amat sangat yang tidak diketahui kecuali Allah Azza wa Jalla maka Allah menghantar malaikat untuk menenangkan perasaannya dan berbual dengannya lalu dia mengadu kepada Amirul Mukminin a.s (Saidina Ali r.a) maka dia (Saidna Ali r.a) berkata : Jika kamu merasainya (kedatangan Malaikat) dan kamu dengar suaranya maka beritahulah kepadaku. Maka (apabila datang malaikat) dia memberitahunya lalu Amirul Mukminin a.s menulis semua yang didengarnya sehingga menjadi sebuah mushaf . Kemudian katanya (Abu Abdillah) : “Tiada dalamnya berkenaan hukum halal dan haram tetapi terdapat ilmu berkenaan perkara yang akan terjadi.” [al-Kafi, 1/240].

Hadis ini terdapat dalam Kitab Usul al-Kafi iaitu sebuah kitab yang setaraf dengan Sahih al-Bukhari di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Berkata Abdul Husain Syarafuddin (seorang ‘alim Syiah) :

وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها

Maksudnya : “dan sebaik-baik kitab yang dihimpun adalah empat buah kitab yang menjadi rujukan Imamiah dalam masalah usul dan furu’ mereka daripada generasi pertama sehingga zaman ini iaitulah : al-Kafi, al-Tahzib, al-Istibsar, dan Man la Yahduruhul Faqih; dan kesemuanya ini adalah mutawatir dan kandungannya diyakini sahih dan al-Kafi adalah yang paling utama dan paling besar dan paling baik dan paling elok”. [al-Murajaat, m.s 335, Murajaah no. (110), cet. Dar al-Sadiq Beirut].

Oleh itu, kewujudan Mushaf Fatimah adalah sesuatu yang pasti dalam ajaran Syiah. Berkata Khomeini Laknatullahi ‘alaih :

  نحن نفخر أن تكون منّا المناجات الشعبانية للأئمة، ودعاء عرفات. للحسين بن عليّ عليهما السلام والصحيفة السجادية زبور آل محمد، والصحيفة الفاطمية وهي الكتاب الملهم من قبل الله تعالى إلى الزهراء المرضية.

Maksudnya : “dan kita berbangga kerana mempunyai Munajat Syaaban bagi Imam-imam dan doa Arafat bagi al-Husain bin Ali a.s dan Sahifah Sajjadiah yang merupakan Zabur keluarga Muhammad dan Sahifah Fatimah iaitulah Kitab yang diilhamkan oleh Allah Taala kepada al-Zahra’ yang diredai”. [Wasiat al-Imam, m.s 11-12].

Maka, melalui Kitab ini walaupun menurut Syiah Imamiah ianya ghaib bersama al-Qaim al-Mahdi al-Muntazar, mereka menetapkan bagi Imam-imam mereka ilmu Ghaib.

Demikian Khomeini menyatakan berkenaan Kitab Nahjul Balaghah :

نهج البلاغة : هو مجموعة منتخبة من كلام أمير المؤمنين علي (ع) جمعها محمد بن الحسين الشريف الرضى المتوفى عام 406 هـ وقد اعتبر علماؤ الإسلام الكبار هذا الكتاب أنه أخ للقرآن وأنه ليس من كلام أفضل منه سوى كلام الله وكلام رسوله (ص)…

Maksudnya : Nahjul Balaghah : Iaitulah himpunan terpilih daripada perkataan Amirul Mukminin Ali a.s yang dihimpun oleh Muhammad bin al-Husain al-Syarif al-Reda wafat pada tahun 406 H dan Ulama-ulama besar Islam (yakni Syiah) telah menanggap ianya sebagai Saudara al-Qur’an dan tiada perkataan yang lebih afdal daripadanya selain Kalam Allah dan Rasul-Nya s.a.w.” [al-Nidaa al-Akhir , Muassasah Imam al-Khomeini, Tehran-Iran].

Menurut Syiah al-Qur’an mempunyai tandingan bahkan saudara iaitu Nahjul Balaghah sedangkan Nahjul Balaghah hanyalah kata-kata Saidina Ali r.a yang tidak sahih daripadanya kerana penulis kitab ini tidak meriwayatkan secara bersanad sedangkan dia tidak hidup di zaman Saidina Ali r.a. [Lihat : Taammulat fi Nahjil Balaghah oleh Soleh al-Darwish].

Ini merupakan keganjilan pertama dalam akidah Syiah dan membuktikan mereka menjadikan perkataan Imam mereka sebagai sumber pembentukan ajaran Syiah kerana Imam adalah maksum (terpelihara daripada dosa). Berkata Khomeini :

وأن جميع أوامر الأئمة – عليهم السّلام – وتعاليمهم واجبة الإتباع – بناءاً على مذهب الشِّيعة – سواءٌ في حياة الأئمة – عليهم السّلام – أو بعد مماتهم.

