BENARKAH SAHABAT BERSENGKETA?

OLEH: MUHAMMAD ASRIE AL-MADANI

Telah masyhur dalam sejarah Islam bahawa selepas kewafatan baginda Rasulullah s.a.w dan selepas terbunuhnya Khalifah al-Rasyidin yang ketiga; Usman bin Affan r.h, umat Islam berada dalam keadaan perpecahan dan perbezaan pendapat yang membawa kepada pertumpahan darah.

Sering diwar-warkan di merata ceruk bahawa persengketaan yang berlaku dalam peperangan Jamal dan Siffin adalah persengketaan antara Sahabat-sahabat Rasulullah r.hum dan mereka ini berperang sesama sendiri.

Namun, berapakah jumlah Sahabat yang berperang sesama sendiri ini? Adakah semua Sahabat yang hidup ketika itu terlibat dalam persengekataan sesama sendiri ini? Syiah Rafidah mendakwa semua Sahabat menjadi kafir kecuali beberapa kerat kerana mereka semua terlibat dalam pertumpahan darah ini. Benarkah sedemikian rupa?

Jawapan yang tepat dan tidak teragak-agak adalah dakwaan dan tohmahan jijik Rafidah ini adalah dusta sama sekali kerana para Sahabat ridwanullahi ‘alaihim majoriti mereka langsung tidak terlibat dalam pertempuran sesama sendiri ini.

Imam Muhammad bin Sirin r.h, salah seorang Tabiin yang menyaksikan persengketaan ini dengan dua matanya berkata:

هاجت الفتنة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف، فما حضرها منهم مائة، بل لم يبلغوا ثلاثين

Maksudnya: “Berlaku fitnah sedangkan jumlah para Sahabat Rasulullah s.a.w semuanya (yang masih hidup) ketika itu 10,000 (sepuluh ribu) orang, tidak ikut serta dalam fitnah itu daripada mereka kecuali 100 (seratus) orang bahkan mungkin tidak sampai 30 (tiga puluh) orang sekalipun”. [al-Bidayah wan Nihayah, 7/281].

Hal ini juga dapat dilihat dalam kitab-kitab sejarah Islam yang muktabar seperti al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibn Kasir dan Tarikh al-Islam Imam al-Zahabi. Al-Imam Ibn Kasir r.h ketika menyenarikan nama-nama pembesar Sahabat yang terbunuh semasa peperangan Jamal menyebut hanya dua orang iaitu Talhah r.a dan al-Zubair r.a sedangkan kata Ibn Kasir r.h jumlah keseluruhan yang terbunuh dalam peperangan Jamal adalah 10,000 orang.

Bandingkan jumlah korban keseluruhan dengan jumlah Sahabat yang terkorban dalam peperangan Jamal ini, menunjukkan betapa sedikitnya Sahabat yang terlibat dalam peperangan ini.

Bahkan lebih menarik, Al-Zubair r.a tidaklah dibunuh di medan peperangan namun seorang Rafidah yang terlibat dalam pembunuhan Usman r.a mengekori beliau semasa beliau meninggalkan medan peperangan lalu si celaka ini membunuh beliau secara tipu muslihat ketika beliau sedang tidur reda Allah sebanyak-banyaknya atas beliau-Hawari Rasulillah s.a.w-.

Ketika berlaku peperangan Jamal ini, Saidina Al-Zubair r.a sebuah hadis Nabi s.a.w kepada beliau ketika Nabi s.a.w menemui beliau sedang duduk bersama Ali r.a lantas Nabi s.a.w bersabda: “Adakah kamu mencintainya wahai Zubair?” Jawab Zubair: “Apakah yang menghalangi aku untuk mencintainya?” Lalu Nabi s.a.w bersabda: “Maka bagaimana pula keadaan kamu nanti ketika kamu memeranginya sedangkan kamu berlaku zalim kepadanya?”

Apabila beliau teringat akan hadis ini, maka Saidina Zubair r.a segera beredar daripada pertempuran dan bersumpah tidak akan memerangi Ali r.a. [al-Bidayah wan Nihayah, 7/268-269].

Demikian juga telah tsabit semua Sahabat ridwanullahi ‘alaihim yang terlibat dalam peperangan Jamal ini menyesal dan mengaku mereka bersalah dalam tindakan mereka dan terjadi perdamaian antara mereka sebaik sahaja selesai peperangan.

Imam al-Sya’bi r.h begitu mengingkari ramainya Sahabat yang terlibat dalam peperangan Jamal sehingga beliau berkata:

لم يشهدها إلا علي، وعمار، وطلحة، والزبير من الصحابة

Maksudnya: “Tidak turut serta dalamnya (perang Jamal) melainkan Ali, Ammar, Talhah, dan al-Zubair daripada Sahabat”. [Tarikh al-Islam, 3/484]

Malah riwayat-riwayat sejarah lainnya menyatakan para Sahabat yang turut serta bersama Ali r.a dalam peperangan Jamal ini tidak lebih daripada 1000 sahabat sahaja sedangkan seperti kata Ibn Sirin r.h jumlah Sahabat yang masih hidup ketika itu adalah 10,000 orang. Bayangkan terdapat 9000 lagi sahabat ridwanullahi ‘alaihim tidak menyertai fitnah yang terjadi ini. [Ibid]

Sudahlah bilangan Sahabat yang turut serta ini sedikit, peperangan yang berlaku pula bukan berpunca daripada mereka ridwanullahi ‘alaihim sebagaimana yang ditegaskan para sejarawan Islam. Berkata Imam al-Zahabi r.h menyatakan pendapat para Ahli Sejarah:

اصطف الفريقان، وليس لطلحة ولا لعلي رأسي الفريقين قصد في القتال، بل ليتكلموا في اجتماع الكلمة، فترامى أوباش الطائفتين بالنبل، وشبت نار الحرب، وثارت النفوس

Maksudnya: “Kedua-dua pasukan berada dalam barisan dan tiada niat dalam diri Talhan dan Ali, ketua kedua-dua pasukan untuk berperang bahkan untuk berbincang untuk menyatukan suara lalu sekelompok orang daripada kedua-dua pihak mula melontarkan lembing maka menyala lah api peperangan dan berkobarlah jiwa…”.[Tarikh al-Islam, 3/486].

Jelas kalimah أوباش  menunjukkan yang memulakan peperangan adalah kaum yang tidak diketahui dan bukanlah daripada kalangan Sahabat sendiri bahkan mereka itu sangat berusaha untuk menyatukan kaum muslimin, bahkan Aisyah r.ha Ummul Mukmini sendiri ketika memujuk Kaab bin Sur keluar bersamanya ke Jamal berkata: “Sesungguhnya tujuanku hanyalah untuk memperbaiki antara manusia”.[Ibid]

Bahkan Kaab bin Sur al-Azdi r.h (Abu Nuaim r.h memasukkan beliau dalam kalangan Sahabat) keluar sebagai pemegang tali unta Ummul Mukminin membawa Mushaf dan perisai sahaja dan sepanjang peperangan beliau mengajak manusia supaya berdamai namun dia terbunuh terkena panah sesat (dan kita tidak meragui kemungkinan besar kaum Sabaiah –Rafidah- yang memanah beliau kerana tidak mahu peperangan dihentikan).

Demikian juga Muslim al-Juhani r.h daripada pihak Ali r.a diarahkan oleh Ali r.a untuk mengarak Mushaf dan menyeru supaya mereka berhenti berperang dan kembali kepada hukum al-Quran namun dia juga dibunuh bahkan dikatakan orang pertama yang terbunuh.[ibid, m.s 490].

Lihat, para Sahabat dalam peperangan Jamal ini sentiasa berusaha untuk menghentikan peperangan yang bukan mereka mulakan. Maka Laknat Allah atas tangan-tangan tersembunyi di sebalik kejadian ini yang tidak lain tidak bukan pengikut Abdullah bin Saba’, pengasas ajaran Syiah.

Berpindah pula kepada fitnah yang kedua iaitu peristiwa Siffin yang berlaku antara Saidina Ali r.a dan Saidina Muawiyah r.a.

Berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal r.h: Menceritakan kepada kami Umayyah bin Khalid, dikatakan kepada Syu’bah: Ibn Abi Syaibah telah meriwayatkan daripada al-Hakam daripada Abdul Rahman bin Abi Laila berkata: “Turut serta dalam peperangan Siffin daripada Ahli Badar 70 (tujuh puluh) orang”. Berkata Syu’bah: “Abu Syaibah salah, kami telah berdiskusi dengan al-Hakam berkenaan perkara ini dan kami tidak dapati Ahli Badar yang menyertai Siffin kecuali Khuzaimah bin Tsabit[1]”. Dikatakan juga turut serta dalam Siffin daripada Ahli Badar, Sahl bin Hunaif r.a dan Abu Ayyub al-Ansari r.a. [al-Bidayah wan Nihayah, 7/281].

Al-Zahabi r.h menukil daripada Khalifah bahawa Sahabat Ahli Badar yang menyertai Siffin bersama Ali r.a adalah: ‘Ammar bin Yasir, Khawat bin Jabir, Sahl bin Hunaif, Abu Saad al-Sa’idi, Abul Yusr, Abu Rifa’ah al-Ansari dan Abu Ayyub al-Ansari.

Sahabat yang bukan Ahli Badar pula adalah: Khuzaimah bin Tsabit[2], Qais bin Saad bin Ubadah, Abu Qatadah, Sahl bin Saad al-Sa’idi, Qurzah bin Kaab, Jabir bin Abdullah, Ibn Abbas, al-Hasan, al-Husein, Abdullah bin Jaafar bin Abi Talib, Uqbah bin ‘Amir, Abu ‘Ayyash al-Razki, ‘Adi bin Hatim, al-Asy’as bin Qais, Sulaiman bin Surad, Jundub bin Abdullah, dan Jariah bin Qudamah”.

Lihat jumlah Sahabat yang menyertai peperangan Siffin ini boleh dibilang dengan jari sahaja wahai kaum Muslimin sekalian, masih terdapat beribu-ribu Sahabat lain lagi yang tidak turut serta dalam peperangan ini.

Adapun riwayat daripada Abdul Rahman bin Abza r.a:

شهدنا مع علي ثمانمائة ممن بايع بيعة الرضوان، قتل منهم ثلاثة وستون رجلاً، منهم عمار

Maksudnya: “Kami menyertai Ali bersama 800 orang yang berbaiat dalam Baiat al-Ridwan, terbunuh antara mereka 360 lelaki antaranya Ammar”. [Tarikh al-Islam, 3/545].

Riwayat ini munkar kerana perawinya: Yazid bin Abdul Rahman adalah Abu Khalid al-Dalani kerana dia sahaja bernama Yazid bin Abdul Rahman yang mempunyai riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Salam bin Harb.

Yazid ini dihukum Layyin oleh Ibn Adi dalam al-Kamil fid Dhu’afa’ dan cukuplah menjelaskan kedaifannya dengan disenaraikan dalam al-Kamil, kitab yang khusus menceritakan perawi yang daif sahaja dan Syuraik berkata: “Dia seorang Murjiah, kami berlindung dengan Allah daripadanya”. [Lihat al-Kamil, 7/277-278 dan al-Tarikh al-Kabir , al-Bukhari, 8/346-347].

Maka jelas kepada kita jumlah Sahabat yang terlibat dalam peperangan Siffin tidak sampai beberapa kerat sahaja, maka di manakah kesahihan tohmahan Rafidah bahawa ‘SEMUA SAHABAT KECUALI BEBERAPA KERAT’ kafir mereka kerana berperang sesama sendiri??

Kemudian, adakah mereka yang terlibat dalam peperangan Kafir? Demi Allah, sama sekali tidak kerana Nabi s.a.w telah menamakan mereka sebagai MUSLIMIN sebagaimana dalam sabda baginda:

إنَّ ابني هذا سَيِّدٌ ، ولعَلَّ اللهَ أَنْ يُصلِحَ به بَيْنَ فِئتَينِ عَظِيمَتَينِ من المسلمين

Maksudnya: “Sesungguhnya anak ku ini (yakni al-Hasan bin Ali r.hma) adalah Sayyid (penghulu), mudah-mudahan Allah akan membaikkan dengannya dua puak yang besar daripada Muslimin”. [al-Bukhari].

Hadis ini mengisyaratkan islah yang dilakukan oleh Saidina al-Hasan r.a dengan menyerahkan jawatan Khalifah kepada Saidina Muawiyah r.a yang dengan itu kaum muslimin berkumpul semula di bawah satu Khilafah dan dinamakan tahun itu sebagai ‘Tahun Jamaah’.

Jelas dan terang lagi bersuluh Nabi s.a.w menamakan kedua-dua kumpulan yang menyokong Ali r.a dan Muawiyah r.a sebagai MUSLIMIN, maka siapakah Rafidah sehingga berani-berani sahaja mengkafirkan para Sahabat Nabi s.a.w. Sungguh rahmat dan reda Allah tidak putus-putus mencurah ke atas para Sahabat Rasulullah s.a.w dan tidak putus-putus pula laknatNya atas kaum Rafidah yang zalim dan fasiq ini.


[1] Kedudukan Khuzaimah bin Tsabit r.a sebagai Ahli Badar terdapat pertikaian.

[2] Atas pendapat beliau bukan Badri

Advertisements

PAKATAN IRAN-SYRIA MEMBUNUH PEMIMPIN SUNNAH LUBNAN

Pada 20 Februari 2009, laman web al-Difa’ ‘an al-Sunnah memetik berita daripada laman web Islammemo yang menyatakan bahawa terdapat pakatan antara Hizbullah pimpinan Hasan Nasrallah al-Rafidi (Semoga Allah menghukumnya dengan setimpal), Agen Perisikan Pasukan Revolusi Iran, dan Perisikan Syria di Lubnan telah membentuk kumpulan rahsia untuk menghapuskan pemimpin Sunnah di Lubnan sekurang-kurangnya dengan menangkap dan memenjarakan mereka.