Maksudnya : “dan sesungguhnya semua perintah para Imam a.s dan ajaran mereka wajib diikuti berdasarkan mazhab Syiah sama ada sewaktu mereka hidup atau selepas kematian mereka”. [al-Hukumah al-Islamiah, m.s 142].

Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, meletakkan apa-apa perkataan manusia setaraf dengan Allah dan Rasul-Nya maka ianya adalah syirik. Bahkan perkataan Sahabat juga jika bertentangan dengan nas sarih al-Qur’an dan al-Hadis tidak menjadi hujah di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun, Ahli Sunnah wal Jamaah menerima perkataan Sahabat tanpa memilih bulu kerana perkataan mereka itu ghalib zhan bersumber daripada Nabi s.a.w.

 

 

Kedua : Berlakunya Tahrif dalam Al-Qur’an

Ini adalah satu akidah yang sangat pahit diterima oleh pengikut Syiah sekarang. Akidah bahawa al-Qur’an yang wujud sekarang berlakunya perubahan dan boleh berlaku padanya perubahan. Ulama Syiah terikini cuba menyembunyikan hakikat ini dan menulis beberapa risalah menyatakan bahawa al-Qur’an yang ada kini adalah sebenar-benarnya al-Qur’an dan tiada perubahan. Namun, segala-galanya hanyalah Tuqyah yakni bermuka-muka daripada mereka sahaja.

Riwayat Tahrif al-Qur’an Mutawatir dan Sahih di Sisi Syiah Imamiah

Menurut Syiah Rafidah, riwayat para Imam mereka menyatakan al-Qur’an telah diubah dan dikurangkan adalah mutawatir dan sahih sehingga seorang ulama mereka bernama al-Nuri al-Tabrasi mengarang sebuah kitab yang sama kufurnya dengan kitab al-Hallaj dan Ibn Arabi bahkan mungkin lebih lagi diberi nama “Faslul Khitab fi Isbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab” yang bermaksud “Kata Putus (Muktamad) Dalam Menetapkan Perubahan Kitab Tuhan Sekalian Pemilik”.

Berkata Syeikh mereka yang dinamakan al-Mufid :

أقول: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد (ص)، باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان

Maksudnya : “Aku berkata : Sesungguhnya khabar-khabar telah datang secara mustafid daripada imam-imam huda daripada keluarga Muhammad s.a.w  akan berbezanya al-Qur’an dan perkara-perkara baharu yang dilakukan golongan zalim padanya (al-Qur’an) daripada membuang dan mengurang..” [Awail al-Maqalat, 81]

Berkata pula Ali bin Ibrahim al-Qummi dalam mukadimah tafsirnya yang merupakan tafsir muktamad di sisi Syiah Rafidah :

فالقرآن منه ناسخ، ومنه منسوخ، ومنه محكم، ومنه متشابه، ومنه عام،  ومنه خاص، ومنه تقديم، ومنه تأخير، ومنه منقطع، ومنه معطوف، ومنه حرف مكان حرف، ومنه على خلاف ما انزل الله

Maksudnya : “Maka al-Qur’an ada antaranya nasikh dan ada mansukh, ada yang muhkam dan ada mutasyabih, ada yang ‘am dan ada yang khas, ada yang didahulukan dan ada yang dikemudiankan, ada yang terputus dan ada yang ma’tuf, ada yang hurufnya tertukar dan ada yang tidak sama dengan yang Allah turunkan”. [Tafsir al-Qummi, juz 1, Muassasah Imam al-Kazim, m/s 5].

Berkata pentahkik kitab ini, Tayyib al-Musawi yang mereka gelar Hujjatul Islam :

مراده رحمه الله منه الآيات التي حذفت منها الفاظ على الظاهر كالآيات التي نزلت في امير المؤمنين عليه السلام مثل قوله تعالى ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك (في علي عليه السلام) وسيأتى تفصيل القول في ذلك عند محله

Maksudnya : “Kehendaknya (yakni al-Qummi) rahimahullah terdapat daripada al-Qur’an ayat-ayat yang dibuang lafaznya secara zahir seperti ayat-ayat yang diturunkan berkenaan Amirul Mukminin a.s (yakni Saidina Ali r.a) seperti firman Allah Taala : ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك (في علي عليه السلام) dan akan datang perinciannya pada tempatnya”. [Ibid, 5].

Lihat bagaimana mereka menambah kalimah “Fi Ali” sedangkan ayat ini (al-Maidah ayat 67) adalah :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Maksudnya : “Wahai Rasul Allah! sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu; dan jika engkau tidak melakukannya (dengan menyampaikan semuanya), maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusanNya; dan Allah jualah akan memeliharamu dari (kejahatan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir”.