Berita yang memetik sumber daripada Akhbar Siyasi Kuwait menyatakan dalam tempoh 4 bulan yang lalu, pasukan ini telah dibentuk dan mensasarkan kumpulan pengikut Manhaj Salafi di Beirut, Tarablus, Saida, dan kawasan lemba barat. Mereka akan menjejak pergerakan pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah ini dan berusaha sedapat mungkin melenyapkan pemimpin dan tokoh penting pergerakan ini dengan sekurang-kurangnya menangkap dan menyerahkan mereka kepada pihak berkuasa Lubnan (yang merupakan kerajaan Arab Nasrani).

Selain itu, sumber berita menyatakan juga, pemimpin yang utama dalam pergerakan Manhaj Salafi akan diserahkan kepada pihak berkuasa Tehran (Syiah Imamiah) dan Damsyik (Syiah Nusairiah) untuk dijalankan siasatan lebih mendalam.

Pihak berita menyandarkan sumber berita kepada pihak Diplomasi Teluk di Baljik yang mengambil sumber risikan Eropah menyatakan lebih 200 orang perisik Pasukan Revolusi Iran yang bergerak di Iraq, Bahrain, dan UAE telah masuk ke Lubnan melalui Syria pada penghujung bulan Julai tahun lalu dan membentuk pasukan risikan ini yang melibatkan Hizbullah, Amal (Pasukan Syiah yang membunuh pelarian Palestin dalam War of Camps), dan agen-agen risikan Iran dan Syria.

Sumber risikan Eropah turut menyatakan walaupun dikatakan pasukan risikan ini hanya bertujuan menyelidik dan mengintip pergerakan pejuang Sunnah di Lubnan dan Palestin serta sumber kewangan dan senjata mereka tetapi dipercayai terdapat juga cubaan membunuh dan menghapuskan langsung pergerakan pejuang sunnah.

Disamping itu, Ketua Ulama  Salafi Lubnan, Syeikh Syahal menyatakan tindakan Syria yang akhir-akhir ini cuba menuduh pergerakan Salafi dengan amalan-amalan militan dan serangan-serangan di Nahrul Barid dan beberapa kawasan Damsyik merupakan cubaan Syrian menutup kejahatannya di Lubnan terutama penglibatannya dalam pembunuhan Rafiq Hariri, Bekas Perdana Menteri Muslim Lubnan.

Selain itu, Syahal juga melihat tindakan Syria ini adalah cubaan mereka untuk kembali berpengaruh dalam politik Lubnan. Syahal juga tidak menolak kemungkinan amalan membunuh serta beliau menyeru kepada Ahli Sunnah untuk berhati-hati dalam berhadapan dengan rancangan keji pihak Syiah Imamiah dan Nusairiah ini yang terkenal sepanjang sejarah Islam sebagai duri dalam daging.

 

Sumber:

http://www.dd-sunnah.net/news/view/action/view/id/745/

SYIAH MELAKNAT ABU BAKAR DAN UMAR!!

OLEH : MUHAMMAD ASRIE BIN SOBRI

Tahukah anda bahawa Saidina Abu Bakar al-Sidiq radiallahu’anh dan Saidina Umar bin al-Khattab radiallahu’anh, seafdal-afdal umat ini, Khalifah Rasulullah dan Amirul Mukminin, bapa mentua Rasulullah s.a.w melalui perkahwinan baginda dengan Aisyah binti Abu Bakar Radiallahu’anha dan Hafsah binti Umar Radiallahu’anha merupakan musuh utama Syiah Rafidah ‘alaihim minallah ma yastahiqqun. Mereka menyamakan Abu Bakar r.a dan Umar r.a dengan berhala Lata dan Uzza.

Anda tidak percaya? Ini buktinya :

Doa Dua Berhala Quraish

 

اللهم صل على محمد و آل محمد و العن صنمي قريش و جبتيها و طاغوتيها

 

و إفكيها و ابنيهما] و ابنتيهما [اللذين خالفا أمرك و أنكرا وحيك و جحدا إنعامك و

 

عصيا رسولك و قلبا دينك و حرفا كتابك و أحبا أعداءك و جحدا آلاءك و عطلا أحكامك و

 

أبطلا فرائضك و ألحدا في آياتك و عاديا أولياءك و واليا أعداءك و خربا بلادك و

 

أفسدا عبادك اللهم العنهما و أتباعهما و أولياءهما و أشياعهما و محبيهما فقد أخربا

 

بيت النبوة و ردما بابه و نقضا سقفه و ألحقا سماءه بأرضه و عاليه بسافله و ظاهره

 

بباطنه و استأصلا أهله و أبادا أنصاره و قتلا أطفاله و أخليا منبره من وصيه و وارث

 

علمه و جحدا إمامته و أشركا بربهما فعظم ذنبهما و خلدهما في سقر و ما أدراك ما سقر

 

لا تبقي و لا تذر اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه و حق أخفوه و منبر علوه و مؤمن

 

أرجوه و منافق ولوه و ولي آذوه و طريد آووه و صادق طردوه و كافر نصروه و إمام قهروه

 

و فرض غيروه و أثر أنكروه و شر آثروه و دم أراقوه و خير بدلوه و كفر نصبوه و إرث

 

غصبوه و فيء اقتطعوه و سحت أكلوه و خمس استحلوه و باطل أسسوه و جور بسطوه و نفاق

 

أسروه و غدر أضمروه و ظل?نشروه و وعد أخلفوه و أمان خانوه و عهد نقضوه و حلال حرموه

 

و حرام أحلوه و بطن فتقوه و جنين أسقطوه و ضلع دقوه و صك مزقوه و شمل بددوه و عزيز

 

أذلوه و ذليل أعزوه و حق منعوه و كذب دلسوه و حكم قلبوه اللهم العنهم بكل آية

 

حرفوها و فريضة تركوها و سنة غيروها و رسوم منعوها و أحكام عطلوها و بيعة نكسوها و

 

دعوى أبطلوها و بينة أنكروها و حيلة أحدثوها و خيانة أوردوها و عقبة ارتقوها و دباب

 

دحرجوها و أزياف لزموها و شهادات كتموها و وصية ضيعوها اللهم العنهما في مكنون السر

 

و ظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لأمده و لا نفاد

 

لعدده لعنا يغدو أوله و لا يروح آخره لهم و لأعوانهم و أنصارهم و محبيهم و مواليهم

 

و المسلمين لهم و المائلين إليهم و الناهضين باحتجاجهم و المقتدين بكلامهم و

 

المصدقين بأحكامهم

 

Ya Allah, berikanlah selawat ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad dan laknatlah dua berhala Quraish dan dua Jibti dan Taghut mereka dan dua pembohong mereka, dua anak perempuan keduanya kerana kedua mereka telah menyalahi perintah-Mu dan wahyu-Mu dan mengingkari nikmat-Mu dan menderhaka kepada rasul-Mu dan menukar agama-Mu dan mengubah kitab-Mu, dan mencintai musuh-Mu, mengingkari pemberian-Mu, mengosongkan hukum-hukumMu, membatalkan kewajipan-kewajipan yang Kau tetapkan, menyeleweng dalam ayat-ayatMu, memusuhi wali-wali Mu dan mencintai musuh-musuhMu, memusnhakan negeri-Mu dan memusnahkan hamba-hambaMu, Ya Allah, laknatlah keduanya dan pengikut keduanya dan pendukung keduanya dan puak keduanya dan yang mencintai keduanya.

Sesungguhnya keduanya telah merobohkan rumah Kenabian dan meruntuhkan pintunya, mencabut bumbungnya dan meranapkannya serat membunuh penghuninya dan menghapuskan penolongnya, membunuh anak-anaknya dan mengosongkan mimbarnya daripada wasinya dan pewaris ilmunya dan mengingkari imamahnya dan mensyirikkan Tuhan keduanya. Maka besarkanlah dosa keduanya dan kekalkan keduanya dalam saqar, apakah yang dapat memberitahumu apa iti saqar? Ia tidak meninggalkan bekas sedikit pun (kecuali dibakarnya), Ya Allah, Laknatlah keduanya sebanyak kemungkaran yang mereka lakukan dan kebenaran yang mereka sembunyikan dan mimbar yang mereka injak, dan mukmin yang mereka buang dan munafiq yang mereka bela dan wali yang mereka sakiti, orang terlaknat yang mereka lindungi, juga sebanyak mana sadiq yang mereka jauhkan serta kafir yang mereka lindungkan dan imam yang mereka kalahkan dan kewajipan yang mereka tukar, asar yang mereka ingkar, kejahatan yang mereka tinggalkan, darah yang mereka tumpahkan, khabar yang mereka tukar, kafir yang mereka lantik, pusaka yang mereka rampas[1], fai yang mereka ambil, rasuah yang mereka makan, khumus yang mereka halalkan, kebatilan yang mereka asaskan, kezaliman yang mereka lakukan, kenifakan yang mereka sembunyikan, pengkhianatan yang mereka sembunyikan, kezaliman yang mereka sebarkan, perjanjian yang mereka salahi, kemanan yang mereka khianati, perjanjian yang mereka batalkan, halal yang mereka haramkan, haram yang mereka halalkan, perut yang mereka belah dan janin yang mereka gugurkan[2], rusuk yang mereka pecahkan, sak yang mereka koyakkan, kesatuan yang mereka pecahkan, orang mulia yang mereka hinakan, orang hina yang mereka muliakan, hak yang mereka halang, penipuan yang mereka susupkan, dan hukum yang mereka tukar.

Ya Allah laknatlah mereka sebanyak ayat yang mereka hapuskan, kewajipan yang mereka tinggalkan, sunnah yang mereka tukar, adat yang mereka larang, hukum yang mereka kosongkan, baiat yang mereka mungkir, dakwaan yang mereka gugurkan, bukti yang mereka ingkar, helah yang mereka adakan, khianat yang mereka lakukan, lereng bukit yang mereka panjat[3], batu yang mereka lontar, pemalsuan yang mereka lazimi, saksi-saksi yang mereka sembunyikan, dan wasiat-wasiat yang mereka hilangkan.

Ya Allah, laknatlah keduanya dalam sembunyi dan terang, laknat yang banyak selama-lamanya, tidak putus-putus dan tidak terkira, laknat yang pergi dan tidak akan kembali bagi mereka dan pengikut mereka, penolong mereka, pencinta mereka, yang menerima mereka, yang mengikut pemerintahan mereka, yang mengikut hukum dan perkataan mereka[4]..!!

[al-Misbah oleh al-Kaf’ani yang bertaraf Ayatullah di sisi Rafidah]

Inilah doa yang dibaca Syiah sebagai amal ibadat mereka dan mereka mendakwa doa ini diriwayatkan daripada Saidina Ali r.a. Ini adalah pendustaan sangat besar terhadap Saidina Ali r.a. Para Ulama Syiah menerima doa ini dan menjadikannya antara doa yang afdal di sis mereka. Lihat sahaja doa ini dibawa oleh al-Kaf’ani yang bertaraf Ayatullah di sisi mereka serta terdapat juga dalam Tuhfah Awam Maqbul. Di syarahkan oleh beberapa ulama mereka dalam kitab-kitab khas. Antaranya Zukhratul ‘Alamin fi Syarhi Doa al-Sanamain. [al-Zariah ila Tasanif al-Syiah].

Kesahihan doa ini tidak perlu dipertikaikan kerana Khomeini sendiri telah mengakuinya dalam Tuhfah Awam Maqbul karangan seorang ulama Syiah Urdu dan diakui juga Yasir al-Habib, seorang pendakyah Syiah terkini di negara-negara Arab dengan katanya :

نعم هو وارد عن المعصوم وهو أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) حيث كان يقنت به في الصلاة، وثوابه عظيم حيث قال فيه: ”إن الداعي به كالرامي مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر وأحد بألف ألف سهم“. وهو دعاء معتبر إذ رواه الكفعمي (قدس سره) في المصباح

Maksudnya : “Ya, doa ini warid daripada al-Maksum iaitulah Amirul Mukminin di mana dia berqunut dalam solatnya dan pahalanya sangat besar dikatakan : sesungguhnya orang yang berdoa dengan doa ini seperti pemanah yang bersama Nabi dalam Badar dan Uhud bersama beribu-ribu anak panah. Dan ia doa muktabar kerana diriwayatkan al-Kaf’ami dalam al-Misbah..” [Lihat fatwanya ini di : http://www.alqatrah.org/question/index.php?id=264 ]

Siapakah itu Sanamain dan siapa pula dua anak perempuan mereka?

Nak tahu siapakah yang dilaknat dalam doa ini oleh Syiah? Mari kita dengar jawapan Agabazrak al-Tehrani yang bertaraf al-Allamah di sisi mereka :

أي صنمي قريش المذكور في ج 8 ص 192 و هما اللات و العزى أبو بكر و عمر

Maksudnya : “yakni dua berhala Quraish yang tersebut dalam jil 8 muka surat 192 (daripada kitab Zukhratul ‘Alamin) iaitulah al-Lat dan al-Uzza Abu Bakar dan Umar..” [al-Zariah ila Tasanif al-Syiah]

 Dan lihat pulak tafsiran Yasir al-Habib seorang Syiah yang bertebar di negeri Arab :

أما شرحنا للدعاء فإليكه: (اللهم العن صنمي قريش) أبا بكر وعمر

 Maksudnya : “adapun berkenaan syarah doa ini ialah : (Ya Allah laknatlah dua berhala Quraish) yakni Abu Bakar dan Umar..” [ Rujuk laman webnya sebagai berikut : http://www.alqatrah.org/question/index.php?id=264 ]

Nah, sekarang terjawab sudah persoalan kedua, iaitu anak perempuan keduanya,  tidak lain, tidak bukan Aisyah dan Hafsah radiallahu’anhuma. Lihat perkataan Yasir al-Habib ‘alaih minallah ma yastahiq :

(وابنتيهما) عائشة وحفصة

Maksudnya : “(dan dua anak perempuannya) yakni Aisyah dan Hafsah..” [Rujuk web yang sama].

Dalam doa ini mereka menuduh Abu Bakar r.a, Umar r.a, dan dua Ummul Mukminin  sebagai perampas hak Ali r.a, menzalimi ahli bait Nabi s.a.w dan sebagainya daripada tuduhan-tuduhan dusta lalu mereka  mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan semua pengikut keduanya yakni kita sekalin Ahli Sunnah wal Jamaah bahkan seluruh kaum muslimin kerana hanya Syiah Rafidah sahaja yang tidak mengiktiraf Abu Bakar r.a dan Umar r.a.

Jangan dilupa melihat tempat bergaris kerana di situ terdapat bukti akidah Syiah bahawa Abu Bakar r.a dan Umar r.a mengubah al-Qur’an.

Apa pula Kata Rasulullah s.a.w berkenaan Abu Bakar r.a dan Umar r.a?

Sekarang kita datangkan hadis-hadis Rasulullah s.a.w berkenaan Abu Bakar r.a dan Umar r.a dan biarlah Rasulullah s.a.w yang menjawab golongan kafir ini :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ

Maksudnya : Daripada Muhammad bin Jubair daripada ayahnya Jubair bin Mutim r.a katanya : Datang seorang wanita kepada Nabi s.a.w kemudian baginda menyuruh wanita itu datang lagi berjumpa baginda. Maka wanita itu bertanya : Bagaimana jika aku datang dan kamu telah tiada? Seolah-olah maksudnya jika Rasulullah telah wafat. Jawab baginda s.a.w : Jika kamu tidak menjumpaiku maka datanglah berjumpa Abu Bakar. [al-Bukhari dan Muslim].

Dalam hadis yang terang bagaikan mentari ini Rasulullah s.a.w menerangkan Abu Bakar adalah pengganti baginda, yang paling berhak ke atas jawatan Khalifah.

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

Maksudnya : Daripada Huzaifah katanya : Bersabda Rasulullah s.a.w : “Ikutilah dua orang selepasku; Abu Bakar dan Umar”.[al-Tarmizi dan Ahmad, Sahih]

Dalam lafaz yang lain Huzaifah menyatakan :

كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر و عمر

Maksudnya : Adalah kami sedang duduk di sisi Nabi s.a.w lalu baginda bersabda : “Sesungguhnya aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan bersama kamu maka (jika aku telah wafat) ikutlah dua orang ini selepasku”; dan baginda menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar”.[al-Tarmizi, Sahih].

Lihatlah hadis-hadis sahih ini, bagaimanakah Syiah hendak menjawab di hadapan Allah s.w.t nanti? Subhanallah betapa kafirnya Syiah!!

Ummul Mukminin Aisyah r.a dan Ummul Mukmini Hafsah r.a pula mereka telah diiktiraf Allah s.w.t dalam al-Qur’an :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)

Maksudnya :  “Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan Yang lain kalau kamu tetap bertaqwa. oleh itu janganlah kamu berkata-kata Dengan lembut manja (semasa bercakap Dengan lelaki asing) kerana Yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang Yang ada penyakit Dalam hatinya (menaruh tujuan buruk kepada kamu), dan sebaliknya berkatalah Dengan kata-kata Yang baik (sesuai dan sopan). dan hendaklah kamu tetap diam di Rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti Yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu; dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat; dan Taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu Dengan semuanya itu) hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara Yang mencemarkan diri kamu – Wahai “AhlulBait” dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari Segala perkara Yang keji)”. [al-Ahzab : 32-33]

Dengan jelas dalam ayat ini, Allah s.w.t menamakan isteri-isteri baginda sebagai Ahlul Bait baginda Nabi s.a.w. Jadi kenapa Syiah yang selama ini mendakwa mereka pembela Ahlul Bait mencerca Aisyah dan Hafsah yang juga Ahlul Bait?!

Aisyah r.a pula mempunyai kedudukan istimewa di sisi Rasulullah s.a.w sehingga baginda bersabda :

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

Maksudnya : “Kelebihan Aisyah atas sekalian wanita sama seperti kelebihan Sarid atas sekalian makanan” [al-Bukhari].

Sarid adalah makanan kegemaran Rasulullah s.a.w dan merupakan antara makanan terbaik di sisi Arab ketika itu. [Fathul Bari, 6/447].

Lebih menyedihkan, bagaimana Syiah sanggup mencela dan melaknat insan yang telah menjaga dan merawat baginda Nabi s.a.w semasa detik-detik akhir baginda dan di pangkuannya baginda Nabi s.a.w menghembuskan nafas terakhir..Jawapannya hanya satu iaitu Syiah adalah kafir sebagaimana kafirnya Yahudi dan Nasrani.

Apakah Hukum Perbuatan Syiah Ini?

Syeikhul Islam Ibn Taimiah rahimahullah menyatakan mereka yang mencela Sahabat ini mempunyai beberapa jenis :

1-     Mereka yang mencela sahabat  lalu bersikap ghuluw terhadap Ali r.a dan menagngkat darjatnya kepada ketuhanan atau mendakwa al-Qur’an diubah atau ada takwilan batin terhadap al-Qur’an, maka mereka ini tidak ada keraguan kufurnya dan kufur juga orang yang meragui kekufuran mereka.

2-     Mereka yang mencela Sahabat dalam perkara yang tidak mencacatkan keadilan mereka seperti mengatakan mereka pengecut, bakhil, tidak zuhud dan seumpamanya maka dia hendaklah dihukum takzir tetapi tidak kafir[5].

3-     Mereka yang mencela dan mencerca sahabat secara mutlak tanpa sikap di atas, maka mereka ini berlaku khilaf dalam mengkafirkan mereka.

4-     Mereka yang berpendapat jumhur sahabat telah murtad dan mereka semua fasiq setelah kewafatan Nabi s.a.w kecuali bilangan yang kecil, maka mereka ini tidak diragui kafirnya dan kafir juga yang meraguinya dan kufurnya tertentu (Kufur ‘Ain).

Jadi Syiah Rafidah hari ini termasuk dalam kategori pertama dan ke-4 sekaligus, maka tidak syak pada kekufuran mereka dan kufur juga mereka yang syak pada kekufuran mereka setelah tegak hujah. Wallahua’lam. [al-Sorim al-Maslul, m/s 586 & 587].

[1] Yakni berkenaan Tanah Fadak

[2] Syiah mendakwa Abu Bakar dan Umar memukul Fatimah sehingga dia keguguran.

[3] Syiah mendakwa Abu Bakar dan Umar cuba membunuh Nabi s.a.w dengan menolak baginda di lereng bukit.

[4] Ini jelas mereka mengkafirkan Ahli Sunnah wal Jamaah dan seluruh kaum muslimin termasuk Zaidiah.

[5] Perbuatan seperti ini banyak terjadi dalam kalangan sejarawan dan penulis dalam bidang Tamadun.


SAMBUTAN TAHUN BARU MASEHI HARAM!!!

OLEH : MUHAMMAD ASRIE BIN SOBRI

Amat malang saudara-saudara kita di Palestin, dalam keadaan mereka dibunuh, disembelih, dicemar kehormatan dek tangan-tangan penjarah dan anjing-anjing neraka, Yahudi Laknatullah ‘alaihim ajma’in, saudara-saudara mereka di Malaysia dan lain-lain lagi sibuk menyambut perayaan yang membesarkan Tuhan selain Allah, membesarkan syariat selain syariat Islam, memuja ajaran kufur yang mengatakan Tuhan itu Tiga tapi satu satu tapi tiga.

Ya, saudara-saudara mereka pada malam ini akan menyambut Tahun Baru Masehi, perayaan yang padanya dizahirkan Syiar Agama Nasrani yang syirik yang dilaknat Allah s.w.t. Mereka melupakan saudara mereka yang ditindas, membiarkan mereka terkapai-kapai mencari pertolongan tetapi tidak diendahkan…Wang dan harta benda dibelanjakan untuk membesarkan ajaran Kristian sedangkan saudara se-Islam mereka memerlukannya untuk berjihad menjaga kesucian Baitul Maqdis, tempat Isra’ dan Mikraj Muhammad Rasulullah s.a.w.

Apakah Tahun Baru Masehi Itu?

Iaitulah sambutan keagamaan Kristian ‘alaihim laknatullah wa sukhtuh sebagaimana dinyatakan dalam Ensikolpedia Katolik :

For the Catholics in England Pius VI (19 March, 1777) established the following lists of feasts: Easter and Pentecost two days each, Christmas, New Year’s Day, Epiphany, Ascension, Corpus Christi, Annunciation, Assumption, Sts. Peter and Paul, St. George, and All Saints. [  http://www.newadvent.org/cathen/06021b.htm ]

Jelas daripada senarai perayaan kristian di atas menurut Gereja England, New Year’s Day adalah termasuk perayaan keagamaan.

Lebih daripada itu, tarikh 1 Januari sebagai tahun baru diakui sendiri oleh Kristian ianya berasal daripada agama Pagan atau Penyembah Berhala sebagai berikut :

Christian nations did not agree in the date of New Year’s Day. They were not opposed to 1 January as the beginning of the year, but rather to the pagan extravagances which accompanied it.

[ http://www.newadvent.org/cathen/11019a.htm ]

Apabila telah sabit akan hal ini maka diketahui secara daruri perayaan ini dilarang dalam Islam. Dalilnya adalah sebagai berikut :

Pertama : Firman Allah s.w.t dalam surah al-Furqan ayat 72 apabila Allah Taala menceritakan sifat-sifat orang mukmin sejati dinyatakan :

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Maksudnya : “dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya Dengan cara membersihkan diri daripadanya”.

Menurut Ulama Tafsir, maksud al-Zur  (Lihat tempat bergaris)  adalah perayaan-perayaan orang kafir [Ibn Kasir, 6/130].

Jelas daripada ayat ini Allah melarang kaum muslimin menghadiri perayaan kaum muyrikin.

Kedua : Hadis Sahih daripada Rasulullah s.a.w :

عن أنس بن مالك قال كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى

Maksudnya : Daripada Anas bin Malik katanya : Adalah kaum Jahiliah mempunyai dua hari dalam setahun untuk mereka bermain-main (berseronok) maka apabila Nabi s.a.w tiba di Madinah baginda bersabda : “Adalah kamu mempunyai dua hari (dalam setahun) yang kamu berlibur (berseronok) padanya dan Allah telah menggantikan keduanya dengan dua hari yang lebih baik iaitu Hari Raya Fitri dan Adha”. [al-Nasai, Sahih].

Daripada hadis ini, Rasulullah menyatakan bahawa Allah telah memansukhkan dan melarang Umat baginda merayakan perayaan Jahiliah dan sebagai ganti Allah Taala syariatkan dua perayaan dalam setahun iaiti  Eidul Fitri dan Eidul Adha. Kaum Jahiliah adalah Pagan yakni penyembah berhala, maka sesuailah hadis ini melarang perayaan 1 Januari yang merupakan perayaan Pagan.

Ketiga : Hadis Sahih al-Bukhari dan Muslim berikut, sabda Rasulullah s.a.w :

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

Maksudnya : “sesungguhnya bagi setiap kaum (agama) ada perayaannya dan hari ini  (Eidul adha) adalah perayaan kita”.

Berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani r.h dalam mensyarahkan hadis ini :

وَاسْتُنْبِطَ مِنْهُ كَرَاهَةُ اَلْفَرَحِ فِي أَعْيَادِ اَلْمُشْرِكِينَ وَالتَّشَبُّهِ بِهِمْ

Maksudnya : “Diambil daripada hadis ini ketetapan hukum dilarang melahirkan rasa gembira pada perayaan kaum musyrikin dan meniru mereka (dalam perayaan)”. [Fathul Bari, 3/371].

Syeikh al-Nasafi al-Hanafi r.h memberi fatwa bahawa sesiapa yang menghadiahkan sebiji telur kepada orang kafir pada hari perayaan mereka kerana memuliakan sambutan perayaan tersebut maka dia kafir. [Ibid].

Keempat : Ijmak Ulama

Imam Ibn al-Qayyim r.h menyatakan dalam kitab beliau, Ahkam Ahli Zimmah :

لايجوز للمسلمين ممالأة المشركين في إظهار شعائرهم

Maksudnya : “Tidak boleh (haram) kepada kaum muslimin menolong orang musyrik menzahirkan syiar agama mereka”. [Ahkam Ahli Zimmah, 156].

Lalu dia menyatakan lagi :

وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله

Maksudnya : “dan sebagaimana mereka (kafir) tidak boleh menzahirkan syiar perayaan mereka maka tidak boleh pula bagi kaum muslimin menolong dan membantu mereka (mengadakan perayaan dan menzahirkan syiar agama mereka) dan tidak boleh menghadirinya dengan sepakat ulama”. [Ibid].

Kata beliau lagi :

وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه .

 

Maksudnya: “adapun memberi tahniah kepada syiar-syiar kafir yang khusus dengannya maka adalah haram dengan ittifaq(ijma’) seperti memberi tahniah pada perayaan-perayaan mereka dan puasa mereka seperti dikata: “ ‘Eid Mubarak”(“Selamat Hari Raya”) atau “Tahniah dengan perayaan ini” dan seumpamanya. Jika pengucapnya selamat daripada iktikad kufur maka ianya haram (jika tidak, maka hukumnya kufur juga), ini kerana ucapan ini samalah seperti kita memberi tahniah atasnya kerana sujud kepada salib bahkan perbuatan ini lebih dahsyat daripada seseorang memberi tahniah kepada seseorang kerana meminum arak, membunuh, berzina dan seumpamanya”. [Ahkam Ahli Zimmah, 162].

Ulama telah ijmak, memberi ucapan selamat hari raya pun diharamkan, apatah lagi menyertai dan menyambutnya.

Berkata Ulama Hanafiah :

ويكفر بخروجه إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم وبشرائه يوم نيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيما للنيروز لا للأكل والشرب وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذلك اليوم

Maksudnya : “dan menjadi kafir seseorang muslim dengan dia menyertai perayaan kaum Majusi dan mengikuti apa yang mereka perbuat pada hari itu, dan demikian juga kafir dia jika dia membeli sesuatu pada hari Nairuz yang tidak pernah dibelinya pada hari lain kerana memuliakan hari tersebut bukan kerana dia memakan atau minum pada hari itu, dan jadi kafir dia dengan memberi hadiah walaupun sebiji telur kepada kaum musyrikin pada perayaan mereka kerana memuliakan hari itu”. [Majmak al-Anhar, 2/513]

Ulama Malikiah menyatakan :

أي أن اللعب في يوم النيروز وهو أول يوم من السنة القبطية مانع من قبول الشهادة وهو من فعل الجاهلية والنصارى

Maksudnya : “Yakni, berseronok dan bergembira (menyambut) pada perayaan Nairuz yakni awal Tahun Qibti menghalang daripada seseorang menjadi saksi (dalam mahkamah) kerana ia perbuatan orang-orang Jahiliah (Pagan) dan Nasrani”. [al-Syarhul Kabir, 4/181]

Jelas daripada kenyataan ini, menyambut perayaan kafir adalah dosa besar.