Maksud ayat ini Allah s.w.t memerintah supaya Rasulullah s.a.w menyampaikan al-Qur’an tetapi Syiah menambah kalimah Ali sehingga bermaksud Nabi s.a.w diutus hanyalah sekadar untuk memberitahu Ali adalah Imam.

Demikian juga dalam ayat Ali Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Maksudnya : “kamu (Wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman)..”

Syiah mengubah ayat ini dengan membaca كنتم خير أئمة اخرجت للناس (Kamu adalah sebaik-baik para imam dikeluarkan kepada manusia) dan mereka menyatakan ini adalah riwayat daripada Abu Abdillah Jaafar al-Sadiq r.h. [Tafsir al-Ayashi, 1/195].

Perkara ini juga dinayatkan terdapat dalam Tafsir al-Burhan [1/309] sebagaimana yang terdapat dalam nota kaki Tafsir Ayashi[1] tersebut.

Dalam Tafsir al-Safi yang dikarang oleh al-Faidh al-Kashani wafat tahun 1901 H juga menyatakan berkenaan Tahrif al-Qur’an dalam mukaddimahnya yang keenam :

عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام يا علي إن القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق علي عليه السلام فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته وقال : لا أرتدي حتى أجمعه . قال : كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه .

Maksudnya : “Daripada Abu Abdillah a.s katanya : Sesungguhnya Rasulullah sallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam berkata kepada Ali a.s : Wahai Ali, sesungguhnya al-Qur’an terdapat di belakang hamparanku dalam suhuf, sutera, dan kertas, ambillah dan himpunkan dan jangan hilangkan seperti Yahudi menghilangkan Taurat. Maka Ali a.s menghimpunkannya dalam kain kuning dan disimpan dalam rumahnya lalu berkata : Aku tidak akan memakai baju sehingga aku menghimpunnya. Kata Abu Abdillah : Adalah orang datang menziarahinya lalu dia (Ali r.a) keluar kepadanya tanpa berbaju”. [al-Safi, 1/40].

Kemudian dia datangkan pula riwayat yang lain :

وفي الكافي عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم .

Maksudnya : “dan dalam al-Kafi daripada Muhammad bin Sulaiman daripada sebahagian ashabnya daripada Abul Hasan a.s katanya : Aku berkata kepadanya : Aku jadikan diriku penebus dirimu, sesungguhnya kami mendengar ayat-ayat dalam al-Qur’an yang tidak sama ada dengan kami dan kami tidak mendengar atau membacanya seperti yang kami dapati daripada kamu, adakah kami berdosa? Lau berkata Abul Hasan : Tidak, bacalah seperti yang kamu belajar maka akan datang nanti orang yang akan mengajar kamu”. [Ibid].

Riwayat ini jelas dinyatakan dalam al-Kafi iaitu kitab hadis Syiah yang paling muktabar. Kemudian dia mendatangkan riwayat-riwayat yang banyak daripada kitab-kitab muktabar Syiah seperti al-Ihtijaj, Tafsir al-Ayashi, dan lainnya menunjukkan terdapat perubahan dalam al-Qur’an. Kemudian berkata al-Kashani :

أقول : المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل منه ما هو خلاف ما أنز الله ومنه ما هو مغير ومحرف وإنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

Maksudnya : “Aku berkata : Faedah yang didapati daripada khabar-khabar ini dan selainnya daripada riwayat-riwayat Ahli Bait alaihimus salam bahawa al-Qur’an yang berada dengan kita hari ini bukanlah keseluruhannya seperti yang diturun kepada Muhammad s.a.w bahkan terdapat daripadanya menyalahi apa yang diturunkan dan ada yang diubah dan telah dibuang banyak daripadanya antaranya nama Ali a.s dalam banyak tempat dan selainnya. Demikian juga ia tidak mengikut susunan yang diredai Allah dan Rasulullah s.a.w”. [al-Safi, juz 1/49]

 Tafsir ini dicetak di Iran dan diberi mukaddimah oleh Abbas al-Tarjuman[2] di Tehran bertarikh 22 Jamadil Akhir 1415 H. Ditahkik dan ditashih al-A’lami yang bertaraf al-Allamah di sisi mereka dan dia langsung tidak membantah riwayat-riwayat ini. Dalam mukadimahnya, Abbas Tarjuman menyatakan bahawa Tafsir al-Safi adalah kitab penting dan menjadi rujukan semua Syiah selepas al-Kashani dan diakui juga al-Tabtabai yang terkenal dengan tafsir al-Mizan selaku tafsir Syiah yang paling terkini menjadikan Tafsir al-Safi rujukan utamanya.

Seorang lagi Alim Syiah bernama Nikmatullah al-Jazairi[3] menyatakan :

إن تسليم تواترها { القراءات السبع } عن الوحي الآلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا ، مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها.