Berkata Abul Qasim Hibatullah al-Syafii :

ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم لأنهم على منكر وزور

Maksudnya : “dan tidak boleh bagi muslimin menghadiri perayaan mereka (musyrikin) kerana mereka itu melakukan munkar dan dosa”. [Ahkam Ahli Zimmah,156]

Dalam al-Majmuk dinyatakan :

ويمنعون من اظهار الخمر والخنزير وضرب النواقيس والجهر بالتوراة والانجيل وإظهار الصليب واظهار أعيادهم ورفع الصوت على موتاهم

Maksudnya : “dan dilarang mereka itu (Ahli Zimmah yakni orang kafir yang hidup sebagai warganeraga negara Islam) daripada menzahirkan arak, babi, membnyi loceng, mengeraskan bacaan Taurat dan Injil, menzahirkan salib dan perayaan mereka serta menguatkan suara ratapan mayat”. [19/412]

Ulama Hanabilah menyatakan :

ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار

Maksudnya : “dan haram menghadiri perayaan Yahudi dan Nasrani dan selain mereka daripada orang kafir”. [Kaysaful Qina’, 3/131]

Daripada kenyataan para ulama mazhab yang empat ini, menunjukkan semua mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang empat mengharamkan perayaan kafir sama ada menyertainya, memberi tahniah, atau membenarkan mereka mengadakan sambutan secara terbuka dalam negara Islam.

Kelima : Qaul Sahabat

قال عمر رضي الله عنه: “لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم”.

Maksudnya : “Berkata Umar r.a : Janganlah kamu belajar lenggok bahasa ajam dan jangan masuk kepada orang musyrikin di tempat ibadat mereka pada perayaan mereka kerana kemurkaan Allah sedang turun kepada mereka”. [al-Baihaqi, Sahih].

Kesimpulan

Oleh itu, sabit dengan pasti bahawa Syariat Islam melarang umatnya daripada menyertai apa-apa perayaan agama lain termasuk antaranya sambutan Tahun Baru Masihi.

Usaha sesetengah mereka yang mendakwa pertubuhan dakwah atau pejuang Islam menyambut perayaan syirik ini dengan dakwaan menyampaikan dakwah Islam tidak ubah seperti Paul yang sanggup mengadaptasi akidah syirik masuk ke dalam ajaran Nabi Isa a.s dengan dakwaan menarik mereka mengikut agama Tauhid yang akhirnya menjadikan ajaran Nabi Isa a.s berubah menjadi agama syirik iaitu Nasrani.Nauzubillah min zalik.

AL-QUR’AN DI SISI SYIAH IMAMIAH

OLEH : MUHAMMAD ASRIE BIN SOBRI

Umat Islam telah bersepakat bahawa al-Qur’an yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w terpelihara daripada sebarang perubahan sehinggalah hari akhirat. Al-Qur’an adalah Kalam Allah yakni Perkataan Allah yang Dia tuturkan dengan sendiri-Nya, bukan makhluk ciptaan-Nya, jadi amat mustahil ia akan berubah.

Dalilnya adalah firman Allah s.w.t dalam surah al-Hijr ayat ke-9 :

 

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  

 

   

 

 

Maksudnya : “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya” .

Al-Imam al-Tabari r.h dalam mentafsirkan ayat ini berkata :

وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل مَّا ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه

Maknanya : “dan sesungguhnya Kami memelihara al-Qur’an daripada ditambah dalamnya perkara batil yang bukan daripadanya atau dikurangkan apa yang ada dalamnya daripada hukum-hukum, had-had, dan kewajipan-kewajipan”. [Tafsir al-Tabari, 17/68].

Oleh itu, Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan dalam akidah mereka :

وأَهل السُّنَة والجماعة : يُكفِّرون من أَنكر حرفا منه أَو زاد أَو نقص ، وعلى هذا فنحن نؤمن إيمانا جازما بأَنَّ كلَّ آية من آياتِ القرآن مُنزلةٌ من عِنْدِ اللهِ ، وقد نُقِلَتْ إِلينا بطريق التواتر القطعي .

Maksudnya : “dan Ahli Sunnah wal Jamaah mengkafirkan sesiapa yang mengingkari satu huruf daripadanya (yakni al-Qur’an) atau menambah padanya atau mengurang daripadanya kerana kita beriman dengan yakin bahawa setiap ayat daripada ayat-ayat al-Qur’an diturunkan daripada Allah dan diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir”. [al-Wajiz fi Aqidatis Salaf al-Soleh, 1/61].

Bahkan, terpeliharanya al-Qur’an adalah termasuk dhahruriat (perkara paling asas) dalam akidah Islam sekaliannya.  Al-Qur’an diturunkan beransur-ansur dan ditulis semenjak zaman Nabi s.a.w dengan arahan dan kawalan baginda s.a.w kemudian dikumpul pada zaman Abu Bakar al-Siddiq r.a dalam mushaf dengan ijmak Sahabat. Pada Zaman Usman bin Affan Zun Nurain r.a, al-Qur’an dikumpul atas satu huruf.

AL-QUR’AN DI SISI SYIAH IMAMIAH

Syiah Imamiah mempunyai beberapa akidah yang ganjil lagi kufur berkenaan al-Qur’an :

Pertama : Wujudnya Kitab Setanding al-Qur’an

Syiah Imamiah percaya adanya Mushaf Fatimah yang merupakan wahyu Allah berupa Ilham diturunkan melalui Malikat kepada Fatimah binti Rasulillah s.a.w radiallahu’anha dan ditulis oleh Saidina Ali bin Abi Talib r.a. Dalilnya :

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) يَقُولُ تَظْهَرُ الزَّنَادِقَةُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ وَ ذَلِكَ أَنِّي نَظَرْتُ فِي مُصْحَفِ فَاطِمَةَ ( عليها السلام ) قَالَ قُلْتُ وَ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا قَبَضَ نَبِيَّهُ ( صلى الله عليه وآله ) دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ ( عليها السلام ) مِنْ وَفَاتِهِ مِنَ الْحُزْنِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكاً يُسَلِّي غَمَّهَا وَ يُحَدِّثُهَا فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) فَقَالَ إِذَا أَحْسَسْتِ بِذَلِكِ وَ سَمِعْتِ الصَّوْتَ قُولِي لِي فَأَعْلَمَتْهُ بِذَلِكَ فَجَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) يَكْتُبُ كُلَّ مَا سَمِعَ حَتَّى أَثْبَتَ مِنْ ذَلِكَ مُصْحَفاً قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامِ وَ لَكِنْ فِيهِ عِلْمُ مَا يَكُونُ .

Maksudnya : Daripada Hammad bin Usman katanya : Aku mendengar Abu Abdillah a.s berkata : “Akan muncul golongan Zindiq pada tahun 128 (Hijrah) kerana aku telah melihatnya dalam Mushaf Fatimah a.s”. Aku (Hammad) berkata : Apakah itu Mushaf Fatimah? Katanya : Sesungguhnya apabila Allah Taala mencabut nayawa Nabi-Nya s.a.w, maka Fatimah menjadi sedih yang amat sangat yang tidak diketahui kecuali Allah Azza wa Jalla maka Allah menghantar malaikat untuk menenangkan perasaannya dan berbual dengannya lalu dia mengadu kepada Amirul Mukminin a.s (Saidina Ali r.a) maka dia (Saidna Ali r.a) berkata : Jika kamu merasainya (kedatangan Malaikat) dan kamu dengar suaranya maka beritahulah kepadaku. Maka (apabila datang malaikat) dia memberitahunya lalu Amirul Mukminin a.s menulis semua yang didengarnya sehingga menjadi sebuah mushaf . Kemudian katanya (Abu Abdillah) : “Tiada dalamnya berkenaan hukum halal dan haram tetapi terdapat ilmu berkenaan perkara yang akan terjadi.” [al-Kafi, 1/240].

Hadis ini terdapat dalam Kitab Usul al-Kafi iaitu sebuah kitab yang setaraf dengan Sahih al-Bukhari di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Berkata Abdul Husain Syarafuddin (seorang ‘alim Syiah) :

وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها

Maksudnya : “dan sebaik-baik kitab yang dihimpun adalah empat buah kitab yang menjadi rujukan Imamiah dalam masalah usul dan furu’ mereka daripada generasi pertama sehingga zaman ini iaitulah : al-Kafi, al-Tahzib, al-Istibsar, dan Man la Yahduruhul Faqih; dan kesemuanya ini adalah mutawatir dan kandungannya diyakini sahih dan al-Kafi adalah yang paling utama dan paling besar dan paling baik dan paling elok”. [al-Murajaat, m.s 335, Murajaah no. (110), cet. Dar al-Sadiq Beirut].

Oleh itu, kewujudan Mushaf Fatimah adalah sesuatu yang pasti dalam ajaran Syiah. Berkata Khomeini Laknatullahi ‘alaih :

  نحن نفخر أن تكون منّا المناجات الشعبانية للأئمة، ودعاء عرفات. للحسين بن عليّ عليهما السلام والصحيفة السجادية زبور آل محمد، والصحيفة الفاطمية وهي الكتاب الملهم من قبل الله تعالى إلى الزهراء المرضية.

Maksudnya : “dan kita berbangga kerana mempunyai Munajat Syaaban bagi Imam-imam dan doa Arafat bagi al-Husain bin Ali a.s dan Sahifah Sajjadiah yang merupakan Zabur keluarga Muhammad dan Sahifah Fatimah iaitulah Kitab yang diilhamkan oleh Allah Taala kepada al-Zahra’ yang diredai”. [Wasiat al-Imam, m.s 11-12].

Maka, melalui Kitab ini walaupun menurut Syiah Imamiah ianya ghaib bersama al-Qaim al-Mahdi al-Muntazar, mereka menetapkan bagi Imam-imam mereka ilmu Ghaib.

Demikian Khomeini menyatakan berkenaan Kitab Nahjul Balaghah :

نهج البلاغة : هو مجموعة منتخبة من كلام أمير المؤمنين علي (ع) جمعها محمد بن الحسين الشريف الرضى المتوفى عام 406 هـ وقد اعتبر علماؤ الإسلام الكبار هذا الكتاب أنه أخ للقرآن وأنه ليس من كلام أفضل منه سوى كلام الله وكلام رسوله (ص)…

Maksudnya : Nahjul Balaghah : Iaitulah himpunan terpilih daripada perkataan Amirul Mukminin Ali a.s yang dihimpun oleh Muhammad bin al-Husain al-Syarif al-Reda wafat pada tahun 406 H dan Ulama-ulama besar Islam (yakni Syiah) telah menanggap ianya sebagai Saudara al-Qur’an dan tiada perkataan yang lebih afdal daripadanya selain Kalam Allah dan Rasul-Nya s.a.w.” [al-Nidaa al-Akhir , Muassasah Imam al-Khomeini, Tehran-Iran].

Menurut Syiah al-Qur’an mempunyai tandingan bahkan saudara iaitu Nahjul Balaghah sedangkan Nahjul Balaghah hanyalah kata-kata Saidina Ali r.a yang tidak sahih daripadanya kerana penulis kitab ini tidak meriwayatkan secara bersanad sedangkan dia tidak hidup di zaman Saidina Ali r.a. [Lihat : Taammulat fi Nahjil Balaghah oleh Soleh al-Darwish].

Ini merupakan keganjilan pertama dalam akidah Syiah dan membuktikan mereka menjadikan perkataan Imam mereka sebagai sumber pembentukan ajaran Syiah kerana Imam adalah maksum (terpelihara daripada dosa). Berkata Khomeini :

وأن جميع أوامر الأئمة – عليهم السّلام – وتعاليمهم واجبة الإتباع – بناءاً على مذهب الشِّيعة – سواءٌ في حياة الأئمة – عليهم السّلام – أو بعد مماتهم.

Maksudnya : “dan sesungguhnya semua perintah para Imam a.s dan ajaran mereka wajib diikuti berdasarkan mazhab Syiah sama ada sewaktu mereka hidup atau selepas kematian mereka”. [al-Hukumah al-Islamiah, m.s 142].

Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, meletakkan apa-apa perkataan manusia setaraf dengan Allah dan Rasul-Nya maka ianya adalah syirik. Bahkan perkataan Sahabat juga jika bertentangan dengan nas sarih al-Qur’an dan al-Hadis tidak menjadi hujah di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun, Ahli Sunnah wal Jamaah menerima perkataan Sahabat tanpa memilih bulu kerana perkataan mereka itu ghalib zhan bersumber daripada Nabi s.a.w.

 

 

Kedua : Berlakunya Tahrif dalam Al-Qur’an

Ini adalah satu akidah yang sangat pahit diterima oleh pengikut Syiah sekarang. Akidah bahawa al-Qur’an yang wujud sekarang berlakunya perubahan dan boleh berlaku padanya perubahan. Ulama Syiah terikini cuba menyembunyikan hakikat ini dan menulis beberapa risalah menyatakan bahawa al-Qur’an yang ada kini adalah sebenar-benarnya al-Qur’an dan tiada perubahan. Namun, segala-galanya hanyalah Tuqyah yakni bermuka-muka daripada mereka sahaja.

Riwayat Tahrif al-Qur’an Mutawatir dan Sahih di Sisi Syiah Imamiah

Menurut Syiah Rafidah, riwayat para Imam mereka menyatakan al-Qur’an telah diubah dan dikurangkan adalah mutawatir dan sahih sehingga seorang ulama mereka bernama al-Nuri al-Tabrasi mengarang sebuah kitab yang sama kufurnya dengan kitab al-Hallaj dan Ibn Arabi bahkan mungkin lebih lagi diberi nama “Faslul Khitab fi Isbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab” yang bermaksud “Kata Putus (Muktamad) Dalam Menetapkan Perubahan Kitab Tuhan Sekalian Pemilik”.