Maksudnya : “Sesungguhnya menerima bahawa Qiraat yang tujuh merupakan wahyu Ilahi dan dibawa turun oleh Jibril membawa kepada penolakan kahabar-khabar yang mustafid bahkan mutawatir yang menunjukkan dengan jelas berlakunya tahrif dalam al-Qur’an secara kalam, madda, dan i’rab, bersamaan juga para ashab kita (ulama Syiah) ridwanullah ‘alaihim telah menerima kesahihannya (yakni riwayat tahrif al-Qur’an) dan membenarkannya”. [al-Anwar al-Nukmaniah, 2/357, cet. Muassasah al-A’lami, Beirut].

Kmeudian Nikmatullah al-Jazairi menyatakan pula :

نعم قد خالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسي وحكموا بأن ما بين دفتي المصحف هو القرآن المنزل لا غير ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل…

Maksudnya : “Ya, memang telah menyalahi pendapat ini al-Murtada, al-Saduq, dan  Syeikh al-Tabrasi serta menghukum bahawa apa yang terdapat dalam mushaf (hari ini) adalah al-Qur’an yang diturunkan tidak lainnya dan tidak berlaku padanya tahrif atau tabdil..” [Ibid, 2/ 357-358]

Lima baris setelah itu dia menyatakan :

والظاهر أن هذا القول  إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة منها سد باب الطعن عليها

Maksudnya : “dan yang zahir bahawa pendapat ini (menafikan tahrif) lahir kerana terdapat kepentingan yang banyak antaranya menutup ruang daripada dicela..” [Ibid, 2/358]

Dengan jelas lagi terang bahawa pendapat sebahagian mutaakhirin Syiah mengatakan al-Qur’an tidak diubah hanyalah Taqiyah sahaja yakni bermuka-muka. Nikmatullah al-Jazairi membuktikan bahawa mereka ini hanya bertaqiyah dengan mendatangkan riwayat-riwayat dalam kitab-kitab mereka ini yang jelas menyatakan adanya tahrif. [Ibid, 2/358].

Berkata al-Baqir al-Majlisi :

موثق ، وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم، فالخبر صحيح. ولا يخفي أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى ، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا ، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لايقصر عن أخبار الامامة فكيف يثبتونها بالخبر ؟

Maksudnya : “(hadis ini) disiqahkan, dalam sebahagian naskhah daripada Hisyam bin Salim pada tempat Harun bin Salim, maka khabar ini sahih. Dan tidak tersembunyi bahawa khabar ini dan banyak khabar-khabar yang sahih lagi jelas menyatakan terdapat kekurangan dalam al-Qur’an dan perubahan dan pada saya bahawa khabar-khabar dalam bab ini (Tahrif) mutawatir maknawi dan menolaknya kesemua khabar ini menyebabkan kita tidak boleh lagi berpegang dengan khabar-khabar (Syiah) sama sekali bahkan pada sangkaanku khabar-khabar dalam bab ini tidak kurang banyaknya dengan khabar berkenaan imamah maka bagaimana mereka boleh menerapkannya dengan khabar? (yakni jika menolak khabar Tahrif ini wajib juga membatalkan akidah berkenaan imam maksum yang 12)”. [Miratul Uqul, 12/525]

Berkata Adnan al-Bahrani yang berstatus al-Allamah al-Hujjah di sisi Syiah :

الأخبار التي لا تحصى كثيره وقد تجاوزت حد التواتر ولا في نقلها كثير فائده بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين وكونه من المسلمات عند الصحابة والتابعين بل واجماع الفرقة المحقة وكونه من ضروريات  مذهبهم وبه تضافرت أخبارهم

Maksudnya : “Khabar-khabar yang tidak terhitung banyaknya telah melepasi had mutawatir sehingga meriwayatkannya tidak lagi memberi faedah selepas meluasnya pendapat Tahrif al-Qur’an dan perubahan padanya di sisi kedua-dud pihak dan keadaannya diterima di sisi sahabat dan tabiin bahkan ijmak pihak yang benar (Syiah) dan perkara ini termasuk perkara asas mazhab mereka dan dengan itu banyaknya riwayat”. [Masyariq al-Syumus al-Durriah, 126, Maktabah al-Adnaniah, Bahrain].

Daripada dua kenyataan tokoh Syiah ini, kita dapati bahawa walaupun hadis-hadis berkenaan tahrif di sisi Syiah ada yang daif tetapi khabar berkenaan perkara ini adalah banyak mencapai tahap mutawatir dan kepercayaan bahawa al-Qur’an telah diubah menjadi perkara asasi mazhab Rafidah. Kenyataan ini membatalkan semua dakwaan Risalah Salamah al-Qur’an min al-Tahrif yang cuba menafikan akidah Syiah berkenaan Tahrif  beralasan hadis-hadis berkenaan ini adalah Ahad dan daif serta tidak terdapat dalam kitab muktabar. Jika kita lihat di atas, semua sumber yang kami nukilkan adalah riwayat muktabar dan kitab rujukan utama Syiah dalam semua akidah mereka.

Adanan al-Bahrani dalam kenyataannya di atas bergerak lebih jauh lagi apabila mendakwa Ahli Sunnah wal Jamaah juga percaya dengan akidah Tahrif bahkan menisbahkannya kepada Sahabat dan Tabiin.

Antara Imam besar Syiah yang percaya akidah ini juga adalah al-Kulaini sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Kashani :

واما اعتقاد مشايخنا « ره » في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه وكذلك استاذه علي بن إبراهيم القمي ( ره ) فان تفسيره مملوّ منه وله غلو فيه ، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي رضي الله عنه فانه أيضا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج .

Maksudnya : “Adapun Iktikad para Masyaeikh kita dalam masalah ini (Tahrif al-Qur’an) adalah jelas sekali. Daripada Kepercayaan Islam Muhammad bin Yaakub al-Kulaini bahawa dia berkeyakinan dengan tahrif dan kekurangan al-Qur’an kerana dia meriwayatkan riwayat yang banyak berkenaan perkara ini dalam kitabnya al-Kafi dan tidak pula dia mengkritiknya sedangkan dia juga menyatakan di awal kitabnya bahawa dia percaya dengan apa yang dia riwayatkan dalamnya. Demikian juga gurunya Ali bin Ibrahim al-Qummi, tafsirnya banyak memuatkan hal ini dan dia sangat melampau dalam mempercayainya, demikian juga Syeikh Ahmad bin Abu Talib al-Tabrasi dia turut menulis perkara yang sama dalam kitab al-Ihtijaj”. [al-Safi. 1/52].

Jelas dalam kenyataan al-Kashani ini menolak dakwaan penulis Salamah al-Qur’an bahawa tidak semestinya al-Kulaini meriwayatkan sesuatu perkara dia mempercayainya. Mereka cuba bertaqiah dengan menyembunyikan kenyataan al-Kulaini dalam Mukadimah kitabnya bahawa setiap riwayat yang dia nyatakan dalam kitabnya al-Kafi, dia beriman dengannya. Demikian juga dakwaan bahawa akidah Tahrif ini adalah pendapat syaz dalam mazhab Rafidi, ini  kerana ianya terdapat dalam al-Kafi dan al-Ihtijaj dan kedua-dua kitab ini merupakan antara sumber utama Syiah selain Man la Yahduruhu al-Faqih dan Bihar al-Anwar bukan syaz.

Penolakan Akidah Tahrif daripada Syiah adalah Taqiyah Sahaja:

Sebahagian ulama terkemudian Syiah menolak dakwaan tahrif ini tetapi mereka menolaknya sebagai taqiyah sahaja. Buktinya perkataan Nikmatullah al-Jazairi :

نعم قد خالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسي وحكموا بأن ما بين دفتي المصحف هو القرآن المنزل لا غير ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل…

Maksudnya : “Ya, memang telah menyalahi pendapat ini al-Murtada, al-Saduq, dan  Syeikh al-Tabrasi serta menghukum bahawa apa yang terdapat dalam mushaf (hari ini) adalah al-Qur’an yang diturunkan tidak lainnya dan tidak berlaku padanya tahrif atau tabdil..” [al-Anwar al-Nukmaniah, 2/ 357-358]

Kemudian Nikmatullah berkata :

والظاهر أن هذا القول  إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة منها سد باب الطعن عليها

Maksudnya : “dan yang zahir bahawa pendapat ini (menafikan tahrif) lahir kerana terdapat kepentingan yang banyak antaranya menutup ruang daripada dicela..” [Ibid, 2/358]

Syiah Rafidah adalah al-Batiniah

Walaupun mereka menetapkan tiada Tahrif pada lafaz, tetapi mereka ini masih juga percaya bahawa Sahabat telah mengubah al-Qur’an melalui tafsirannya. Menurut Syiah tafsiran ini bukanlah tafsiran biasa tetapi yang dibawa Jibril a.s dan dinamakan al-Qur’an juga. Lihat perkataan  al-Khuie :

أن وجود مصحف لامير المؤمنين – عليه السلام – يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه ، وتسالم العلماء الاعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لاثباته ، كما أن اشتمال قرآنه – عليه السلام – على زيادات ليست في القرآن الموجود ، وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن ، وقد أسقطت منه بالتحريف ، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل ، وما يؤول إليه الكلام ، أو بعنوان التنزيل من الله شرحا للمراد .