Berkata Syeikh mereka yang dinamakan al-Mufid :

أقول: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد (ص)، باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان

Maksudnya : “Aku berkata : Sesungguhnya khabar-khabar telah datang secara mustafid daripada imam-imam huda daripada keluarga Muhammad s.a.w  akan berbezanya al-Qur’an dan perkara-perkara baharu yang dilakukan golongan zalim padanya (al-Qur’an) daripada membuang dan mengurang..” [Awail al-Maqalat, 81]

Berkata pula Ali bin Ibrahim al-Qummi dalam mukadimah tafsirnya yang merupakan tafsir muktamad di sisi Syiah Rafidah :

فالقرآن منه ناسخ، ومنه منسوخ، ومنه محكم، ومنه متشابه، ومنه عام،  ومنه خاص، ومنه تقديم، ومنه تأخير، ومنه منقطع، ومنه معطوف، ومنه حرف مكان حرف، ومنه على خلاف ما انزل الله

Maksudnya : “Maka al-Qur’an ada antaranya nasikh dan ada mansukh, ada yang muhkam dan ada mutasyabih, ada yang ‘am dan ada yang khas, ada yang didahulukan dan ada yang dikemudiankan, ada yang terputus dan ada yang ma’tuf, ada yang hurufnya tertukar dan ada yang tidak sama dengan yang Allah turunkan”. [Tafsir al-Qummi, juz 1, Muassasah Imam al-Kazim, m/s 5].

Berkata pentahkik kitab ini, Tayyib al-Musawi yang mereka gelar Hujjatul Islam :

مراده رحمه الله منه الآيات التي حذفت منها الفاظ على الظاهر كالآيات التي نزلت في امير المؤمنين عليه السلام مثل قوله تعالى ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك (في علي عليه السلام) وسيأتى تفصيل القول في ذلك عند محله

Maksudnya : “Kehendaknya (yakni al-Qummi) rahimahullah terdapat daripada al-Qur’an ayat-ayat yang dibuang lafaznya secara zahir seperti ayat-ayat yang diturunkan berkenaan Amirul Mukminin a.s (yakni Saidina Ali r.a) seperti firman Allah Taala : ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك (في علي عليه السلام) dan akan datang perinciannya pada tempatnya”. [Ibid, 5].

Lihat bagaimana mereka menambah kalimah “Fi Ali” sedangkan ayat ini (al-Maidah ayat 67) adalah :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Maksudnya : “Wahai Rasul Allah! sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu; dan jika engkau tidak melakukannya (dengan menyampaikan semuanya), maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusanNya; dan Allah jualah akan memeliharamu dari (kejahatan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir”.

Maksud ayat ini Allah s.w.t memerintah supaya Rasulullah s.a.w menyampaikan al-Qur’an tetapi Syiah menambah kalimah Ali sehingga bermaksud Nabi s.a.w diutus hanyalah sekadar untuk memberitahu Ali adalah Imam.

Demikian juga dalam ayat Ali Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Maksudnya : “kamu (Wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman)..”

Syiah mengubah ayat ini dengan membaca كنتم خير أئمة اخرجت للناس (Kamu adalah sebaik-baik para imam dikeluarkan kepada manusia) dan mereka menyatakan ini adalah riwayat daripada Abu Abdillah Jaafar al-Sadiq r.h. [Tafsir al-Ayashi, 1/195].

Perkara ini juga dinayatkan terdapat dalam Tafsir al-Burhan [1/309] sebagaimana yang terdapat dalam nota kaki Tafsir Ayashi[1] tersebut.

Dalam Tafsir al-Safi yang dikarang oleh al-Faidh al-Kashani wafat tahun 1901 H juga menyatakan berkenaan Tahrif al-Qur’an dalam mukaddimahnya yang keenam :

عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام يا علي إن القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق علي عليه السلام فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته وقال : لا أرتدي حتى أجمعه . قال : كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه .

Maksudnya : “Daripada Abu Abdillah a.s katanya : Sesungguhnya Rasulullah sallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam berkata kepada Ali a.s : Wahai Ali, sesungguhnya al-Qur’an terdapat di belakang hamparanku dalam suhuf, sutera, dan kertas, ambillah dan himpunkan dan jangan hilangkan seperti Yahudi menghilangkan Taurat. Maka Ali a.s menghimpunkannya dalam kain kuning dan disimpan dalam rumahnya lalu berkata : Aku tidak akan memakai baju sehingga aku menghimpunnya. Kata Abu Abdillah : Adalah orang datang menziarahinya lalu dia (Ali r.a) keluar kepadanya tanpa berbaju”. [al-Safi, 1/40].

Kemudian dia datangkan pula riwayat yang lain :

وفي الكافي عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم .

Maksudnya : “dan dalam al-Kafi daripada Muhammad bin Sulaiman daripada sebahagian ashabnya daripada Abul Hasan a.s katanya : Aku berkata kepadanya : Aku jadikan diriku penebus dirimu, sesungguhnya kami mendengar ayat-ayat dalam al-Qur’an yang tidak sama ada dengan kami dan kami tidak mendengar atau membacanya seperti yang kami dapati daripada kamu, adakah kami berdosa? Lau berkata Abul Hasan : Tidak, bacalah seperti yang kamu belajar maka akan datang nanti orang yang akan mengajar kamu”. [Ibid].

Riwayat ini jelas dinyatakan dalam al-Kafi iaitu kitab hadis Syiah yang paling muktabar. Kemudian dia mendatangkan riwayat-riwayat yang banyak daripada kitab-kitab muktabar Syiah seperti al-Ihtijaj, Tafsir al-Ayashi, dan lainnya menunjukkan terdapat perubahan dalam al-Qur’an. Kemudian berkata al-Kashani :

أقول : المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل منه ما هو خلاف ما أنز الله ومنه ما هو مغير ومحرف وإنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

Maksudnya : “Aku berkata : Faedah yang didapati daripada khabar-khabar ini dan selainnya daripada riwayat-riwayat Ahli Bait alaihimus salam bahawa al-Qur’an yang berada dengan kita hari ini bukanlah keseluruhannya seperti yang diturun kepada Muhammad s.a.w bahkan terdapat daripadanya menyalahi apa yang diturunkan dan ada yang diubah dan telah dibuang banyak daripadanya antaranya nama Ali a.s dalam banyak tempat dan selainnya. Demikian juga ia tidak mengikut susunan yang diredai Allah dan Rasulullah s.a.w”. [al-Safi, juz 1/49]

 Tafsir ini dicetak di Iran dan diberi mukaddimah oleh Abbas al-Tarjuman[2] di Tehran bertarikh 22 Jamadil Akhir 1415 H. Ditahkik dan ditashih al-A’lami yang bertaraf al-Allamah di sisi mereka dan dia langsung tidak membantah riwayat-riwayat ini. Dalam mukadimahnya, Abbas Tarjuman menyatakan bahawa Tafsir al-Safi adalah kitab penting dan menjadi rujukan semua Syiah selepas al-Kashani dan diakui juga al-Tabtabai yang terkenal dengan tafsir al-Mizan selaku tafsir Syiah yang paling terkini menjadikan Tafsir al-Safi rujukan utamanya.

Seorang lagi Alim Syiah bernama Nikmatullah al-Jazairi[3] menyatakan :

إن تسليم تواترها { القراءات السبع } عن الوحي الآلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا ، مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها.

Maksudnya : “Sesungguhnya menerima bahawa Qiraat yang tujuh merupakan wahyu Ilahi dan dibawa turun oleh Jibril membawa kepada penolakan kahabar-khabar yang mustafid bahkan mutawatir yang menunjukkan dengan jelas berlakunya tahrif dalam al-Qur’an secara kalam, madda, dan i’rab, bersamaan juga para ashab kita (ulama Syiah) ridwanullah ‘alaihim telah menerima kesahihannya (yakni riwayat tahrif al-Qur’an) dan membenarkannya”. [al-Anwar al-Nukmaniah, 2/357, cet. Muassasah al-A’lami, Beirut].

Kmeudian Nikmatullah al-Jazairi menyatakan pula :

نعم قد خالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسي وحكموا بأن ما بين دفتي المصحف هو القرآن المنزل لا غير ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل…

Maksudnya : “Ya, memang telah menyalahi pendapat ini al-Murtada, al-Saduq, dan  Syeikh al-Tabrasi serta menghukum bahawa apa yang terdapat dalam mushaf (hari ini) adalah al-Qur’an yang diturunkan tidak lainnya dan tidak berlaku padanya tahrif atau tabdil..” [Ibid, 2/ 357-358]

Lima baris setelah itu dia menyatakan :

والظاهر أن هذا القول  إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة منها سد باب الطعن عليها

Maksudnya : “dan yang zahir bahawa pendapat ini (menafikan tahrif) lahir kerana terdapat kepentingan yang banyak antaranya menutup ruang daripada dicela..” [Ibid, 2/358]

Dengan jelas lagi terang bahawa pendapat sebahagian mutaakhirin Syiah mengatakan al-Qur’an tidak diubah hanyalah Taqiyah sahaja yakni bermuka-muka. Nikmatullah al-Jazairi membuktikan bahawa mereka ini hanya bertaqiyah dengan mendatangkan riwayat-riwayat dalam kitab-kitab mereka ini yang jelas menyatakan adanya tahrif. [Ibid, 2/358].

Berkata al-Baqir al-Majlisi :

موثق ، وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم، فالخبر صحيح. ولا يخفي أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى ، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا ، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لايقصر عن أخبار الامامة فكيف يثبتونها بالخبر ؟

Maksudnya : “(hadis ini) disiqahkan, dalam sebahagian naskhah daripada Hisyam bin Salim pada tempat Harun bin Salim, maka khabar ini sahih. Dan tidak tersembunyi bahawa khabar ini dan banyak khabar-khabar yang sahih lagi jelas menyatakan terdapat kekurangan dalam al-Qur’an dan perubahan dan pada saya bahawa khabar-khabar dalam bab ini (Tahrif) mutawatir maknawi dan menolaknya kesemua khabar ini menyebabkan kita tidak boleh lagi berpegang dengan khabar-khabar (Syiah) sama sekali bahkan pada sangkaanku khabar-khabar dalam bab ini tidak kurang banyaknya dengan khabar berkenaan imamah maka bagaimana mereka boleh menerapkannya dengan khabar? (yakni jika menolak khabar Tahrif ini wajib juga membatalkan akidah berkenaan imam maksum yang 12)”. [Miratul Uqul, 12/525]

Berkata Adnan al-Bahrani yang berstatus al-Allamah al-Hujjah di sisi Syiah :

الأخبار التي لا تحصى كثيره وقد تجاوزت حد التواتر ولا في نقلها كثير فائده بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين وكونه من المسلمات عند الصحابة والتابعين بل واجماع الفرقة المحقة وكونه من ضروريات  مذهبهم وبه تضافرت أخبارهم

Maksudnya : “Khabar-khabar yang tidak terhitung banyaknya telah melepasi had mutawatir sehingga meriwayatkannya tidak lagi memberi faedah selepas meluasnya pendapat Tahrif al-Qur’an dan perubahan padanya di sisi kedua-dud pihak dan keadaannya diterima di sisi sahabat dan tabiin bahkan ijmak pihak yang benar (Syiah) dan perkara ini termasuk perkara asas mazhab mereka dan dengan itu banyaknya riwayat”. [Masyariq al-Syumus al-Durriah, 126, Maktabah al-Adnaniah, Bahrain].

Daripada dua kenyataan tokoh Syiah ini, kita dapati bahawa walaupun hadis-hadis berkenaan tahrif di sisi Syiah ada yang daif tetapi khabar berkenaan perkara ini adalah banyak mencapai tahap mutawatir dan kepercayaan bahawa al-Qur’an telah diubah menjadi perkara asasi mazhab Rafidah. Kenyataan ini membatalkan semua dakwaan Risalah Salamah al-Qur’an min al-Tahrif yang cuba menafikan akidah Syiah berkenaan Tahrif  beralasan hadis-hadis berkenaan ini adalah Ahad dan daif serta tidak terdapat dalam kitab muktabar. Jika kita lihat di atas, semua sumber yang kami nukilkan adalah riwayat muktabar dan kitab rujukan utama Syiah dalam semua akidah mereka.

Adanan al-Bahrani dalam kenyataannya di atas bergerak lebih jauh lagi apabila mendakwa Ahli Sunnah wal Jamaah juga percaya dengan akidah Tahrif bahkan menisbahkannya kepada Sahabat dan Tabiin.

Antara Imam besar Syiah yang percaya akidah ini juga adalah al-Kulaini sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Kashani :

واما اعتقاد مشايخنا « ره » في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه وكذلك استاذه علي بن إبراهيم القمي ( ره ) فان تفسيره مملوّ منه وله غلو فيه ، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي رضي الله عنه فانه أيضا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج .

Maksudnya : “Adapun Iktikad para Masyaeikh kita dalam masalah ini (Tahrif al-Qur’an) adalah jelas sekali. Daripada Kepercayaan Islam Muhammad bin Yaakub al-Kulaini bahawa dia berkeyakinan dengan tahrif dan kekurangan al-Qur’an kerana dia meriwayatkan riwayat yang banyak berkenaan perkara ini dalam kitabnya al-Kafi dan tidak pula dia mengkritiknya sedangkan dia juga menyatakan di awal kitabnya bahawa dia percaya dengan apa yang dia riwayatkan dalamnya. Demikian juga gurunya Ali bin Ibrahim al-Qummi, tafsirnya banyak memuatkan hal ini dan dia sangat melampau dalam mempercayainya, demikian juga Syeikh Ahmad bin Abu Talib al-Tabrasi dia turut menulis perkara yang sama dalam kitab al-Ihtijaj”. [al-Safi. 1/52].