Maksudnya : “Sesungguhnya kewujudan Mushaf Amirul Mukminin (Saidina Ali r.a) yang berbeza dengan al-Qur’an yang ada sekarang dari segi susunan surah sesuatu yang tidak sepatutnya diragui dan penerimaan Ulama (Syiah) yang besar akan kewujudannya mencukupkan kita daripada bersusuah payah mengisbatkannya. Demikian juga al-Qur’an beliau (Ali r.a) mengandungi tambahan-tambahan yang tiada dalam al-Qur’an yang ada sekarang, tetapi ini tidak menunjukkan bahawa tambahan ini daripada al-Qur’an dan telah dibuang secara tahrif tetapi yang sahihnya tambahan-tambahan ini adalah tafsir dengan makna takwil yang dirujuk makan kalam padanya atau suatu penurunan daripada Allah sebagai penerang kepada maksud”. [al-Bayan, 223].

Malang sungguh nasib al-Khuie, dia cuba menafikan Syiah mengatakan bahawa al-Qur’an yang wujud hari ini diubah tetapi membawa kepada pendedahan rahsia yang lebih besar iaitu menurut al-Khuie wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w itu ada dua jenis, pertama dinamakan al-Qur’an yang diperintah untuk disampaikan kedua adalah wahyu yang berupaya tafsiran kepada al-Qur’an tadi. Perkataan al-Khuie ini adalah jelas perkataan al-Batiniah al-Ismailiah dan pengaruh Sufi Wihdatul Wujud. Lihat perkataan Khuie berikut :

وحاصل ما تقدم : أن وجود الزيادات في مصحف علي عليه السلام وإن كان صحيحا ، إلا أن هذه الزيادات ليست من القرآن ، ومما أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بتبليغه إلى الامة

Maksudnya : “Hasil penjelasan terdahulu bahawa kewujudan tambahan-tambahan dalam Mushaf Ali a.s jika sahih sekalipun tetapi tambahan ini bukanlah daripada al-Qur’an itu sendiri dan bukan daripada wahyu yang diperintah kepada Rasulullah s.a.w untuk menyampaikannya kepada umat”. [al-Bayan, 225].

Jelas daripada kalam al-Khuie ini dia mempercayai al-Qur’an ada makna batin yang telah disembunyikan oleh sahabat secara khianat.

Hakikat yang Terakhir dan Terpahit :

Walaupun ulama Syiah mutaakhirin berusaha bersungguh-sungguh menafikan berlakunya tahrif al-Qur’an namun hakikatnya mereka beriman secara diam kewujudan tahrif. Buktinya adalah segala ulama Syiah yang mengakui wujudnya tahrif seperti al-Qummi, al-Majlisi, al-Kulaini, al-Tabrasi, al-Nuri al-Tabrasi, al-Bahrani dan lain-lainnya masih diiktiraf sebagai Imam dan Marji’ yang menjadi rujukan Syiah dan mereka juga yang meriwayatkan akidah-akidah kufur Syiah yang lain sedangkan sebagai seorang muslim, mereka ini hendaklah dikafirkan dan dikeluarkan daripada Islam kerana melakukan kufur akbar. Kitab-kita mereka perlu dibakar dan dibuang bukan terus disebarkan secara percuma di internet dan boleh dimuat turun secara percuma.

Namun, jika kita-kitab ini dibakar, di manakah lagi Syiah akan mendapat rujukan mereka? Semua akidah mereka akan hangus bersama kitab tersebut menunjukkan bahawa sumber-sumber akidah Tahrif di sisi Syiah adalah muktamad. Demikian juga jika para maraji’ Syiah ini mereka kafirkan, terpaksalah mereka mengaku bahawa mazhab mereka tidak lain tidak bukan daripada kaum kafir kerana semua mereka yang mengisbatkan Tahrif ini orang yang sama meriwayatkan akidah-akidah Rafidah yang lain. Wallahua’lam.

KESIMPULAN :

“Syiah Rafidah yang wujud dengan nama Imamiah di Iran hari ini adalah sebenarnya Syiah Ghulah dan mereka mengingkari perkara  daruriat Syariah Islamiah iaitu al-Qur’an. Oleh itu, mereka adalah kafir asli yang sama sekali tidak termasuk dalam kaum muslimin”.

[1] Al-Ayashi ini kedudukannya di sisi Syiah adalah al-Muhaddis al-Jalil (Ahli Hadis yang Mulia) ditahkik oleh Hashim al-Rasuli al-Mahallati seorang muhaqqiq Syiah Iran. Dia langsung tidak mengkritik riwayat yang jelas kufur ini.

[2] Abbas Tarjuman daripada keluarga Tarjuman, seorang alim Syiah berasal daripada Iraq lalu berhijrah ke Iran dan menetap di Tehran sehingga kewafatannya pada 10 Januari 2008  lihat : http://www.iraker.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=5935&Itemid=1

[3]Martabatnya di sisi Syiah adalah Raisul Ulama (Ketua Para Ulama) wafat 1112 H.


HUKUM ORANG AWAM DARIPADA AL-RAFIDAH AL-GHULAH

Para Ulama ahli Sunnah wal Jamaah telah bersepakat bahawa Syiah al-Rafidah Ghulah yang beriktikad Imam-imam mereka melebihi taraf para Nabi dan Malaikat[1], maksum tidak melakukan dosa, menjadikan takfir dan mencela para sahabat sebagai ibadat, beriktikad bahawa al-Qur’an telah diubah dan Nahjul Balaghah[2] adalah Saudara al-Qur’an, mereka ini kafir dengan kufur akbar. Bahkan firqah ini adalah kafir asli terkeluar daripada 72 firqah umat yang sesat[3].

Ulama juga bersetuju bahawa mereka termasuk jenis kufur nifaq yakni munafiq kerana mereka bermuka-muka dengan akidah Taqiyah dan menzahirkan mereka melazimi syiar Islam. Hukum mereka sama seperti Abdullah bin Ubai bin Salul dan munafiqin Madinah di zaman Rasulullah s.a.w. Berkata al-Allamah Ibn Usaimin r.h :

ومن عقيدة الرافضة : “التقية” وهي أن يظهر خلاف ما يبطن، ولا شك أن هذا نوع من النفاق، يغتر به من يغتر من الناس.

Maksudnya : “Antara akidah al-Rafidah adalah : al-Taqiyah iaitulah mereka menampakkan perkara yang menyalahi batin mereka dan tidak syak lagi bahawa ini termasuk jenis nifaq, tertipu akannya sesiapa yang tertipu”. [Fatawa Ibn Usaimin, 3/57].

Hukum ini tidak syak lagi berlaku pada pemimpin-pemimpin mereka seperti Khomeini, al-Khuie, Ali Khuma-ini dan lain-lain. Maka kekal kemusykilan berkenaan apakah kedudukan orang awam mereka seperti kebanyakan rakyat Iran dan sebahagian rakyat Iraq. Bahkan diketahui bahawa mereka ini dikelilingi dengan syubhat kerana hidup di negeri yang diperintah oleh imam-imam kesesatan.

Dalam fatwa no. 9247 Lajnah Daimah Arab Saudi diajukan masalah ini :

س2: ما حكم عوام الروافض الإمامية الإثني عشرية ؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟

ج2: من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال، وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا – حكم له بحكمهم كفرا وفسقا…

Maksudnya : “Soalan Kedua : Apakah hukum golongan awam al-Rafidah al-Imamiah al-Isna ‘Asyariah? Adakah perbezaan di antara hukum ulama yakni ulama firqah daripada firqah-firqah yang terkeluar daripada Islam dengan pengikutnya dari segi kufur dan fasiq?

Jawapan : Sesiapa yang menyokong daripada kalangan orang awam seorang imam dan imam-imam kufur dan sesat serta membantu pemimpin mereka dan pembesar mereka dalam keadaan mereka itu (yakni para pemimpin itu) melampaui batas (dengan kesesatannya) maka dihukum bagi mereka (awam) sama seperti hukum pemimpin mereka sama ada kufur atau fasiq…” [Fatwa Lajnah Daimah, 2/377].

Antara dalil yang digunakan adalah  firman Allah s.w.t menceritakan keadaan golongan awam musyrikin dalam neraka :

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ

Maksudnya : “dan mereka berkata lagi: “Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar”. [al-ahzab : 67].

Maka, Allah s.w.t menghukum kufur juga kepada kaum awam musyrikin yang menolak dakwah Rasulullah s.a.w kerana mengikut pemimpin mereka semata-mata.

Hukum ini berlaku jika mereka melakukan taqlid secara buta dan tidak mahu mencari dalil dan hujah walaupun mudah mendapatkannya. Mereka dalam kondisi ini tidak diberi uzur kerana kejahilan atau takwil. Berkata Imam Ibn al-Qayyim r.h :

طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً لهم يقولون: إنا وجدنا آباءَنا على أُمة، ولنا أُسوة بهم. ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، كنساءِ المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا نصب له أُولئك أنفسهم من السعى فى إطفاءِ نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب.وقد اتفقت الأُمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم

Maksudnya : “Peringkat golongan taklid dan jahil daripada orang-orang kafir dan pengikut mereka, dan yang dungu daripada kalangan mereka yang mengikut ketua-ketua mereka yang berkata : ‘Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami berada atas ajaran ini dan kami hanya mengikut mereka’; beserta dengan itu mereka meninggalkan ahli Islam, tidak memerangi mereka seperti isteri-isteri kafir harbi, hamba sahaya mereka, dan pengikut-pengikut mereka yang tidak menyertai memerangi kita, telah sepakat umat mereka ini kafir walaupun jahil bertaklid kepada pemimpin-pemimpin mereka dan imam-imam mereka”.[Tariq al-Hijratain, 124].