Jelas dalam kenyataan al-Kashani ini menolak dakwaan penulis Salamah al-Qur’an bahawa tidak semestinya al-Kulaini meriwayatkan sesuatu perkara dia mempercayainya. Mereka cuba bertaqiah dengan menyembunyikan kenyataan al-Kulaini dalam Mukadimah kitabnya bahawa setiap riwayat yang dia nyatakan dalam kitabnya al-Kafi, dia beriman dengannya. Demikian juga dakwaan bahawa akidah Tahrif ini adalah pendapat syaz dalam mazhab Rafidi, ini  kerana ianya terdapat dalam al-Kafi dan al-Ihtijaj dan kedua-dua kitab ini merupakan antara sumber utama Syiah selain Man la Yahduruhu al-Faqih dan Bihar al-Anwar bukan syaz.

Penolakan Akidah Tahrif daripada Syiah adalah Taqiyah Sahaja:

Sebahagian ulama terkemudian Syiah menolak dakwaan tahrif ini tetapi mereka menolaknya sebagai taqiyah sahaja. Buktinya perkataan Nikmatullah al-Jazairi :

نعم قد خالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسي وحكموا بأن ما بين دفتي المصحف هو القرآن المنزل لا غير ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل…

Maksudnya : “Ya, memang telah menyalahi pendapat ini al-Murtada, al-Saduq, dan  Syeikh al-Tabrasi serta menghukum bahawa apa yang terdapat dalam mushaf (hari ini) adalah al-Qur’an yang diturunkan tidak lainnya dan tidak berlaku padanya tahrif atau tabdil..” [al-Anwar al-Nukmaniah, 2/ 357-358]

Kemudian Nikmatullah berkata :

والظاهر أن هذا القول  إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة منها سد باب الطعن عليها

Maksudnya : “dan yang zahir bahawa pendapat ini (menafikan tahrif) lahir kerana terdapat kepentingan yang banyak antaranya menutup ruang daripada dicela..” [Ibid, 2/358]

Syiah Rafidah adalah al-Batiniah

Walaupun mereka menetapkan tiada Tahrif pada lafaz, tetapi mereka ini masih juga percaya bahawa Sahabat telah mengubah al-Qur’an melalui tafsirannya. Menurut Syiah tafsiran ini bukanlah tafsiran biasa tetapi yang dibawa Jibril a.s dan dinamakan al-Qur’an juga. Lihat perkataan  al-Khuie :

أن وجود مصحف لامير المؤمنين – عليه السلام – يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه ، وتسالم العلماء الاعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لاثباته ، كما أن اشتمال قرآنه – عليه السلام – على زيادات ليست في القرآن الموجود ، وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن ، وقد أسقطت منه بالتحريف ، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل ، وما يؤول إليه الكلام ، أو بعنوان التنزيل من الله شرحا للمراد .

Maksudnya : “Sesungguhnya kewujudan Mushaf Amirul Mukminin (Saidina Ali r.a) yang berbeza dengan al-Qur’an yang ada sekarang dari segi susunan surah sesuatu yang tidak sepatutnya diragui dan penerimaan Ulama (Syiah) yang besar akan kewujudannya mencukupkan kita daripada bersusuah payah mengisbatkannya. Demikian juga al-Qur’an beliau (Ali r.a) mengandungi tambahan-tambahan yang tiada dalam al-Qur’an yang ada sekarang, tetapi ini tidak menunjukkan bahawa tambahan ini daripada al-Qur’an dan telah dibuang secara tahrif tetapi yang sahihnya tambahan-tambahan ini adalah tafsir dengan makna takwil yang dirujuk makan kalam padanya atau suatu penurunan daripada Allah sebagai penerang kepada maksud”. [al-Bayan, 223].

Malang sungguh nasib al-Khuie, dia cuba menafikan Syiah mengatakan bahawa al-Qur’an yang wujud hari ini diubah tetapi membawa kepada pendedahan rahsia yang lebih besar iaitu menurut al-Khuie wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w itu ada dua jenis, pertama dinamakan al-Qur’an yang diperintah untuk disampaikan kedua adalah wahyu yang berupaya tafsiran kepada al-Qur’an tadi. Perkataan al-Khuie ini adalah jelas perkataan al-Batiniah al-Ismailiah dan pengaruh Sufi Wihdatul Wujud. Lihat perkataan Khuie berikut :

وحاصل ما تقدم : أن وجود الزيادات في مصحف علي عليه السلام وإن كان صحيحا ، إلا أن هذه الزيادات ليست من القرآن ، ومما أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بتبليغه إلى الامة

Maksudnya : “Hasil penjelasan terdahulu bahawa kewujudan tambahan-tambahan dalam Mushaf Ali a.s jika sahih sekalipun tetapi tambahan ini bukanlah daripada al-Qur’an itu sendiri dan bukan daripada wahyu yang diperintah kepada Rasulullah s.a.w untuk menyampaikannya kepada umat”. [al-Bayan, 225].

Jelas daripada kalam al-Khuie ini dia mempercayai al-Qur’an ada makna batin yang telah disembunyikan oleh sahabat secara khianat.

Hakikat yang Terakhir dan Terpahit :

Walaupun ulama Syiah mutaakhirin berusaha bersungguh-sungguh menafikan berlakunya tahrif al-Qur’an namun hakikatnya mereka beriman secara diam kewujudan tahrif. Buktinya adalah segala ulama Syiah yang mengakui wujudnya tahrif seperti al-Qummi, al-Majlisi, al-Kulaini, al-Tabrasi, al-Nuri al-Tabrasi, al-Bahrani dan lain-lainnya masih diiktiraf sebagai Imam dan Marji’ yang menjadi rujukan Syiah dan mereka juga yang meriwayatkan akidah-akidah kufur Syiah yang lain sedangkan sebagai seorang muslim, mereka ini hendaklah dikafirkan dan dikeluarkan daripada Islam kerana melakukan kufur akbar. Kitab-kita mereka perlu dibakar dan dibuang bukan terus disebarkan secara percuma di internet dan boleh dimuat turun secara percuma.

Namun, jika kita-kitab ini dibakar, di manakah lagi Syiah akan mendapat rujukan mereka? Semua akidah mereka akan hangus bersama kitab tersebut menunjukkan bahawa sumber-sumber akidah Tahrif di sisi Syiah adalah muktamad. Demikian juga jika para maraji’ Syiah ini mereka kafirkan, terpaksalah mereka mengaku bahawa mazhab mereka tidak lain tidak bukan daripada kaum kafir kerana semua mereka yang mengisbatkan Tahrif ini orang yang sama meriwayatkan akidah-akidah Rafidah yang lain. Wallahua’lam.

KESIMPULAN :

“Syiah Rafidah yang wujud dengan nama Imamiah di Iran hari ini adalah sebenarnya Syiah Ghulah dan mereka mengingkari perkara  daruriat Syariah Islamiah iaitu al-Qur’an. Oleh itu, mereka adalah kafir asli yang sama sekali tidak termasuk dalam kaum muslimin”.

[1] Al-Ayashi ini kedudukannya di sisi Syiah adalah al-Muhaddis al-Jalil (Ahli Hadis yang Mulia) ditahkik oleh Hashim al-Rasuli al-Mahallati seorang muhaqqiq Syiah Iran. Dia langsung tidak mengkritik riwayat yang jelas kufur ini.

[2] Abbas Tarjuman daripada keluarga Tarjuman, seorang alim Syiah berasal daripada Iraq lalu berhijrah ke Iran dan menetap di Tehran sehingga kewafatannya pada 10 Januari 2008  lihat : http://www.iraker.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=5935&Itemid=1

[3]Martabatnya di sisi Syiah adalah Raisul Ulama (Ketua Para Ulama) wafat 1112 H.


KHOMEINI : AYAT ALLAH ATAU AYAT SYAITAN?

OLEH : MUHAMMAD ASRIE BIN SOBRI

 

PENGENALAN KEPADA KHOMEINI

Khomeini atau disebut oleh pengikutnya sebagai Ayatullah Ruhullah Khomeini yang membawa maksud Khomeini Ayat dan Ruh Allah.

Khomeini merupakan figur atau tokoh sejarah dunia yang agung dan terkenal kerana dialah pengasas Republik Islam Iran dan berjaya menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi pada tahun 1979 M melalui Revolusi Islam Iran.

Khomeini dilahirkan di bandar Khomein yang terletak di arah Barat Daya Tehran, ibu negara Republik Iran pada tahun 1902 M/ 1320 H. Nama sebenarnya Mustafa Ahmad al-Musawi al-Khomeini. Datuknya Ahmad berasal daripada India kemudian berhijrah ke Iran pada tahun 1885 M. Bapanya mati dibunuh setahun setelah kelahirannya dan ketika dia hampir baligh, ibunya meninggal dunia. Dia dibesarkan oleh abangnya dan mendalami ajaran Syiah sehingga menjadi seorang ulama Syiah. Pada  tahun 1965 M, Shah Muhammad Reza Pahlavi telah membuang Khomeini ke Turki kemudian dia meminta izin supaya dibuang ke Iraq lalu mendapat kebenaran Syah dan pemerintah Iraq. Dia tinggal di Iraq selama 15 tahun dan menjadikan Najaf sebagai tempat tinggalnya. Dia tidak melancarkan apa-apa serangan terhadap Syah Iran sehinggalah tahun 1968 M apabila Parti Baath memerintah Iraq. Parti Baath mengalu-alukan para penentang Syah Iran dan Khomeini diberi kedudukan istimewa sehingga dia diberi slot  radio tersendiri untuk mengembangkan idea revolusinya.

Kerajaan Iraq memberikan Khomeini kebebasan dan keistimewaan sehingga permohonannya supaya hukuman mati terhadap Syed Hasan Syirazi ditarik balik turut diperkenan kerajaan Revolusi Iraq. Bahkan Saddam Husein selaku Timbalan Ketua Majlis Revousi Iraq menerima permohonan tersebut.

Kemudian, dia cuba untuk berpindah ke Kuwait setelah kerajaan mengenakan sedikit sekatan ke atasnya tetapi kerajaan Kuwait enggan membenarkan lalu kerajaan Iraq berkenan untuk menerimanya kembali.

Pada tahun 1978 M, Khomeini meninggalkan Iraq lalu pergi ke Paris dan menetap di sana sehinggalah kejatuhan Syah Iran pada tahun 1979 M. Apabila jatuhnya Syah Iran, Muhammad Reza Pahlavi, Khomeini diangkat sebagai pemimpin agung Iran dikenali sebagai (Ruhbar). Pada tahun 1989 M ketika berumur 89 tahun.

AKIDAH KHOMEINI

Khomeini adalah pengikut setia ajaran Syiah Imam Dua Belas atau dikenali juga sebagai Syiah Imamaiah, Syiah Jaafariah, dan al-Rafidah.

Khomeini dalam menjalankan pemerintahan berteraskan bahawa dia adalah wakil kepada Imam al-Hujjah al-Qaim al-Mahdi al-Muntazar, Muhammad bin Hasan al-Askari iaitulah imam Syiah ke-12 yang kononya ghaib dan akan datang semula di akhir zaman. Berikut beberapa pandangan akidah Khomeini :

PERTAMA : WILAYATUL FAQIH

Konsep wilayatul faqih bermaksud, Ruhbar yakni Pemimpin Tertinggi Iran adalah wakil kepada Imam ke-12 yang ghaib dan hendaklah wakil ini daripada kalangan ulama dan maraji’ Syiah.

Konsep ini adalah warisan daripada Dinasti Safawiah iaitulah kerajaan Syiah Iran yang pertama dan sekaligus kerajaan Syiah Imamiah yang pertama di atas muka bumi di mana Syah Ismail al-Safawi mengisytihar dirinya sebagai wakil Imam Ghaib. Akidah ini membolehkan pemerintah yakni al-Faqih tadi berbuat sesuka hati tanpa ditentang kerana menurut Khomeini, al-Faqih ini memiliki Ilmu yang sempurna dan Keadilan yang mutlak. Berkata Khomeini :

لو قام الشخص الحائز لهاتين الخصلتين بتأسيس الحكومة تثبت له نفس الولاية التي كانت ثابتة للرسول الأكرم – صلّى الله عليه وآله وسلّم -، ويجب على جميع النّاس إطاعته

Maksudnya : “jikalau bangun seseorang yang cukup dua perkara ini (ilmu dan adil) dengan mendirikan kerajaan maka sabit baginya kekuasaan yang sama yang sabit bagi Rasul yang paling mulia s.a.w dan wajib atas sekalian manusia mentaatinya”. [al-Hukumah al-Islamiah, 80].

Akidah ini adalah kufur kerana menyamakan ‘kekuasaan’ Faqih dengan ‘kekuasaan’ Rasul sedangkan menurut Islam, pemerintah selepas Rasul itu hanya sama daripada segi tugas bukan kekuasaan kerana Rasul berhak menghalal dan mengharamkan adapun pemerintah hanya memastikan manusia mengikut undang-undang yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan.

Melalui konsep ini, Khomeini meletakkan dirinya sama dengan Rasul dan Imam-imam Syiah dalam kekuasaan walaupun tidak sama dari segi kedudukan dan martabat. Oleh itu, terdapat beberapa ulama Syiah sendiri menentang konsep ini.

 

KEDUA : IMAM SYIAH DAN KEDUDUKAN MEREKA

Berkata Khomeini :

من ضروريات مذهبنا أنه لا يصل أحد إلى مراتب الأئمة – عليهم السّلام – المعنوية. حتى الملك المقرّب، والنّبي المرسل.

Maksudnya : “termasuk perkara daruri mazhab kita (Syiah) bahawa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang boleh mencapai martabat Imam-imam ‘alaihimussalam secara maknawi bahkan Malaikat yang hampir dengan Allah dan Nabi yang diutuskan pun (tidak akan sama dengan Imam Syiah)”. [al-Hukumah al-Islamiah, 84].