Adapun kanak-kanak, orang gila dan bodoh, dan seumpama mereka yang tidak mampu mencari hujah namun mereka tidaklah berniat daripada berpaling daripada kebenaran, maka mereka ini juga dihukum sebagai kufur tetapi urusan mereka di akhirat dikembalikan kepada Allah s.w.t, dan sabit dalam asar bahawa mereka akan diuji di akhirat nanti oleh Allah s.w.t. Adapun di dunia maka mereka tidak dianggap muslim bahkan tidak disolatkan jenazahnya dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Berkata Imam Ibn Qayyim r.h :

وأما العاجز عن السؤال والعلم الذى لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضاً أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له، غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، ومن لم تبلغه الدعوة.

Maksudnya : “Adapun orang yang lemah daripada bertanya dan mencari ilmu yang tidak mungkin mencari ilmu sama sekali maka mereka ini terdapat dua jenis; pertama : mereka yang hendak mencari hidayah dan mencintai hidayah tetapi tidak mampu mendapatinya kerana tiada orang yang boleh menunjukkannya (sebagai misal) maka hukumnya sama dengan hukum ahli fatran dan mereka yang tidak sampai dakwah…”[Tariq al-Hijratain, m.s 127].

Beliau juga menyatakan :

فأطفال الكفار ومجانينهم كفار فى أحكام الدنيا

Maksudnya : “Maka kanak-kanak orang kafir dan yang gila antara mereka adalah kafir juga dalam hukum-hakam di dunia”. [Ibid, 128].

Ini adalah asasnya dalam menetapkan hukum al-Rafidah al-Ghulah kerana mereka termasuk kafir asli bukan Ahli Bidaah yang dikafirkan. Berkata Imam Ibn Qayyim r.h:

وأما غالية الجهمية: فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب.

Maksudnya : “Adapun Pelampau Jahmiah maka mereka seperti Pelampau Rafidah, tidak ada bahagian bagi kedua puak ini dalam Islam”. [Madarij al-Salikin, Bab al-Tazakkur].

Pelampau al-Rafidah ini termasuklah :

  • 1- al-Qaramitah : Kumpulan yang bernisbah kepada Hamdan bin al-Asy’as al-Qarmati. Mereka mencabut Hajarul Aswad daripada Kaabah pada tahun 319 H dan melarikannya ke al-Ahsa selama 20 tahun.
  • 2- Al-Ismailiah : Kumpulan Syiah yang bernasab kepada Ismail bin Jaafar al-Sadiq dan diasakan oleh Abdullah bin Maimun al-Qaddah. Syiah ini terkenal dengan nama al-Fatimiah nisbah kepada kerajaan mereka yang memerintah utara Afrika dan berpusat di Mesir. Mereka adalah pengasas kota Kaherah dan Universiti al-Azhar. Ulama telah ijmak bahawa mereka kufur, atas dasar itu Salahuddin al-Ayyubi menjatuhkan kerajaan mereka melalui tipu daya dan membunuh menteri-menterinya. Ismailiah telah berpecah kepada cabang yang banyak antaranya Makarimah yang terdapat di Najran. Ismailiah Bohrah pula terdapat di Malaysia di daerah Klang[4].
  • 3- Al-Duruz : Kumpulan Syiah yang terhasil daripada Ismailiah diasaskan Nashtakin al-Durzi yang menganggap Allah adalah al-Hakim al-Fatimi, pemerintah kerajaan Fatimiah yang dibunuh pada 411 H. Pada hari ini mereka terdapat di Lubnan, Syria, dan Palestin. Sebahagian mereka menjadi askar kepada Yahudi Laknatullah ‘alaihim.
  • 4- Al-Nusairiah : Puak Syiah yang diasaskan Muhammad bin Nusair al-Namiri (w. 270 H). Mereka meletakkan Imam-imam mereka sama taraf dengan para Nabi. Mereka hari ini berada di Syria kebanyakannya dan Turki serta beberapa kawasan di Albania, Turkistan, dan Iran.

 


[1] Akidah ini jelas dinyatakan Khomeini dalam al-Hukumah al-Islamiah.

[2] Ini adalah perkataan Khomeini dalam al-Nidaa al-Akhir.

[3]Firqah yang mendakwa mereka Islam tetapi tidak dimasukkan dalam senarai 72 firqah yang sesat adalah kufur sebagai kufur asli.

[4] JAKIM, http://www.islam.gov.my/e-rujukan/syiah.html