Menurut Khomeini, Imam-imam syiah adalah lebih hebat daripada Nabi-nabi dan para Rasul serta Malaikat. Akidah ini merupakan akidah umum Syiah Imamiah sebagaimana yang disebut dalam kitab agung mereka Usul al-Kafi :

قال أبو عبد الله » أن عندنا والله سرا من أسرار الله وعلما من علم الله، والله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل«

Maksudnya : “Berkata Abu Abdullah (yakni Jaafar al-Sadiq) : Sesungguhnya di sisi kami (yakni para Imam Syiah) rahsia daripada rahsia-rahsia Allah dan ilmu daripada ilmu-ilmu Allah, demi Allah, tidaklah dibawa (yakni rahsia dan ilmu ini) malaikat yang dekat (dengan Allah) dan Nabi yang diutuskan (Rasul)”. [al-Kafi, 1/331, Kitab al-Hujjah].

Akidah ini adalah kufur kerana Ahli Sunnah wal Jamaah telah bersepakat mengkafirkan Ibn Arabi al-Sufi apabila dia mengatakan Wali lebih afdal daripada Nabi sedangkan Ahli Sunnah wal Jamaah telah bersepakat : ‘Seorang Nabi lebih afdal (utama) di sisi Allah daripada sekalian wali’ [Syarh al-Tahawiah, 1/504 dan selepasnya].

KETIGA : RUBUBIAH PARA IMAM

Akidah Syiah Imamiah percaya Imam mempunyai kuasa sebagaimana kuasa Tuhan dalam mentadbir ‘alam ini. Ini merupakan kekufuran yang lebih daripada kekufuran Abu Lahab dan Abu Jahal. Berkata Khomeini :

إذ للإمام مقامات معنوية مستقلة عن وظيفة الحكومة. وهي مقام الخلافة الكلية الإلهية التي ورد ذكرها على لسان الأئمة – عليهم السّلام – أحياناً. والتي تكون بموجبها جميع ذرات الوجود خاضعة أمام “ولي الأمر”.

Maksudnya : “ini kerana bagi imam itu kedudukan-kedudukan maknawi yang tersendiri terpisah daripada tugasan pentadbiran iaitulah keududukan Khilafah yang menyeluruh bersifat ketuhanan yang sabit penyebutannya daripada Imam-imam dan yang dengannya sekalian zarrah yang wujud tunduk kepada Waliyyul Amri (Imam)”. [Al-Hukumah Al-Islamiah, 84].

Perkataan Khomeini ini merujuk kepada akidah Syiah dalam Kitab al-Kafi :

أَ مَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ

Maksudnya : “tidakkah engkau tahu bahawa dunia dan akhirat itu untuk Imam, dia mengurusnya sekehendaknya dan dia memberinya kepada sesiapa yang dia hendaki harus baginya daripada Allah”. [Kitab al-Kafi bi Tahqiq al-Majlisi wal Bahbudi, 4/350, m.s 409].

Dalam Biharul Anwar dinyatakan :

عن أبي عبد الله قال « والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. فقيل له: أعندك علم الغيب؟ فقال له: ويحك! إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء»

Maksudnya : Daripada Abu Abdullah (Jaafar al-Sadiq) katanya : “Demi Allah telah diberi kepada kami (yakni para Imam Syiah) ilmu golongan terdahulu dan terkemudian”. Maka ditanya kepadanya : Adakah kamu mempunyai ilmu ghaib? Maka jawabnya : “Cis kamu! Sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada dalam sulbi lelaki dan rahim wanita”. [Bihar al-Anwar, 27/26].

Akidah ini jelas kufur kerana menyandarkan hak tasarruf dalam kerajaan Allah kepada makhluk dan mendakwa ilmu ghaib berada pada makhluk.

 Firman Allah dalam surah al-Kahfi ayat 26 :

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

Maksudnya :“Katakanlah (Wahai Muhammad): “Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur; bagiNya lah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi; terang sungguh penglihatanNya (terhadap segala-galanya)! tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadaNya dan Dia tidak menjadikan sesiapapun masuk campur dalam hukumNya” .

Dan firman-Nya dalam surah Luqman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Maksudnya : “Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. dan Dia lah jua yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim (ibu yang mengandung). dan tiada seseorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok (sama ada baik atau jahat); dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi amat meliputi pengetahuanNya” .

KEEMPAT : KESEMPURNAAN SYARIAT ISLAM

Khomeini berkeyakinan bahawa syariat Islam belum sempurna sehingga datangnya Imam Mahdi yang Ghaib itu. Akidah ini sangat-sangat kufur kerana firman Allah s.w.t :

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Maksudnya :”pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa (daripada memesongkan kamu) dari agama kamu (setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya). sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka, sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepadaKu. pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu..”. – [Al-Maidah : 3]

Sedangkan menurut Khomeini :

فكل نبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل وكان هدفه هو تطبيقه في العالم، لكنه لم ينجح وحتى خاتم الأنبياء (ص) الذي كان قد جاء لإصلاح البشر وتهذيبهم وتطبيق العدالة فإنه هو أيضا لم يوفق. وإن من سينجح بكل معنى الكلمة ويطبق العدالة في جميع أرجاء العالم هو المهدي المنتظر.

Maksudnya : “Maka setiap Nabi itu datang untuk menegakkan keadilan dan matlamatnya adalah melaksanakannya dalam alam tetapi dia tidak berjaya sehinggakan Penutup sekalian Nabi s.a.w sekalipun yang telah datang untuk memperbaiki keadaan manusia, mendidik mereka, dan menegakkan keadilan tetapi sesungguhnya baginda juga tidak berjaya. Adapun yang akan berjaya dalam usaha ini dan menegakkan keadilan di segenap penjuru alam adalah al-Mahdi al-Muntazar”. [Mukhtarat min Ahadis wa Khutab al-Khomeini, 42].

Ucapan Khomeini amat buruk adabnya dengan Rasulullah s.a.w dan dengan sekalian Nabi dan Rasul serta kufur kepada Allah s.w.t.

KELIMA : KEDUDUKAN SAHABAT DAN SALAF SOLEH

Khomeini memusuhi para sahabat Nabi s.a.w terutama Abu Bakar, Umar, Usman dan Muawiyah radiallahu’anhum. Ini jelas dalam kenyataannya :

بعد رحلة الرّسول الأكرم  صلّى الله عليه وآله وسلّم  لم يسمح المعاندون وبنو أمية لعنهم الله باستقرار الحكومة الإسلامية بولاية علي بن أبي طالب  عليه السلام.لم يسمحوا بتحقق الحكومة التي كانت مرضية عند الله تعالى وعند الرّسول الأكرم  صلّى الله عليه وآله وسلّم  وفي النتيجة بَدَّلوا أساس الحكومة.

Maksudnya : “selepas kewafatan Rasul yang mulia s.a.w para penentang (yakni sahabat) dan Bani Umaiah –semoga mereka dilaknat Allah- tidak membenarkan berdirinya kerajaan Islam di bawah pemerintahan Ali bin Abi Talib a.s. Mereka tidak membenarkan terlaksananya kerjaan yang diredai allah dan Rasul yang mulia s.a.w dan natijahnya mereka mengubah asas kerajaan”. [al-Hukumah al-Islamiah, m.s 60].

Khomeini mencaci Muawiyah r.a dengan katanya :

وهكذا تكون حكومة العدل الإسلامية، فهي ليست كتلك الحكومات التي تسلب الشعب الأمن، وتجعل النّاس يرتجفون في بيوتهم خوفاً من مفاجآتها وأعمالها. كما كان الأمر في حكومة معاوية وأمثالها من الحكومات، حيث سلب النّاس الأمن

Maksudnya : “dan demikianlah kerajaan Islam yang adil, maka ia tidak sama dengan kerajaan-kerajaan yang mencabut keamanan rakyat dan menjadikan mereka takut berada dalam rumah mereka sendiri daripada serangan pegawai-pegawai kerajaan seperti kerajaan Muawiyah dan yang seumpamanya daripada kerajaa-kerajaan yang menghilangkan keamanan rakyat”. [Ibid, m.s 111].

Akidah ini merupakan akidah seluruh orang Syiah Imamiah sebagaimana tertera dalam kitab mereka :

إنَّ أبا بكر وعمر كانا كافرين , الذي يحبهما فهو كافر أيضاً

Maksudnya : “sesungguhnya Abu Bakar dan Umar adalah kafir, orang yang mencintai keduanya adalah kafir juga”. [al-Majlisi, Haqqul Yaqin, m.s 522].

Akidah Syiah Imamiah ini adalah kufur kerana Allah s.w.t telah berfirman :

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Maksudnya : dan orang-orang yang terdahulu – yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang “Muhajirin” dan “Ansar”, dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta ia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar. [al-Taubah :100].

Dengan jelas dalam ayat ini Allah s.w.t meredai sahabat, demikian juga dalam ayat-ayat lain yang banyak. Baginda Rasul s.a.w juga bersabda :

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ

Maksudnya : “Janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku kerana sesungguhnya jika seorang daripada kamu menginfakkan emas sebesar Uhud sekalipun tidak akan sama kedudukannya dengan sedekah para sahabatku sebanyak satu cupak dan tidak juga setengah daripadanya”. [al-Bukhari & Muslim].

Begitu juga Sabda Nabi s.a.w :

أبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ في الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ في الْجَنَّةِ ، وعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ في الْجَنَةِ ، وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ عَمْرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وأبو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِيَ الْجَنَّةِ.

Maksudnya : “Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam Syurga, Usman dalam syurga, ali dalam syurga, Talhah dalam syurga, al-Zubair dalam syurga, Abdul Rahman bin Auf dalam syurga, Saad bin Abi Waqqas dalam syurga, said bin Zaid dalam syurga, Abu Ubadidah al-Jarah dalam syurga”. [Ahmad, al-Tarmizi, al-Nasai dalam Kubra, dan Abu Daud dengan jalan daripada Said bin Zaid].

Sabda Nabi s.a.w kepada Muawiyah r.a :

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا , وَاهْدِ بِهِ

Maksudnya : “Ya Allah, jadikanlah dia (yakni Muawiyah) sebagai yang memberi pembimbing kepada kebenaran, diberi bimbingan ke arah kebenaran, dan jadikanlah dia sebagai penyebab hidayah”. [Ahmad & al-Tarmizi].

Ayat dan hadis-hadis ini menjadi bukti bahawa Syiah Imamiah dan Khomeini mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Mereka telah mengikuti jejak langkah para Munafik dalam membenci sahabat radiallahu’anhum.

KEENAM : SIAPAKAH TUHAN KHOMEINI?

Ini adalah persoalan terpenting dalam akidah Khomeini iaitu siapakah Tuhan yang disembah Khomeini? Khomeini menjawab :

” إننا لا نعبد إلهاً يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ، ثم يقوم بهدمه بنفسه ، ويجلس يزيداً ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس ، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه ”

Maksudnya : “Sesungguhnya kami (Syiah Imamiah) tidak menyembah Tuhan yang mendirikan bangunan yang hebat untuk ibadah, keadilan, dan bergama (yakni Islam) kemudian Dia memusnhakannya dengan sendiri dan mendudukkan Yazid (anak Muawiyah), Muawiyah, Usman, dan selain mereka daripada penzalim di atas kerajaan manusia dan tidak menetapkan hala tuju umat kewafatan Nabi-Nya”. [Kasyful Asrar, m.s 123 & 124].

Maka jelas tuhan Khomeini bukanlah Allah s.w.t tetapi tuhan yang wujud dalam khayalannya sendiri. Realiti telah menyatakan bahawa Usman r.a, Muawiyah r.a dan Yazid r.h telah pun menjadi Khalifah dan memerintah, begitu juga Bani Umayyah dan Abbasiah. Kejadian ini berlaku di bumi kita ini dalam alam ini. Menurut akidah kaum muslimin, semua kejadian dalam alam ini berlaku dengan kehendak dan izin Allah s.w.t. Maka, jika Khomeini hendak menyembah Tuhan yang tidak melantik Usman r.a, Muawiyah r.a dan lainnya sebagai khalifah, tidak ada jalan lain bagi Khomeini kecuali dengan menyembah selain Allah…!! Demikian juga dengan jelas Khomeini mencela Saidina Usman bin Affan r.a dan Muawiyah r.a sedangkan kedua-duanya adalah sahabat besar Rasulullah s.a.w. Usman adalah menantu Rasulullah dan Muawiyah adalah ipar Rasulullah sehingga digelar Khalul Mukminin (Bapa Saudara Orang-orang Beriman).

KETUJUH : KHOMEINI DAN AL-QUR’AN

Khomeini Laknatullahi ‘alaih telah menuduh para sahabat radiallahu’amhum mengubah al-Qur’an. Katanya :

 

Maksudnya : “Jikalau masalah Imamah telah sabit dalam al-Qur’an maka sesungguhnya mereka ini yang tidak mengambil berat akan Islam dan al-Qur’an kecuali dengan tujuan keduniaan dan kepimpinan adalah mereka ini menjadikan al-Qur’an sebagai jalan untuk melaksanakan tujuan mereka yang mencurigakan dan mereka menghilangkan ayat-ayat dari mushafnya dan menggugurkan al-Qur’an daripada pandangan dunia selama-lamanya dan mengaibkan al-Qur’an dan kaum muslimin selama-lamanya dan dengan itu menisbahkan keaiban yang sama dihukum ke atas kitab-kitab Yahudi dan Nasrani kepada kaum muslimin” [Kasyful Asrar, m.s 132].

Khomeini cuba menyatakan bahawa jikalau Allah s.w.t menyatakan dalam al-Qur’an sekalipun bahawa Ali r.a adalah Khalifah selepas Rasulullah s.a.w tentulah para sahabat akan menghilangkan ayat-ayat tersebut. Tuduhan ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin para sahabat yang menjadi kepercayaan Rasulullah s.a.w sanggup melakukan hal yang terkutuk ini? Dan mana mungkin al-Qur’an yang dipelihara oleh Allah s.w.t sendiri mampu diubah? !! Allah s.w.t berfirman :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Maksudnya : “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya.” [al-Hijr : 9].

Apakah Allah s.w.t cuai dalam menjaga al-Qur’an sehingga akan ada yang mampu mengubahnya?!

Golongan Syiah cuba menafikan akidah mereka bahawa al-Qur’an diubah tetapi perkataan Khomeini ini sangat jelas bahawa dia mengiktiraf tidak mustahil berklakunya pengubahan al-Qur’an daripada Khulafa’ yang tiga dan Muawiyah radiallahu’anhum. Demikian Khomeini mengiktiraf doa Sonamai Quraish yang dibaca Syiah dalam solat mereka untuk melaknat Abu Bakar dan Umar radiallahu’anhuma dan di dalam doa itu sangat jelas menyatakan Abu Bakar dan Umar mengubah al-Qur’an. [Lihat Kitab Iksir ad-Da’awat].

KELAPAN : SYIRIK MENURUT KHOMEINI

Khomeini dalam kitanbya beranggapan memohon doa kepada mayat dan menyeru roh si mati adalah tidak syirik :

 

Maksudnya : “dan selepas jelas bahawa syirik itu apabila menminta sesuatu kepada selain Tuhan sekalian ‘alam di atas asas benda yang diminta itu adalah sembahan maka jika selain asas ini tidaklah syirik (yakni meminta kepada makhluk tanpa iktikad makhluk itu Tuhan tidaklah syirik) dan tidak ada bezanya (tempat meminta itu) hidup atau mati. Maka meminta hajat kepada batu kecil atau besar bukanlah syirik sekalipun ianya amalan batil. Kemudian jika kita meminta pertolongan daripada ruh-ruh suci daripada kalabgan nabi-nabi dan imam-imam yang mana mereka ini diberi qudrat oleh Allah (maka ini bukanlah syirik)”. [Kasyful Asrar, m.s 49].

Demi Allah, kami bersaksi bahawa kalam ini serupa sekali dengan perkataan orang-orang Tasawuf tertutama Tariqat Naqsyabandiah Khalidiah . Maka, dengan akidah ini Khomeini menafikan Abu Lahab, Abu Jahal dan seluruh musyrikin Qurasih adalah syirik. Ini kerana musyrikin Quraish bukanlah meminta kepada Lata dan Uzza kerana keduanya Tuhan tetapi sebagai wasilah (perantara) antara mereka dengan Tuhan sahaja.  Firman Allah s.w.t surah al-Zumar ayat ke-3 :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

Maksudnya : “dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi Pelindung dan Penolong (sambil berkata): “kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya”.

Golongan ini menurut Khomeini tidaklah syirik tetapi Allah berkata :

 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

Maksudnya :  “Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka (dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik) tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta (mengatakan yang bukan-bukan), lagi sentiasa kufur (dengan melakukan syirik)”.

Jelas Allah menghukum mereka sebagai Syirik Akbar (syirik besar) yang meletakkan mereka sebagai golongan Kufur.

Siapakah Khomeini sehingga dia berani memberikan hukum yang berbeza dengan hukum Allah s.w.t?!!  Sedangkan Khomeini berani berkata Abu Bakar r.a dan Umar r.a telah menyalahi al-Qur’an maka sekarang siapa yang sebenarnya menentang al-Qur’an?!! [Lihat Kasyful Asrar, m.s. 131-135]. Laknat Allah ke atas Khomeini dan yang seumpamanya!!Amin.

KESEMBILAN : PANDANGAN KHOMEINI TERHADAP AHLI SUNNAH

Khomeini berdusta apabila kononnya dia menyeru kepada kesatuan Islam kerana dia mengkafirkan  selain Syiah Imamiah :

وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة

Maksudnya : “adapun Nawasib dan Khawarij Laknat Allah atas mereka maka keduanya adalah najis tanpa teragak-agak lagi kerana keingkaran mereka (terhadap Imamah Ali) yang membawa kepada keinkaran Risalah (Rasulullah s.a.w)”. [Tahrir al-Wasilah, 118].

Pandangan Khomeini ini berdasarkan akidah Syiah Imamiah bahawa selain Imami adalah kafir :

واتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار

Maksudnya : “dan telah bersepakat Imamiah bahawa semua ahli bidaah adalah kafir”. [Awail al-Maqalat, m.s 49].

Maka, sebodoh-bodoh makhluk adalah mereka yang mengajak kepada mendekatkan mazhab Ahli Sunnah dengan Syiah atau yang disebut sebagai al-Taqrib. Kita boleh mencampurkan air mineral dengan air sirap tetapi kita tidak boleh mencampur air dengan minyak..Fahamilah!.

 

PENUTUP

KEDUDUKAN KHOMEINI DALAM SYARIAT :

Perkataan-perkataan Khomeini adalah zahir kufur dan zindiq dan diketahui Khomeini mati dalam akidahnya ini serta tidak pernah kembali bertaubat walaupun telah ditegakkan hujah. Oleh itu, hukum yang layak kepada Khomeini adalah dia kafir kepada Allah s.w.t kerana mencerca sahabat dan menghina Syariat serta merendah-rendahkan Allah s.w.t dan tidak mengkafirkan mereka yang dinyatakan kafir oleh Allah s.w.t dalam al-Qur’an. [Fatwa ini sama dengan fatwa Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albany r.h bertarikh 26/12/1407 H bersamaan 22 Ogos 1987 M.].

HUKUM ORANG AWAM DARIPADA AL-RAFIDAH AL-GHULAH

Para Ulama ahli Sunnah wal Jamaah telah bersepakat bahawa Syiah al-Rafidah Ghulah yang beriktikad Imam-imam mereka melebihi taraf para Nabi dan Malaikat[1], maksum tidak melakukan dosa, menjadikan takfir dan mencela para sahabat sebagai ibadat, beriktikad bahawa al-Qur’an telah diubah dan Nahjul Balaghah[2] adalah Saudara al-Qur’an, mereka ini kafir dengan kufur akbar. Bahkan firqah ini adalah kafir asli terkeluar daripada 72 firqah umat yang sesat[3].

Ulama juga bersetuju bahawa mereka termasuk jenis kufur nifaq yakni munafiq kerana mereka bermuka-muka dengan akidah Taqiyah dan menzahirkan mereka melazimi syiar Islam. Hukum mereka sama seperti Abdullah bin Ubai bin Salul dan munafiqin Madinah di zaman Rasulullah s.a.w. Berkata al-Allamah Ibn Usaimin r.h :

ومن عقيدة الرافضة : “التقية” وهي أن يظهر خلاف ما يبطن، ولا شك أن هذا نوع من النفاق، يغتر به من يغتر من الناس.

Maksudnya : “Antara akidah al-Rafidah adalah : al-Taqiyah iaitulah mereka menampakkan perkara yang menyalahi batin mereka dan tidak syak lagi bahawa ini termasuk jenis nifaq, tertipu akannya sesiapa yang tertipu”. [Fatawa Ibn Usaimin, 3/57].

Hukum ini tidak syak lagi berlaku pada pemimpin-pemimpin mereka seperti Khomeini, al-Khuie, Ali Khuma-ini dan lain-lain. Maka kekal kemusykilan berkenaan apakah kedudukan orang awam mereka seperti kebanyakan rakyat Iran dan sebahagian rakyat Iraq. Bahkan diketahui bahawa mereka ini dikelilingi dengan syubhat kerana hidup di negeri yang diperintah oleh imam-imam kesesatan.

Dalam fatwa no. 9247 Lajnah Daimah Arab Saudi diajukan masalah ini :

س2: ما حكم عوام الروافض الإمامية الإثني عشرية ؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟

ج2: من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال، وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا – حكم له بحكمهم كفرا وفسقا…

Maksudnya : “Soalan Kedua : Apakah hukum golongan awam al-Rafidah al-Imamiah al-Isna ‘Asyariah? Adakah perbezaan di antara hukum ulama yakni ulama firqah daripada firqah-firqah yang terkeluar daripada Islam dengan pengikutnya dari segi kufur dan fasiq?

Jawapan : Sesiapa yang menyokong daripada kalangan orang awam seorang imam dan imam-imam kufur dan sesat serta membantu pemimpin mereka dan pembesar mereka dalam keadaan mereka itu (yakni para pemimpin itu) melampaui batas (dengan kesesatannya) maka dihukum bagi mereka (awam) sama seperti hukum pemimpin mereka sama ada kufur atau fasiq…” [Fatwa Lajnah Daimah, 2/377].

Antara dalil yang digunakan adalah  firman Allah s.w.t menceritakan keadaan golongan awam musyrikin dalam neraka :

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ

Maksudnya : “dan mereka berkata lagi: “Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar”. [al-ahzab : 67].

Maka, Allah s.w.t menghukum kufur juga kepada kaum awam musyrikin yang menolak dakwah Rasulullah s.a.w kerana mengikut pemimpin mereka semata-mata.

Hukum ini berlaku jika mereka melakukan taqlid secara buta dan tidak mahu mencari dalil dan hujah walaupun mudah mendapatkannya. Mereka dalam kondisi ini tidak diberi uzur kerana kejahilan atau takwil. Berkata Imam Ibn al-Qayyim r.h :

طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً لهم يقولون: إنا وجدنا آباءَنا على أُمة، ولنا أُسوة بهم. ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، كنساءِ المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا نصب له أُولئك أنفسهم من السعى فى إطفاءِ نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب.وقد اتفقت الأُمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم

Maksudnya : “Peringkat golongan taklid dan jahil daripada orang-orang kafir dan pengikut mereka, dan yang dungu daripada kalangan mereka yang mengikut ketua-ketua mereka yang berkata : ‘Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami berada atas ajaran ini dan kami hanya mengikut mereka’; beserta dengan itu mereka meninggalkan ahli Islam, tidak memerangi mereka seperti isteri-isteri kafir harbi, hamba sahaya mereka, dan pengikut-pengikut mereka yang tidak menyertai memerangi kita, telah sepakat umat mereka ini kafir walaupun jahil bertaklid kepada pemimpin-pemimpin mereka dan imam-imam mereka”.[Tariq al-Hijratain, 124].

Adapun kanak-kanak, orang gila dan bodoh, dan seumpama mereka yang tidak mampu mencari hujah namun mereka tidaklah berniat daripada berpaling daripada kebenaran, maka mereka ini juga dihukum sebagai kufur tetapi urusan mereka di akhirat dikembalikan kepada Allah s.w.t, dan sabit dalam asar bahawa mereka akan diuji di akhirat nanti oleh Allah s.w.t. Adapun di dunia maka mereka tidak dianggap muslim bahkan tidak disolatkan jenazahnya dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Berkata Imam Ibn Qayyim r.h :

وأما العاجز عن السؤال والعلم الذى لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضاً أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له، غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، ومن لم تبلغه الدعوة.

Maksudnya : “Adapun orang yang lemah daripada bertanya dan mencari ilmu yang tidak mungkin mencari ilmu sama sekali maka mereka ini terdapat dua jenis; pertama : mereka yang hendak mencari hidayah dan mencintai hidayah tetapi tidak mampu mendapatinya kerana tiada orang yang boleh menunjukkannya (sebagai misal) maka hukumnya sama dengan hukum ahli fatran dan mereka yang tidak sampai dakwah…”[Tariq al-Hijratain, m.s 127].

Beliau juga menyatakan :

فأطفال الكفار ومجانينهم كفار فى أحكام الدنيا

Maksudnya : “Maka kanak-kanak orang kafir dan yang gila antara mereka adalah kafir juga dalam hukum-hakam di dunia”. [Ibid, 128].

Ini adalah asasnya dalam menetapkan hukum al-Rafidah al-Ghulah kerana mereka termasuk kafir asli bukan Ahli Bidaah yang dikafirkan. Berkata Imam Ibn Qayyim r.h:

وأما غالية الجهمية: فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب.

Maksudnya : “Adapun Pelampau Jahmiah maka mereka seperti Pelampau Rafidah, tidak ada bahagian bagi kedua puak ini dalam Islam”. [Madarij al-Salikin, Bab al-Tazakkur].

Pelampau al-Rafidah ini termasuklah :

  • 1- al-Qaramitah : Kumpulan yang bernisbah kepada Hamdan bin al-Asy’as al-Qarmati. Mereka mencabut Hajarul Aswad daripada Kaabah pada tahun 319 H dan melarikannya ke al-Ahsa selama 20 tahun.
  • 2- Al-Ismailiah : Kumpulan Syiah yang bernasab kepada Ismail bin Jaafar al-Sadiq dan diasakan oleh Abdullah bin Maimun al-Qaddah. Syiah ini terkenal dengan nama al-Fatimiah nisbah kepada kerajaan mereka yang memerintah utara Afrika dan berpusat di Mesir. Mereka adalah pengasas kota Kaherah dan Universiti al-Azhar. Ulama telah ijmak bahawa mereka kufur, atas dasar itu Salahuddin al-Ayyubi menjatuhkan kerajaan mereka melalui tipu daya dan membunuh menteri-menterinya. Ismailiah telah berpecah kepada cabang yang banyak antaranya Makarimah yang terdapat di Najran. Ismailiah Bohrah pula terdapat di Malaysia di daerah Klang[4].
  • 3- Al-Duruz : Kumpulan Syiah yang terhasil daripada Ismailiah diasaskan Nashtakin al-Durzi yang menganggap Allah adalah al-Hakim al-Fatimi, pemerintah kerajaan Fatimiah yang dibunuh pada 411 H. Pada hari ini mereka terdapat di Lubnan, Syria, dan Palestin. Sebahagian mereka menjadi askar kepada Yahudi Laknatullah ‘alaihim.
  • 4- Al-Nusairiah : Puak Syiah yang diasaskan Muhammad bin Nusair al-Namiri (w. 270 H). Mereka meletakkan Imam-imam mereka sama taraf dengan para Nabi. Mereka hari ini berada di Syria kebanyakannya dan Turki serta beberapa kawasan di Albania, Turkistan, dan Iran.

 


[1] Akidah ini jelas dinyatakan Khomeini dalam al-Hukumah al-Islamiah.

[2] Ini adalah perkataan Khomeini dalam al-Nidaa al-Akhir.

[3]Firqah yang mendakwa mereka Islam tetapi tidak dimasukkan dalam senarai 72 firqah yang sesat adalah kufur sebagai kufur asli.

[4] JAKIM, http://www.islam.gov.my/e-rujukan/syiah.html

Previous Older Entries